Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žarnovica

Schválené: 3.3.2009

Vyhlásené: 4.3.2009

Účinnosť: 18.3.2009

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č.2/2009

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žarnovica


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je zmeniť a doplniť niektoré iné Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Žarnovica v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike, z dôvodu zosúladenia VZN s platnou legislatívou alebo z dôvodu odstránenia iných nedostatkov v nich zistených.


Čl.2
Nariadenie Mesta Žarnovica
č. 7/1996
o splácaní cien bytov a pozemkov pri prevodoch bytov

1. V Čl.1 ods.a) sa slová „splátkach po 3.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „splátkach po 100 eur“.
2. V Čl.1 ods.b) sa slová „1.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „34 eur“.


Čl. 3
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 01/2003
o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania


1. V Článku 4. a v Článku 6. sa slová „200,- Sk“ nahrádzajú slovami „6,64 eura“, slová „20.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „ 663,87 eura“, slová „2,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,07 eura“, slová „8,- Sk“ nahrádzajú slovami „0,27 eura“ .

2. V článku 6. Pokuty, v bode 2 sa mení znenie textu nasledovne: „Mesto je oprávnené ukladať pokuty aj pri porušení iných povinností, ktoré sú taxatívne uvedené v § 38, ods. 6, 7 zákona č. 478/2002 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.“


Čl. 4
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 02/2005
Štatút mesta

- V úvode sa vycháva text: „a príspevkovým“
- V úvode v poslednej vete sa slová „má právo na“ nahrádzajú slovami „používa“
- V Čl.1 ods. 1 sa slová „s vlastnými príjmami“ nahrádzajú slovami „so svojimi finančnými zdrojmi“
- V Čl.4 ods.4 sa za slová „živelnou pohromou“ vkladá čiarka a slovo“haváriou“
- V Čl.4 ods.5 písm.a) sa za slovo „majetok“ vkladajú slová „alebo v meste trvalo pracuje“
- V Čl.4 ods.5 sa dopĺňa písm. “d) má sídlo na území mesta“
- V Čl.5 ods.3 písm.g) sa slová „do žúmp“ nahrádzajú slovami „zo žúmp“
- V Čl.7 ods.8 sa slovo „ho“ nahrádza slovom „ich“
- V Tretej časti ods.2 sa dopĺňa:
„d) mestská polícia
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór.“
- V Čl.8 ods.1 sa za slová „obyvateľmi mesta“ vkladajú slová „na štyri roky“
- V Čl.8 ods.1 sa za slovami „mestského zastupiteľstva“ vynechávajú slová „na štyri roky“
- V Čl.8 ods.3 písm.b) sa na konci pripája veta: „V rozsahu určenom mestským zastupiteľstvom môže zmeny rozpočtu vykonávať primátor.“
- V Čl.8 ods.3 písm.c) sa slová „jej časti“ nahrádzajú slovami „jeho časti“
- V Čl.8 ods.3 písm.q) sa za slová „štatút mesta“ vkladá čiarka a slová „rokovací poriadok mestského zastupiteľstva ako aj iné predpisy.
- V Čl.8 ods.5 sa dopĺňa posledná veta „Činnosť a zasadnutia mestského zastupiteľstva sa riadia schváleným Rokovacím poriadkom.“
- V Čl.8 sa rušia ods. 6 až 10
- V Čl.9 ods.1 písm.d) sa slovo „jej“ nahrádza slovom „jeho“
- V Čl.9 ods.5 písm.b) a písm.c) ako aj v Čl.10 ods.2 písm.b) sa vynechávajú slová „v ktorom bol zvolený“
- V Čl.10 ods.8 sa slová „do 200.000.- Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“
- V Čl.11 ods.4 sa slová „podľa čl.10 ods.2“ nahrádzajú slovami „podľa § 13a ods.3 zákona o obecnom zriadení“
- V Čl.12 ods.1 sa slová „môže zriadiť“ nahrádzajú slovami „zriaďuje“
- V Čl.13 ods.1 sa slová „môže zriaďovať“ nahrádzajú slovami „zriaďuje“
- V Čl.14 ods.2 sa za písm.d) dopĺňajú ďalšie písmená takto:
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov zriadených a založených mestom
f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy prenesených na mesto
- V Čl.14 sa dopĺňajú ďalšie odseky takto:
3. Organizáciu mestského úradu, jeho členenie a popis činností jednotlivých organizačných útvarov upravuje Organizačný poriadok Mestského úradu v Žarnovici
4. Vedúci zamestnanci mesta sa na pozvanie primátora zúčastňujú zasadnutí mestského zastupiteľstva, podávajú vysvetlenia ku svojej činnosti a odpovedajú na otázky poslancov
- V Čl.15 ods.1 sa slová „Ak je v meste“ nahrádzajú slovami „V meste je“
- V Čl.16 sa ruší nadpis „I.Postavenie hlavného kontrolóra“
- V Čl.16 sa dopĺňajú ďalšie odseky takto:
3. Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným
4. Hlavný kontrolór sa môže zúčastňovať zasadnutí komisií
5. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov ako aj iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa §18d Zákona o obecnom zriadení
6. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom mestského zastupiteľstva alebo primátorovi
7. Predpoklady na výkon funkcie, úlohy, voľbu, rozsah a pravidlá kontrolnej činnosti ako aj iné záležitosti podrobne upravuje zákon o obecnom zriadení
- V Čl.16 sa rušia časti: „II.Predpoklady na výkon funkcie, voľba a skončenia výkonu funkcia“ a „III.Kontrolná činnosť“
- V Čl.17 ods.2 sa slovo „obce“ nahrádza slovom „mesta“
- V Čl.17 ods.6 sa slovo „jej“ nahrádza slovom „jeho“
- V Čl.19 ods. 10 sa slová „Zásady s hospodárením a nakladaním majetku mesta Žarnovica“ nahrádzajú slovami „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Žarnovica“
- V Čl.20 ods.1 sa na konci dopĺňa veta: „Rozpočet sa zostavuje každoročne na nasledujúce tri rozpočtové roky.“
- V Čl.20 ods.3 sa slová „stanovená MF SR“ nahrádzajú slovami „v súlade s platnými právnymi predpismi“
- V Čl.20 ods.6 sa vynechávajú slová „a príspevkovým organizáciám“
- V Čl.20 ods.8 sa z dôvodu duplicity jedenkrát vynechávajú slová „po skončení roka“
- V Čl.20 ods.11 sa slová „Pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žarnovica, príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom Žarnovica“ nahrádzajú slovami „o rozpočtových pravidlách Mesta Žarnovica“
- V Čl.24 ods.1 sa slovo „vykonávajúce“ nahrádza slovom „vykonávajúcimi“

Zmeny v citáciách zákonov v tomto VZN:
- V Čl.4 ods.3 písm. d) vynecháva sa celý text v zátvorke
- V Čl.22 ods.1 sa text v zátvorke „Zákon č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach“ nahrádza novým textom „Zákon č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach“


Čl. 5
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 06/2005
Štatút Mestskej knižnice v Žarnovici.

1. Všade, kde sa v texte vyskytujú slová „oddelenie kultúry a vzdelávania“, nahrádzajú sa slovami „oddelenie kultúry, mládeže a športu“.

 

Čl. 6
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 01/2006
o podmienkach držania psov na území mesta Žarnovica.

1. V Čl.2 Vymedzenie pojmov, ods. 1, písm. a) sa slová „Zákon č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností“ nahrádzajú slovami „Zákon č. 473/2005 o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti“.
2. V Čl.3 ods.7 sa slová „100,- Sk“ nahrádzajú slovami „3,30 eur“
3. V Čl.8 Kontrola a sankcie, ods. 4, písm. a) sa slová „500,- Sk“ nahrádzajú slovami „16 eur“.
4. V Čl.8 Kontrola a sankcie, ods. 4, písm. b) sa slová „5 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.
5. V Čl.8 Kontrola a sankcie, ods. 4, písm. c) sa slová „1 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.


Čl. 7
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 06/2006
ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mestom Žarnovica na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

1. V Čl.5 ods.5 sa medzi slová „v zmysle“ a „VZN“ vkladá slovo „príslušného“.
2. V Čl.5 ods.5 sa vypúšťa text „č.01/2005 pravidlá hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami mesta Žarnovica, príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených mestom Žarnovica“.
3. V Prílohách č.1 a č.2 k tomuto VZN sa každé slovo „Sk“ nahrádza slovom „€“.


Čl. 8
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 09/2007
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica.

1. V Čl. 2 Majetok mesta ods. 6) písm. d) sa slová „100 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
2. V Čl. 3 Nadobúdanie vecí do vlastníctva mesta ods. 3) sa slová „500 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „16 600 eur“.
3. V Čl. 4 Prevody vlastníctva majetku mesta Prvá časť Všeobecné ustanovenia ods. 2) písm. d) sa slová „50 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „suma stanovená príslušným zákonom“.
4. V Čl. 4 Prevody vlastníctva majetku mesta Tretia časť Hnuteľný majetok ods. 1) písm. a) sa slová „30 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“.
5. V Čl. 4 Prevody vlastníctva majetku mesta Tretia časť Hnuteľný majetok ods. 1) písm. b) sa slová „100 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
6. V Čl. 4 Prevody vlastníctva majetku mesta Tretia časť Hnuteľný majetok ods. 1) písm. c) sa slová „100 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
7. V Čl. 5 Prenechanie majetku mesta do užívania ods. 7) písm. a) sa slová „500 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „16 600 eur“ a slová „200 000,– Sk“ sa nahrádzajú slovami „6 640 eur“.
8. V Čl. 5 Prenechanie majetku mesta do užívania ods. 7) písm. b) sa slová „3 000 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „99 600 eur“ a slová „500 000,– Sk“ sa nahrádzajú slovami „16 600 eur“.
9. V Čl. 6 Postup k umiestňovaniu inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta ods. 2) písm. a) sa na konci zrušuje bodka a dopĺňa sa text „alebo stavebného povolenia.“.
10. V Čl. 6 Postup k umiestňovaniu inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta ods. 2) písm. b) sa slová „1 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.
11. V Čl. 6 Postup k umiestňovaniu inžinierskych sietí na pozemkoch vo vlastníctve mesta ods. 3) písm. f) a ods. 4) sa slová „od 2 000,– Sk do 10 000,– Sk/kus“ nahrádzajú slovami „od 66 eur do 331 eur/kus“ a slová „od 4 000,– Sk do 20 000,– Sk/kus“ nahrádzajú slovami „od 132 eur do 663 eur/kus“.
12. V Čl. 7 Iné dispozičné oprávnenia k majetku ods. 7) písm. b) sa slová „100 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
13. V Čl. 8 Správa majetku mesta ods. 3) písm. a) sa slová „200 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „6 640 eur“.
14. V Čl. 8 Správa majetku mesta ods. 3) písm. b) sa slová „200 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „6 640 eur“.
15. V Čl. 11 Pohľadávky a iné majetkové práva mesta ods. 2) sa slová „100,– Sk“ nahrádzajú slovami „5 eur“.
16. V Čl. 11 Pohľadávky a iné majetkové práva mesta ods. 4) písm. a) sa slová „5 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „166 eur“.
17. V Čl. 11 Pohľadávky a iné majetkové práva mesta ods. 4) písm. b) sa slová „20 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „664 eur“.
18. V Čl. 11 Pohľadávky a iné majetkové práva mesta ods. 6) sa slová „100,– Sk“ nahrádzajú slovami „5 eur“.
19. V Čl. 11 Pohľadávky a iné majetkové práva mesta ods. 8) písm. a) sa slová „100 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
20. V Čl. 11 Pohľadávky a iné majetkové práva mesta ods. 12) písm. a) sa slová „20 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „664 eur“.
21. V Čl. 11 Pohľadávky a iné majetkové práva mesta ods. 12) písm. b) sa slová „100 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
22. V Čl. 11 Pohľadávky a iné majetkové práva mesta ods. 13) písm. a) sa slová „20 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „664 eur“.
23. V Čl. 11 Pohľadávky a iné majetkové práva mesta ods. 13) písm. b) sa slová „100 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
24. V Čl. 12 Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom ods. 4) písm. a) sa slová „30 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“.
25. V Čl. 12 Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom ods. 4) písm. b) sa slová „100 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
26. V Čl. 12 Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom ods. 4) písm. c) sa slová „100 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
27. V Čl. 12 Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom ods. 5) písm. a) sa slová „100 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
28. V Čl. 12 Nakladanie s neupotrebiteľným a prebytočným majetkom ods. 5) písm. b) sa slová „100 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „3 320 eur“.
29. V Čl. 13 Nakladanie s finančnými prostriedkami a finančnou hotovosťou ods. 3) sa slová „30 000,– Sk“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“, slová „20 000,– Sk“ sa nahrádzajú slovami „664 eur“ a vypúšťa sa text: „Pokladničná hotovosť Mestského podniku služieb Žarnovica nesmie presiahnuť 30 000,– Sk.“.
30. V Čl. 14 Spoločné ustanovenia ods. 4) sa slová „523/2004 Zb.“ nahrádzajú slovami „523/2004 Z. z.“ .


Čl. 9
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 2/2008
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta

1. V Prílohe k tomuto VZN vo formulároch „Žiadosť o dotáciu Mesta Žarnovica na rok .....“ a „Zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu Mesta Žarnovica v roku....“ sa slovo „Sk“ nahrádza slovom „€“.
2. V Čl. 6 ods.5 sa v zátvorke vynecháva text „čl.IX“.


Čl. 10
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 03/2008
O podmienkach poskytovania návratnej finančnej výpomoci fyzickým osobám.

1. V úvode tohto všeobecne záväzného nariadenia sa slová „č. 195/1998 Z.z. o sociálnej výpomoci v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov“.
2. V Čl. 4 sa slová „maximálne do výšky 18.000,- Sk“ a „maximálne do výšky 36.000,- Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky maximálne 600 eur“ a „do výšky maximálne 1.200,- eur“.
3. V Čl. 5 ods.2 sa slová „ako aj jej výška musia“ sa nahrádzajú slovami „v prípade, že je požadovaná suma vyššia ako 340 eur, musí“, a slovo „prerokované“ sa nahrádza slovom „ prerokovaná“.


Čl. 11
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 9/2008
Trhový poriadok

1. V Čl. 2 sa dopĺňa ods. „4.) Správcu trhového miesta určuje Mesto Žarnovica.“
2. V Čl. 6 sa za slová „...pred areálom pohrebiska“ vkladá čiarka a text „v priestoroch kultúrneho domu na Dolnej ulici č. 25 a v priestoroch Základnej školy, Fr.Kráľa 838. Správcom príležitostného trhu v priestoroch kultúrneho domu je Mestský úrad v Žarnovici, oddelenie kultúry, mládeže a športu, správcom príležitostného trhu v priestoroch základnej školy je Základná škola, Fr.Kráľa 838, Žarnovica“.
3. V Čl. 6 sa za slovo „vopred“ vkladá text „(v prípade kultúrneho domu a základnej školy min. 3 dni vopred)“
4. V Čl. 9 časť A/ ods. 6 sa vynechávajú slová „č.377/2004 Z.z.“ ako aj slová „v znení neskorších zmien a doplnkov,“
5. V Čl. 11 sa mení znenie ods. 2 takto:
2.) Mesto môže uložiť pokutu:
a) v zmysle § 12 ods.2, písm. a) zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške minimálne 16 eur a maximálne vo výške uvedenej v tomto zákone
b) v zmysle § 12 ods.2, písm. b) zákona č. 178/1998 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške minimálne 165 eur a maximálne vo výške uvedenej v tomto zákone
6. V Čl. 11 v ods. 3 sa slová „/6638,78 €/“ nahrádzajú slovami „/6638 eur/“.


Čl. 12
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 10/2008
O udeľovaní ocenení mesta Žarnovica.

1. V Čl. 3 ods.6 sa slová „do 25 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „maximálne 830 eur“.
2. V Čl. 5 ods.3 písm.c) sa slová „do 20 000,- Sk“ nahrádzajú slovami „maximálne 665 eur“, slová „do 25 000,- Sk“ sa nahrádzajú slovami „maximálne 830 eur“.


Čl. 13
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 17/2008
O spôsobe nakladania s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom
na území mesta Žarnovica.

1. V článku 18 ods. 1 sa slová „6638,78 €“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.


Čl. 14
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica
č. 19/2008
o podmienkach prideľovania nájomných bytov postavených s podporou štátu.

1. V Čl. 2 ods. 3) sa text „(zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení v znení neskorších predpisov)“ nahrádza novým textom „(zákon č. 461/2003 Z. z . o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)“.
2. V Čl. 3 ods. 4) sa slovo „zriaďovateľskej“ nahrádza slovom „zakladateľskej“
3. V Čl. 3 ods. 9) písm. d) sa za slovo „prenajímateľa“ vkladá slovo „podľa“
4. V Čl. 4 ods. 8) sa text „písm. h)“ nahrádza novým znením „v čl. 4 ods. 7 tohto nariadenia “.
5. V Čl. 4 ods. 9) písm.b) sa slovo „prehliadnuť“ nahrádza slovom „presiahnuť“


Čl. 15
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 03.03.2009
2. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.

 

 

 

 

 

Kamil Danko
primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 


Vyvesené: 16.02.2009
Schválené: 03.03.2009
Vyhlásené: 04.03.2009
Nadobúda účinnosť: 18.03.2009
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka