Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O poskytovaní prepravnej služby

Schválené: 16.4.2009

Vyhlásené: 17.4.2009

Účinnosť: 2.5.2009

Mesto Žarnovica v súlade s čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky vo veciach územnej samosprávy, v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o sociálnych službách“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej VZN).


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2009

o poskytovaní prepravnej služby


Čl. 1
Predmet úpravy a základné pojmy

1. Toto VZN Mesta Žarnovica upravuje podmienky a postup pri posudzovaní odkázanosti na prepravnú službu, poskytovanie prepravnej služby, financovanie prepravnej služby, určuje sumu úhrady za prepravnú službu, spôsob jej určenia a spôsob platenia úhrady za prepravnú službu v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách) a v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
2. Prepravná služba je druh sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu 1).
3. Posudok o odkázanosti na prepravnú službu podľa tohto VZN je posudok o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 51 zákona o sociálnych službách.
4. Rozhodnutie o odkázanosti na prepravnú službu podľa tohto VZN je rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 80 písm. c) bod 1. zákona o sociálnych službách.
5. Zmluva o poskytovaní prepravnej služby podľa tohto VZN je zmluva o poskytovaní sociálnej služby v súlade s § 80 písm. h) bod 1. a s § 74 zákona o sociálnych službách.
6. Suma úhrady za prepravnú službu podľa tohto VZN je suma úhrady za sociálnu službu v súlade s § 72 ods. (1), ods. (2) zákona o sociálnych službách.
Čl. 2
Účastníci právnych vzťahov

1. Mesto Žarnovica je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na prepravnú službu.
2. Mesto Žarnovica je poskytovateľom prepravnej služby.
3. Prijímateľom prepravnej služby je fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky stanovené v tomto VZN v súlade so zákonom o sociálnych službách.
4. Účastníci právnych vzťahov sú povinní dodržiavať ustanovenia zákona o sociálnych službách a ustanovenia tohto VZN o poskytovaní prepravnej služby.


Čl. 3
Určenie podmienok odkázanosti na prepravnú službu


1. Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe:
a) s trvalým pobytom na území mesta Žarnovica,
b) s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo
c) s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
d) ktorá dovŕšila vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu
2. Odkázanosť na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom podľa Čl.3 ods. 1) písm. b), písm. c) tohto VZN sa preukazuje:
a) posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu 2), alebo
b) posudkom o odkázanosti na prepravnú službu vyhotoveným mestom.
3. Nepriaznivý zdravotný stav podľa Čl. 3 ods. 1) písm. c) tohto VZN sa preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu 3).
4. Prepravná služba môže byť poskytovaná aj na:
a) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie fyzickej osoby, rodiny alebo komunity,
b) zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopností fyzickej osoby viesť samostatný život a na podporu jej začlenenia do spoločnosti,
c) riešenie krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby a rodiny,
d) prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.
5. Podmienky uvedené v predchádzajúcom odseku 4. písm. a) až d) tohto VZN sa preukazujú podľa osobitných predpisov napr. 1), 2), 3), 4), 5).
6. Na účely posudzovania sociálnej situácie podľa ustanovení Čl. 3 ods. 4), písm. a) až d) tohto VZN sa nevzťahuje proces posúdenia odkázanosti na prepravnú službu podľa zákona o sociálnych službách.
 

 

 


Čl. 4
Postup posúdenia odkázanosti na prepravnú službu

1. Konanie o odkázanosti na prepravnú službu sa začína podaním písomnej žiadosti o posúdenie odkázanosti na prepravnú službu mestu – klientskemu centru MsÚ, úseku sociálnych vecí.
2. O prepravnú službu môže požiadať iba fyzická osoba s trvalým pobytom v meste Žarnovica.
3. Ak fyzická osoba o posúdenie odkázanosti na prepravnú službu vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na prepravnú službu alebo nemôže udeliť písomný súhlas na poskytnutie prepravnej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na prepravnú službu obsahuje údaje uvedené v § 92 ods. (7) zákona o sociálnych službách.
5. K žiadosti o posúdenie odkázanosti na prepravnú službu je nutné priložiť:
a) potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o nepriaznivom zdravotnom stave fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie na prepravnú službu podľa Čl. 3 ods.3) tohto VZN,
b) kópiu rozhodnutia príslušného orgánu o vydaní preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ak je fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie na prepravnú službu jeho držiteľom,
c) kópiu posledného rozhodnutia o výške priznaného dôchodku fyzickej osoby, ktorá žiada o posúdenie na prepravnú službu,
d) kópiu potvrdenia príslušného orgánu, že fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie na prepravnú službu, nemá priznaný peňažný príspevok na kúpu osobného motorového vozidla alebo peňažný príspevok na prepravu,
e) posudok vydaný úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu 2), ak fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na prepravnú službu, má tento posudok vydaný,
f) ak fyzická osoba, ktorá žiada o posúdenie odkázanosti na prepravnú službu nemá vydaný posudok podľa Čl. 4 ods. 5) písm. e) tohto VZN, tak posudok o odkázanosti na prepravnú službu vyhotovuje mesto.
6. Lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudzujúci lekár.
7. Sociálnu posudkovú činnosť vykonáva určený zamestnanec klientskeho centra úseku sociálnych vecí mestského úradu..
8. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na prepravnú službu podľa zákona o sociálnych službách je posudok o odkázanosti na prepravnú službu. Pri rozhodovaní o odkázanosti na prepravnú službu môže mesto použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na prepravnú službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa osobitného predpisu 2), ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.
9. Rozhodnutie o odkázanosti na prepravnú službu vydá Mesto Žarnovica.
10. Proces správneho konania na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na prepravnú službu sa na ustanovenia Čl. 3 ods. 4) písm. a) až d) tohto VZN nevzťahuje.
Čl. 5
Zmluva o poskytovaní prepravnej služby

1. Ak fyzická osoba – budúci prijímateľ prepravnej služby má záujem o poskytovanie prepravnej služby, je povinná podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovanie prepravnej služby Mestu Žarnovica.
2. Žiadosť o poskytovanie prepravnej služby obsahuje údaje podľa ustanovení § 74 ods. (3) písm. a) až g) zákona o sociálnych službách – viď formulár žiadosti v prílohe č.1 k tomuto VZN.
3. K žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prepravnej služby fyzická osoba priloží právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na prepravnú službu.
4. Rozhodnutie o odkázanosti na prepravnú službu podľa Čl. 4 ods. 8), ods. 9) tohto VZN je súčasťou žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní prepravnej služby.
5. Poskytovateľ prepravnej služby na základe zmluvy o poskytovaní prepravnej služby poskytuje prepravnú službu.
6. Zmluva o poskytovaní prepravnej služby obsahuje:
a) označenie zmluvných strán,
b) druh poskytovanej služby (prepravná služba),
c) vecný rozsah prepravnej služby podľa § 15 zákona o sociálnych službách,
d) deň začatia poskytovania prepravnej služby,
e) čas poskytovania prepravnej služby,
f) miesto poskytovania prepravnej služby,
g) sumu úhrady za prepravnú službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia,
h) podmienky zvyšovania sumy úhrady za prepravnú službu,
i) dôvody odstúpenia od zmluvy,
j) sumu nezaplatenej úhrady podľa § 73 ods. (13) zákona o sociálnych službách.
7. Suma úhrady za prepravnú službu obsahuje aj sumu úhrady za ďalšie úkony spojené s prepravnou službou (napr. sprevádzanie, stojné počas prepravy a pod.).
8. Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní prepravnej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní prepravnej služby, ak si to účastníci v tejto zmluve dohodli.
9. Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie úhrady za prepravnú službu, poskytovateľ prepravnej služby a prijímateľ prepravnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní prepravnej služby.
10. Prijímateľ prepravnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní prepravnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu, výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
11. Poskytovateľ prepravnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní prepravnej služby, ak:
a) prijímateľ prepravnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní prepravnej služby, alebo ak nezaplatí dohodnutú úhradu za prepravnú službu podľa dohodnutých podmienok,
b) prijímateľ prepravnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní prepravnej služby podľa Čl. 5 odseku 8) tohto VZN,
c) prevádzka prepravnej služby je podstatne obmedzená tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní prepravnej služby by pre poskytovateľa prepravnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
d) mesto rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na prepravnú službu.
12. Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy podľa predchádzajúceho odseku 11) tohto článku je poskytovateľ prepravnej služby povinný doručiť prijímateľovi prepravnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
13. Ak poskytovateľ prepravnej služby jednostranne vypovedá zmluvu podľa odseku 11) písm. d) tohto článku, výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Poskytovateľ prepravnej služby je povinný vopred písomne oznámiť prijímateľovi prepravnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.


Čl. 6
Poskytovanie prepravnej služby
bez uzatvorenia zmluvy o poskytovaní prepravnej služby

1. Na poskytovanie prepravnej služby podľa Čl. 3 ods. 4) písm. a) až d), ods. 5), ods. 6, podľa Čl. 4 ods. 10) tohto VZN sa nevzťahuje povinnosť uzatvorenia zmluvy o poskytovaní prepravnej služby.
2. Podľa prechádzajúceho odseku sa prepravná služba môže poskytovať na základe objednávky, ktorú fyzická osoba podá osobne alebo telefonicky najmenej 24 hodín vopred u poskytovateľa prepravnej služby, ktorý túto objednávku potvrdí, určí podmienky poskytnutia prepravnej služby a výšku úhrady za poskytnutie prepravnej služby v súlade s týmto VZN.
3. Prepravná služba sa môže poskytnúť podľa Čl. 6 ods. 1) tohto VZN aj jednorazovo, a to vtedy, ak osobné motorové vozidlo určené na prepravnú službu v danom čase nevykonáva prepravu na základe zmluvy alebo objednávky, pričom poskytovateľ prepravnej služby určí prijímateľovi podmienky poskytnutia prepravnej služby a sumu (výšku) úhrady za poskytnutie prepravnej služby v zmysle tohto VZN.


Čl. 7
Ukončenie poskytovania prepravnej služby

1. Poskytovanie prepravnej služby môže byť ukončené a zanikne:
a) podľa podmienok stanovených v zmluve o poskytovaní prepravnej služby podľa Čl. 5 ods. 6) tohto VZN,
b) prijímateľom prepravnej služby podľa Čl. 5 ods. 10) tohto VZN,
c) poskytovateľom prepravnej služby podľa Čl. 5 ods. 11) písm. a) až písm. c) tohto VZN,
d) ak mesto rozhodne o zániku odkázanosti v súlade s Čl. 5 ods. 11) písm. d) tohto VZN,
e) smrťou fyzickej osoby, ktorej sa poskytovala prepravná služba podľa tohto VZN,
f) ak sa zistí, že prepravná služba sa poskytuje neprávom alebo podľa iných podmienok stanovených týmto VZN,
g) ak poskytovateľ prepravnej služby opakovane (najmenej však 2 - krát) písomne upozornil prijímateľa prepravnej služby na nedodržiavanie alebo porušovanie prevádzkového poriadku pre poskytovanie prepravnej služby.
2. O zániku prepravnej služby rozhodne mesto v správnom konaní.


Čl. 8
Zdroje financovania prepravnej služby

1. Prepravná služba v Žarnovici podľa § 71 písm. a) až písm. b) zákona o sociálnych službách je financovaná:
a) z rozpočtu mesta,
b) z úhrad za prepravnú službu od prijímateľa prepravnej služby,
c) z prostriedkov prijatých na základe darovacej zmluvy,
d) z príjmu zo sociálneho podniku 6) ,
e) z iných zdrojov.


Čl. 9
Spôsob určenia úhrady za prepravnú službu

1. Prijímateľ prepravnej služby je povinný platiť úhradu za prepravnú službu v sume (výške) určenej poskytovateľom prepravnej služby v súlade s týmto VZN.
2. Poskytovateľ prepravnej služby určuje týmto VZN sumu (výšku) úhrady za prepravnú službu najviac vo výške ekonomicky oprávnených nákladov.
3. Po zaplatení úhrady za prepravnú službu musí prijímateľovi prepravnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu ustanovenej osobitným predpisom 5).
4. Ďalšie podmienky a povinnosti platenia úhrady za prepravnú službu prijímateľom prepravnej služby sú bližšie špecifikované v § 73 ods. (6), ods. (7), ods. (9), ods. (10), ods. 11) zákona o sociálnych službách.
5. Na účely zisťovania príjmu u fyzických osôb uvedených v § 3 ods. (2) podľa zákona o sociálnych službách sa za fyzické osoby, ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú, považujú osoby podľa osobitného predpisu 5).
6. Úhrada za prepravnú službu podľa tohto VZN sa určuje ako násobok prepravnej vzdialenosti (počet kilometrov) a stanovenej sumy úhrady za kilometer, a to takým spôsobom, že:
a) sa započítajú prepravné kilometre za prepravu a stojné len počas prepravy mimo územia mesta Žarnovica,
b) sa počítajú iba prepravné kilometre za prepravu na území mesta a stojné počas prepravy na území mesta Žarnovica sa neúčtuje.
7. Stojné počas prepravy podľa Čl 8 ods. 6) písm. a) tohto VZN sa určuje ako násobok 15 minútového časového intervalu.
8. Úhrada za prepravu sa podľa tohto VZN určí aj pre fyzickú osobu sprevádzajúcu prepravovanú osobu, okrem fyzickej osoby, ktorá sprevádza osobu odkázanú na sprevádzanie podľa osobitných predpisov 2).
9. Spôsobom určeným podľa ustanovení Čl. 9 tohto VZN sa prepočíta úhrada za prepravnú službu v súlade so stanovenou sumou (výškou) úhrady za prepravnú službu.


Čl. 10
Suma úhrady za prepravnú službu

1. Suma úhrady za prepravnú službu sa stanovuje podľa podmienok poskytovania prepravnej služby v zmysle tohto VZN podľa fyzickej osoby, ktorej sa prepravná služba poskytuje a podľa spôsobu určenia úhrady z prepravnú službu v súlade s Čl. 9 tohto VZN.
2. Suma úhrady za prepravnú službu je stanovená vždy v Prevádzkovom poriadku pre poskytovanie prepravnej služby, ktorý schvaľuje primátor mesta a ktorý je zverejnený na webovej stránke mesta. Zároveň je prístupný v klientskom centre.
3. Preprava pre fyzickú osobu sprevádzajúcu prepravovanú osobu, ktorá je odkázaná na sprevádzanie podľa osobitných predpisov 2) je bezplatná.
4. Preprava pre fyzickú osobu sprevádzajúcu prepravovanú osobu v ostatných prípadoch je stanovená sumou uvedenou v Prevádzkovom poriadku.
5. Stojné počas prepravy pre fyzickú osobu sprevádzajúcu prepravovanú osobu, ktorá je odkázaná na sprevádzanie podľa osobitných predpisov 2) sa neúčtuje .
6. Stojné počas prepravy v súlade s Čl. 9 ods. 6) písm. a), ods. 7) tohto VZN sa započíta k úhrade za prepravu len mimo územia mesta Žarnovica a je stanovené v Prevádzkovom poriadku.
7. Stojné počas prepravy na území mesta Žarnovica sa do úhrady za prepravnú službu nezapočíta (neúčtuje sa) v súlade s Čl. 9 ods. 6) písm. b) tohto VZN.


Čl. 11
Spôsob platenia úhrady za prepravnú službu

1. Občan je povinný platiť úhradu za poskytovanie prepravnej služby v súlade s Čl. 8 a s Čl. 9 ods.1) tohto VZN.
2. Úhradu za poskytovanie prepravnej služby platí fyzická osoba podľa Čl. 9 tohto VZN dohodnutým spôsobom, a to podľa v zmluve stanovených podmienok platenia úhrady najneskôr do posledného dňa v danom mesiaci v hotovosti na príjmový doklad do pokladne poskytovateľovi prepravnej služby,
3. Vodič vozidla prepravnej služby je povinný po ukončení prepravy vyhotoviť a podpísať výkaz o najazdených kilometroch a časoch stojného, ktorý odovzdá v klientskom centre mestského úradu referentovi pre sociálne veci.


Čl. 12
Spoločné ustanovenia

1. Fyzická osoba v zmysle § 6 ods. (2) písm. a), písm. b) zákona o sociálnych službách má právo na:
a) poskytovanie prepravnej služby,
b) zabezpečenie dostupnosti informácií v jej zrozumiteľnej forme o spôsobe poskytovania prepravnej služby, o úhrade za prepravnú službu a o cieľovej skupine, ktorej je poskytovaná.
2. Poskytovateľ prepravnej služby je povinný zabezpečovať prepravu osobným motorovým vozidlom a utvárať podmienky na vykonávanie prepravnej služby v rozsahu ustanovenom v zákone o sociálnych službách a podľa tohto VZN:
a) uzatvára s prijímateľom zmluvu o poskytovaní prepravnej služby,
b) určuje výšku úhrady za prepravnú službu,
c) eviduje a vybavuje objednávky na prepravu (telefonicky, osobne),
d) eviduje spisovú agendu k prepravnej službe,
e) kontroluje činnosť vodiča osobného motorového vozidla určeného na prepravu.
3. Poskytovateľ ako prevádzkovateľ prepravnej služby vydá Prevádzkový poriadok pre poskytovanie prepravnej služby (práva, povinnosti, sankcie a pod.)
4. Mesto Žarnovica poskytuje v rámci svojho rozpočtu príspevok na prepravnú službu na príslušný kalendárny rok.
5. Primátor mesta je oprávnený zvýšiť sumu úhrady za prepravnú službu v súlade s podmienkami stanovenými v tomto VZN podľa valorizácie dôchodkov spravidla k 1. januáru v príslušnom roku. Vypočítaná suma sa zaokrúhli na celý eurocent smerom dole.
6. Mesto Žarnovica pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti v súlade s § 80 zákona o sociálnych službách,:
a) je správnym orgánom v konaniach o odkázanosti na prepravnú službu (aj pri zmene odkázanosti) a o jej zániku
b) kontroluje hospodárenie s finančným príspevkom na prepravnú službu,
c) ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov pri poskytovaní prepravnej služby,
d) vedie evidenciu:
1. posudkov o odkázanosti na prepravnú službu,
2. rozhodnutí o odkázanosti na prepravnú službu,
3. prijímateľov prepravnej služby vo svojom územnom obvode.


Čl.13
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici dňa 16. 04. 2009.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žarnovica o poskytovaní prepravnej služby nadobúda účinnosť dňom 02.05.2009.


1) Zákon č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení
2) Zákon č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
3) Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnené niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4) Zákon č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5) Zákon č.601/2003 Z.z. o životnom minime v znení neskorších predpisov
6) § 50b zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 


Kamil Danko
primátor mesta
Vyvesené: 20.03.2009
Schválené: 16.04.2009
Vyhlásené: 17.04.2009
Nadobúda účinnosť: 02.05.2009
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka