Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O podmienkach prideľovania bytov

Schválené: 16.4.2009

Vyhlásené: 17.4.2009

Účinnosť: 2.5.2009

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia §-u 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“):

 


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2009
o podmienkach prideľovania bytov


Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Toto nariadenie upravuje podmienky nájmu bytov, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Žarnovica, a to v :
a) bytovom dome súpisné číslo 883
b) hasičskej zbrojnici súpisné číslo 352
c) bytovom dome súpisné číslo 730
d) viacúčelovej stavbe v mestskom športovom areáli súpisné číslo 559.


Čl. 2
Prideľovanie bytov

1. Mesto Žarnovica prioritne uspokojí žiadosti občanov s trvalým pobytom v meste Žarnovica, alebo s trvalým pracovným pomerom v meste Žarnovica a následne ostatných žiadateľov, ktorí spĺňajú podmienky žiadateľa.
2. Žiadateľ a ani manžel/ka/ žiadateľa nie sú vlastníkmi, alebo spoluvlastníkmi bytu, resp. rodinného domu.
3. Nájomná zmluva bude uzavretá s uchádzačom, ktorého vyberie zo zoznamu uchádzačov o byt Mestská rada na základe hlásenky o uvoľnení bytu správcom bytu, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

 

 

 

 

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

1. Týmto VZN sa ruší VZN č. 3/96 o spôsobe vybavovania bytovej agendy vrátane príloh.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 16.4.2009.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.

 

 


Kamil Danko
primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 20.03.2009
Schválené: 16.04.2009
Vyhlásené: 17.04.2009
Nadobúda účinnosť: 02.05.2009
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka