Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O rozpočtových pravidlách Mesta Žarnovica

Schválené: 27.1.2009

Vyhlásené: 28.1.2009

Účinnosť: 11.2.2009

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2009

o rozpočtových pravidlách Mesta Žarnovica

Čl. 1
Rozpočet Mesta Žarnovica

1. Rozpočet Mesta Žarnovica je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku.
2. Rozpočet mesta vyjadruje samostatnosť hospodárenia mesta. Obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom pôsobiacim na území mesta, ako aj k obyvateľom žijúcim na tomto území vyplývajúce pre nich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo všeobecne záväzných nariadení mesta, ako aj zo zmlúv. Rozpočet mesta zahŕňa tiež finančné vzťahy k štátu.
3. Rozpočet mesta sa vnútorne člení na
(a) bežné príjmy a bežné výdavky ( ďalej len „bežný rozpočet“ ),
(b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky ( ďalej len „kapitálový rozpočet“ ),
(c) finančné operácie.
4. Rozpočet výdavkov sa zostavuje vo forme programovej štruktúry, v členení na programy, podprogramy, prvky (projekty). V rámci programovej štruktúry sú definované zámery, ciele a merateľné ukazovatele.
5. Rozpočet mesta sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. Kapitálový rozpočet sa môže zostaviť ako schodkový ale iba za podmienok stanovených zákonom.
6. Súčasťou rozpočtu sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií zriadených mestom ako aj finančné vzťahy k právnickým osobám, ktorých je zakladateľom.
7. V rozpočte mesta sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s platnými právnymi predpismi.


Čl.2
Rozpočtový proces

1. Rozpočet mesta sa zostavuje na príslušný rok a dva po sebe nasledujúce roky.
2. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet mesta. Príjmy a výdavky rozpočtov nasledujúcich rokov nie sú záväzné.
3. Mesto je pri zostavovaní rozpočtu povinné prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre neho vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.
4. Na rozpočtovom procese sa podieľajú jednotlivé subjekty samosprávy takto :
a) komisie mestského zastupiteľstva, ktoré posudzujú sústredené požiadavky na rozpočet od obyvateľov mesta, od právnických osôb vrátane mestských organizácií a obchodných spoločností s majetkovou účasťou mesta a fyzických osôb najmä z hľadiska prínosu pre mesto. Odporúčajú zahrnúť do rozpočtu mesta vybrané priority, ktoré vyplývajú z posúdenia jednotlivých požiadaviek.
b) mestská rada, ktorá posudzuje a odporúča na schválenie rozpočtové požiadavky ako aj požiadavky na zmenu rozpočtu, prerokúva návrh rozpočtu, návrh na zmenu rozpočtu, návrh záverečného účtu a monitorovaciu správu
c) poslanci mestského zastupiteľstva, ktorí sústreďujú rozpočtové požiadavky od obyvateľov a od právnických a fyzických osôb
d) mestské zastupiteľstvo, ktoré okrem iného schvaľuje rozpočet mesta a jeho zmeny, schvaľuje záverečný účet a použitie rezervného fondu, kontroluje finančné a programové plnenie rozpočtu, prerokúva monitorovacie správy, rozhoduje o prijatí úveru alebo pôžičky, rozhoduje o použití mimorozpočtových zdrojov, o použití prebytku rozpočtového hospodárenia
e) hlavný kontrolór vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve
f) primátor riadi a usmerňuje rozpočtový proces, predkladá návrh rozpočtu, návrh záverečného účtu na schválenie mestskému zastupiteľstvu
g) mestská polícia predkladá mestskému úradu rozpočtové požiadavky, požiadavky na zmenu rozpočtu a podklady potrebné na vypracovanie záverečného účtu a monitorovacej správy
h) prednosta mestského úradu koordinuje rozpočtový proces a po poverení primátorom zabezpečuje aj iné úlohy v rámci rozpočtového procesu
i) mestský úrad zabezpečuje organizačné a materiálno-technické úkony súvisiace s vytváraním návrhu rozpočtu mesta na príslušný rok, zabezpečuje podklady pre návrh rozpočtu, sústreďuje všetky požiadavky na rozpočet (vrátane záväzkov vyplývajúcich z platných zmluvných vzťahov), vyhodnocuje výsledky hospodárenia, spracúva analýzy hospodárenia, monitorovacie správy, hodnotiacu správu a záverečný účet a v rámci rozpočtového procesu poskytuje poradenstvo všetkým subjektom rozpočtového procesu. Okrem toho spracúva časový harmonogram rozpočtového procesu platný na daný rozpočtový rok ako aj interné smernice týkajúce sa rozpočtového procesu.Čl. 3
Rozpis rozpočtu a hospodárenie s rozpočtom.

1. Mesto vykoná po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové organizácie vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vrátane rozpisu výdavkov na programy mesta.
2. Čerpanie výdavkov podľa jednotlivých výdavkových členení sledujú zodpovední zamestnanci v súlade s internými smernicami mestského úradu.
3. Oddelenie ekonomické a vnútornej správy mestského úradu (ďalej iba „OEVS“) sleduje v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny v rozpočte, po schválení primátorom alebo mestkým zastupiteľstvom.


Čl. 4
Použitie rozpočtových prostriedkov
Peňažné fondy

1. Do plnenia rozpočtu mesta sa zahŕňujú len tie príjmy, výdavky a finančné operácie, ktoré sa uskutočnili v príslušnom rozpočtovom roku. Na zaradenie príjmu alebo výdavku do plnenia rozpočtu mesta v rozpočtovom roku je rozhodujúci deň pripísania alebo odpísania prostriedkov z príslušného účtu mesta.
2. Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte mesta schválené.
3. Prostriedky rozpočtované na príslušný rozpočtový rok možno použiť do konca rozpočtového roka s výnimkou prípadov stanovených príslušným zákonom. Účelové dotácie zo štátneho rozpočtu, alebo iných domácich a zahraničných fondov, môžu byť použité len na účely a za vopred stanovených podmienok.
4. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu možno použiť príjmy kapitálového rozpočtu za podmienok stanovených príslušným zákonom.
5. Mesto môže vytvárať peňažné fondy v zmysle platnej legislatívy.
6. Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú a oich použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo.
7. Mesto vytvára rezervný fond v zmysle príslušného zákona.


Čl. 5
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia

1. Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov mesta schvaľuje orgán mesta s s výnimkou účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu a iných účelových prostriedkov.
2. Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady výdavku, ktorý nebol zahrnutý v rozpočte alebo bol zahrnutý v rozpočte iba čiastočne, možno realizovať zmenu rozpočtu prostredníctvom rozpočtového opatrenia.
3. Primátor mesta vykonáva v priebehu rozpočtového roka rozpočtové opatrenia, ktorými sú:
a) presun rozpočtových prostriedkov a povolené prekročenie výdavkov vo výške max. 10 000,- € v jednotlivom prípade
b) presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu v zmysle funkčnej klasifikácie v rámci príslušného oddielu alebo medzi oddielmi, pričom sa nezmenia celkové príjmy a výdavky
c) viazanie rozpočtovaných výdavkov, ak ich krytie je ohrozené neplnením rozpočtovaných príjmov alebo sa očakáva narušenie vyrovnanosti bežného rozpočtu z iných dôvodov ako použitím rezervného fondu
4. Presun rozpočtových prostriedkov a povolené prekročenie výdavkov vo výške nad 10.000,- € schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
5. Presuny rozpočtovaných prostriedkov v rámci oddielu v max. výške 500,- € sa realizovať nebudú. Použitie týchto prostriedkov sa nebude považovať za porušenie rozpočtovej disciplíny.
6. OEVS vedie operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.


Čl. 6
Záverečný účet mesta

1. Po skončení rozpočtového roka OEVS v spolupráci s rozpočtovými organizáciami spracuje súhrnne údaje o rozpočtovom hospodárení mesta a o programovom plnení rozpočtu do hodnotiacej správy, ktorá je súčasťou záverečného účtu
2. Mesto je povinné dať si overiť účtovnú závierku.
3. Záverečný účet musí byť pred schválením zverejnený aspoň 15 dní obvyklým spôsobom .
4. Návrh záverečného účtu mesta prerokuje vedúci OEVS s prednostom mestského úradu a následne s primátorom mesta najneskôr do štyroch mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Primátor ho po prerokovaní v mestskej rade predkladá na schválenie mestskému zastupiteľstvu najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.


Čl. 7
Osobitosti hospodárenia mesta

1. Mesto nerozpočtuje podnikateľskú činnosť, t.j. výnosy a náklady. Tieto sa sledujú na samostatnom mimorozpočtovom účte. Náklady na túto činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení zostáva v plnom rozsahu mestu ako doplnkový zdroj financovania.
2. Mesto môže združovať prostriedky podľa osobitného predpisu. Združené prostriedky sa vedú na samostatnom účte.


Čl. 8
Hospodárenie rozpočtových organizácií

1. Rozpočtová organizácia hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtová organizácia zostavuje svoj rozpočet príjmov a výdavkov. Pritom sa riadi záväznými ukazovateľmi rozpočtu určenými zriaďovateľom. Záväzné ukazovatele rozpočtu sú:
- príjmy od zriaďovateľa (transfery)
- príjmy z rozpočtovej činnosti organizácie
- celkové bežné výdavky
- mzdový limit
- účelové prostriedky
2. Rozpočtová organizácia je oprávnená prekročiť rozpočtový limit výdavkov o prostriedky podrobne vyšpecifikované v príslušnom zákone.
3. Rozpočtové organizácie sú na rozpočet mesta zapojené finančným vzťahom a mesto garantuje a kontroluje ich činnosť. Za hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami týchto organizácií a programové plnenie rozpočtu zodpovedajú ich štatutári.
4. Riaditelia rozpočtových organizácií predkladajú štvrťročne najneskôr do pätnásteho dňa po skončení štvrťroka výkazy v zmysle platných právnych predpisov o vývoji hospodárenia na OEVS.
5. Riaditelia rozpočtových organizácií predkladajú raz ročne MsZ správu o hospodárení organizácie s komentárom.
6. Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v rozpočte rozpočtovej organizácie zabezpečené potrebné prostriedky, môže ich riaditeľ príslušnej organizácie zabezpečiť predovšetkým presunom rozpočtovaných prostriedkov v rámci svojho rozpočtu do výšky 1% schváleného rozpočtu a nad 1% schváleného rozpočtu po predchádzajúcom schválení primátorom mesta. Pri vykonávaní takýchto presunov rozpočtových prostriedkov nemožno meniť záväzné ukazovatele.


Čl. 10
Všeobecné, prechodné a záverečné ustanovenia

1. Mesto Žarnovica je oprávnené uhrádzať zo svojho rozpočtu v nevyhnutnom rozsahu aj výdavky na reprezentačné a propagačné účely v súlade s internou smernicou mestského úradu.
2. Pri návrhoch všeobecne záväzných nariadení mesta a iných materiálov, ktoré majú dopad na rozpočet mesta, predkladaných na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žarnovici musia byť uvedené a zdôvodnené ich predpokladané finančné dôsledky na rozpočet mesta, rozpočtovej organizácie mesta na rozpočtový rok. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na úhradu úbytku príjmov.
3. Vo všetkých prípadoch neuvedených v tomto nariadení sa postupuje podľa ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Dňom účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje VZN č. 01/2005.
5. Na tomto VZN mesta sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici dňa 27.01.2009
6. Toto VZN mesta nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.

Kamil Danko
primátor mestaVyvesené: 13.01.2009
Schválené : 27.01.2009
Vyhlásené : 28.01.2009
Nadobúda účinnosť : 11.02.2009

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka