Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O používaní symbolov mesta

Schválené: 16.9.2008

Vyhlásené: 17.9.2008

Účinnosť: 1.10.2008

Mesto Žarnovica na základe § 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“).VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 11/2008

O používaní symbolov mesta


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť : kto a za akých podmienok môže použiť symboly Mesta Žarnovica, kto zodpovedá za ich použitie a ochranu a kto bude vykonávať dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia.


Čl. 2
Symboly mesta

Mesto Žarnovica používa vlastné symboly, ktorými sú :
a) erb Mesta Žarnovica (mestský znak)
b) vlajka ( zástava) Mesta Žarnovica
c) pečať Mesta Žarnovica
d) reťaz Mesta (mestské insígnie)


Čl. 3
Erb mesta

1. Autorom návrhu mestského znaku je Mgr. Ondrej Karnas. Návrh mestského znaku bol schválený Heraldickou komisiou Ministerstva vnútra SR dňa 22.01.1982.

2. Erb mesta Žarnovica je jednoznakový. Tvorí ho červený gotický štít, v ktorom je zlatý žarnov. Erb sa vyobrazuje farebne. Namiesto zlatej farby je možné použiť žltú. V erbe je možné použiť len čisté netieňované farby. V prípade pečate mesta, okrúhlych pečiatok sa používa zásadne jednofarebné vyobrazenie erbu. Za erb mesta sa považuje aj jeho jednofarebné vyobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa , dreva, keramického alebo iného materiálu, ak vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu mesta uvedenému v prílohe tohto VZN.

Čl. 4
Používanie erbu mesta

1. Erb mesta sú oprávnení používať :
a) primátor mesta
b) mestské zastupiteľstvo a jeho orgány
c) organizácie zriadené, spravované, resp. riadené mestom
d) ostatné právnické a fyzické osoby môžu používať erb len v súlade s týmto nariadením a na základe povolenia primátorom mesta.

2. Erb Mesta Žarnovica sa používa :
a) na pečati mesta
b) na insígniách primátora mesta
c) na listinách o udelení Čestného občianstva Mesta Žarnovica, Ceny Mesta Žarnovica
d) na budovách , v ktorých majú sídlo orgány mesta, v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva, úradnej miestnosti primátora mesta a obradnej sieni
e) na medailách a plaketách mesta
f) na katastrálne označenie územia mesta
g) na preukazoch poslancov mestského zastupiteľstva, zamestnancov mesta
h) na rovnošatách príslušníkov mestskej polície, členov dobrovoľného hasičského zboru, na pracovných odevoch zamestnancov mestských organizácií
i) na označenie vozidiel mesta, mestskej polície
j) na listinách obsahujúcich nariadenia, uznesenia alebo rozhodnutia orgánov mesta, alebo ktoré osvedčujú dôležité skutočnosti alebo oprávnenia
k) v záhlaví úradných listov MsÚ a listov primátora, na VZN , na interných smerniciach a pokynoch primátora
l) na okrúhlych úradných pečiatkach, kde po obvode kruhu okolo erbu je označenie Mesto Žarnovica ( vzor je uvedený v prílohe č. 1 k VZN obrázok č.1)
m) na vizitkách primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra a zamestnancov MsÚ Žarnovica, riaditeľov mestských organizácií, náčelníka a príslušníkov MsP
n) na propagačných materiáloch a suveníroch Mesta Žarnovica na základe povolenia primátora mesta a pri propagácii mesta (podujatia organizované v spolupráci s mestom alebo sponzorované mestom)
o) iný spôsob použitia erbu určí primátor

3. Právo používať erb mesta možno udeliť pre fyzické a právnické osoby na určitý čas a je viazané na povolenie primátora mesta Žarnovica za úhradu alebo bezplatne za stanovených zmluvných podmienok. Záujemca o používanie erbu mesta s výnimkou subjektov uvedených v bode 2 tohto VZN uvedie v písomnej žiadosti formu erbu a spôsob jeho používania. Žiadosť musí obsahovať presné vymedzenie účelu použitia erbu prípadne grafický návrh použitia erbu a stanovenie obdobia, na ktoré sa žiada vydanie povolenia. Žiadosti eviduje a vybavuje kancelária primátora.

4. Za správne zaobchádzanie s erbom mesta a za jeho ochranu zodpovedá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho používa. Každý je povinný na základe výzvy mesta a jeho orgánov odstrániť neoprávnene alebo nesprávne použitý erb mesta Žarnovica.


Čl. 5
Vlajka mesta Žarnovica

1. Vlajka mesta sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov farebne zhodných s farbami mestského znaku, žltého v 1/3 šírky, červeného v 1/3 šírky a žltého v 1/3 šírky, usporiadaných pod sebou. Pomer strán vlajky mesta je 2:3 a je ukončená lastovičím chvostom (zástrihom), siahajúcim do jednej tretiny jej dĺžky. ( vyobrazenie vlajky je v prílohe č.1 VZN obrázok 2 ).

2. Vlajka mesta je buď pevne spojená so žrďou, alebo sa vztyčuje na vlajkový stožiar.

3. Vlajka mesta sa môže používať aj vo forme zástavy pevne spojenej so žrďou alebo priečnym rahnom. Jej dĺžka v pomere k šírke môže byť väčšia ako pri vlajke.


Čl. 6
Používanie vlajky mesta

1. Mestská vlajka sa používa na označenie budov a miestností, v ktorých majú sídlo orgány a organizácie Mesta Žarnovica, ktoré ju používajú tiež pri slávnostných príležitostiach a počas dní významných pre Mesto Žarnovica.

2. Ak sa pri výzdobe používa mestská vlajka Žarnovice a štátna vlajka SR, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom mestská vlajka sa umiestňuje z čelného pohľadu vpravo. Ak sa pri výzdobe používa vlajka iného štátu, štátna vlajka a vlajka mesta spoločne, všetky sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom vlajka SR sa umiestňuje doprostred, vlajka iného štátu z čelného pohľadu sa umiestňuje vľavo a vlajka mesta sa umiestňuje vpravo od vlajky SR. Ak sa pri výzdobe použije vlajka Európskej únie, poradie z čelného pohľadu je nasledovné : zľava vlajka Európskej únie, vlajka SR a vlajka mesta.

3. Na mestskú vlajku a na vlajkový stožiar sa neumiestňujú nijaké ozdoby, nápisy, vyobrazenia, stuhy a pod.

4. Nesmie sa používať vlajka poškodená, zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice.

5. Za správne zaobchádzanie s vlajkou mesta ako aj za ich ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ich používa.


Čl. 7
Pečať mesta

Pečať mesta Žarnovica je kruhová s priemerom 3,7 cm . Je na nej v strede mestský znak a po obvode kruhopis – Mesto Žarnovica.

Čl. 8
Používanie pečate mesta

1. Mestskú pečať Žarnovice používa primátor mesta pri slávnostných príležitostiach na pečatenie najdôležitejších a najvýznamnejších úradných písomností, na blahoprajné listy jubilujúcim osobám, inštitúciám. Pečať je vyrobená v reliéfnej forme a uschováva ju primátor mesta.

2. Z pečate mesta Žarnovica sú odvodené úradné okrúhle pečiatky mesta Žarnovica. Ich špecifikáciu, počet, rozmery a spôsob použitia, evidencie, ochrany a vyraďovania upravuje osobitný vnútorný predpis. (Vyobrazenie okrúhlej pečiatky je v prílohe č.1 VZN obrázok 4 )

Čl. 9
Mestské insígnie

1. Insígniou Mesta Žarnovica je mestská reťaz, ktorá je tvorená dvadsiatimipiatimi článkami s motívom žarnova. Reťaz je ukončená štítovou medailou s vyobrazením erbu mesta a s nápisom Mesto Žarnovica.


Čl. 10
Používanie insígnie mesta

1. Mestskú reťaz (insígnie) používa primátor mesta pri všetkých významných verejných vystúpeniach, a to predovšetkým na slávnostných zasadaniach mestského zastupiteľstva, na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitostiach významných osláv v meste, pri rokovaniach s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pri podobných príležitostiach, kedy je potrebné verejne prezentovať funkciu primátora mesta Žarnovica.
(Vyobrazenie reťaze je v prílohe č. 1 VZN obrázok 3)

2. Mestskú reťaz používa primátor mesta pri spoločenských obradoch - sobášoch, občianskych pohreboch, uvítaní detí do života. Pri týchto aktoch môže v zastúpení primátora používať mestskú reťaz zástupca primátora ako aj poverený poslanec.Čl. 11
Ochrana symbolov mesta

1. Symboly mesta Žarnovica treba mať v úcte a vážnosti. Nesmú sa používať v takých prípadoch, kde by ich použitie mohlo vyvolať dojem znevažovania.
2. Každé neoprávnené, nevhodné, neprimerané alebo znevažujúce používanie symbolov je zakázané a sankcionované.
3. Symboly, ktorých používanie alebo podoba je v rozpore s týmto nariadením, prikáže mestský úrad odstrániť tomu, kto symbol používa. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch, keď predmety obsahujúce symboly niekto vyrába bez potrebného súhlasu (povolenia) primátora napr. na propagačných materiáloch, suveníroch, a pod.
4. Dohľad nad dodržiavaním tohto VZN vykonáva MsÚ Žarnovica a mestská polícia.
Čl. 12
Sankcie

1. Porušenie povinností ustanovených týmto nariadením sa bude posudzovať podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení.

2. Za porušenie nariadenia mesta môže primátor mesta v zmysle § 13 odst.9 písm. a) zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení udeliť pokutu.


Čl. 13
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 16.09.2008.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 2/1997.
3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.

Kamil Danko
primátor mesta


Schválené: 16.09.2008
Vyhlásené: 17.09.2008
Nadobúda účinnosť: 01.10.2008

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka