Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb

Schválené: 15.12.2009

Vyhlásené: 16.12.2009

Účinnosť: 1.1.2010

Mesto Žarnovica na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o sociálnych službách“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie o poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb a o spôsobe určenia a výške úhrady za tieto služby.


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 15/2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb

 

Čl.1
Predmet úpravy

1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej iba „VZN“) upravuje podmienky, na základe ktorých Mesto Žarnovica poskytuje niektoré sociálne služby pre svojich občanov, a stanovuje podrobnosti týkajúce sa:
a) konania vo veci odkázanosti na sociálne služby,
b) poskytovania opatrovateľskej a inej sociálnej služby,
c) spôsobu určenia a výšky úhrady za poskytovanie opatrovateľskej a inej sociálnej služby.

Čl.2
Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu

1. Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
2. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu podľa ods. 1 sa podáva na Mestskom úrade v Žarnovici, v klientskom centre, ktoré vedie evidenciu vydaných posudkov, rozhodnutí a prijímateľov sociálnych služieb v meste Žarnovica a poskytuje o nich údaje a informácie na účely štatistických zisťovaní.
3. Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu alebo udeliť písomný súhlas na poskytnutie
sociálnej služby, na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
4. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu obsahuje
– meno a priezvisko žiadateľa (fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba),
– dátum narodenia,
– adresa pobytu,
– rodinný stav,
– štátne občianstvo,
– druh sociálnej služby, na ktorú má byť fyzická osoba posúdená.
5. Podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.
6. Na vypracovanie posudku o odkázanosti na sociálnu službu sa primerane použijú ustanovenia § 48 až 51 zákona o sociálnych službách .
7. Pri rozhodovaní o odkázanosti na sociálnu službu môže mesto Žarnovica použiť ako podklad na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu komplexný posudok vydaný príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia podľa zák. č. 447/2008 Z.z., ak je jeho obsahom aj posúdenie stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby alebo posudok o odkázanosti na sociálnu službu vydaný inou obcou alebo iným VÚC.
8. O odkázanosti na sociálnu službu rozhoduje za mesto ako správny orgán primátor mesta v zmysle § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Čl.3
Sociálne služby poskytované mestom

Mesto Žarnovica okrem základného sociálneho poradenstva zameraného na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, poskytuje nasledovné:
a. sociálne služby
- opatrovateľská služba
- prepravná služba
b. podporné služby
- denné centrum pre seniorov
- odľahčovacia služba
- príspevok na spoločné stravovanie

Čl.4
Opatrovateľská služba

1. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá
– je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách zákona a
– je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách
2. Opatrovateľskou službou sa poskytujú úkony podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnych službách. Rozsah úkonov na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje Mesto Žarnovica v hodinách. Minimálny rozsah úkonov sebaobsluhy nesmie byť nižší, ako je rozsah zodpovedajúci stupňu odkázanosti fyzickej osoby posúdený podľa prílohy č. 3 k zákonu o sociálnych službách.
3. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe,
a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,
b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie (podľa zák. č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zák. č. 447/2008 Z.z.
d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
4. Ustanovenie odseku 3 písm. b) sa nepoužije, ak fyzickej osobe
a) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení,
b) vykonávajúcej opatrovanie sa poskytuje odľahčovacia služba,
c) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zák. č. 447/2008 Z.z., sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne.
5. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti prijímateľa služby v pracovných dňoch v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod. prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými mesto môže uzavrieť pracovný pomer, dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo ktorí vykonávajú aktivačnú činnosť pre mesto.
6. Opatrovateľská služba sa poskytuje na dobu počas splnenia podmienok trvania nároku na tento druh sociálnej služby.

Čl. 5
Prepravná služba

Podmienky a podrobnosti týkajúce sa poskytovania tejto sociálnej služby upravuje samostatné VZN Mesta Žarnovica o poskytovaní prepravnej služby

Čl. 6
Denné centrum pre seniorov

Podmienky a podrobnosti týkajúce sa poskytovania tejto podpornej služby upravuje ŠTATÚT DENNÉHO CENTRA „ŽARNOV“ schválený Mestským zastupiteľstvom v Žarnovici.

Čl. 7
Odľahčovacia služba

1. Odľahčovacia služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu (ktorým je zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia), ktorou sa poskytuje alebo zabezpečuje fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím sociálna služba počas obdobia, v ktorom fyzická osoba, ktorá opatruje, nemôže opatrovanie vykonávať.
2. Cieľom odľahčovacej služby je umožniť fyzickej osobe, ktorá opatruje, nevyhnutný odpočinok na účel udržania jej fyzického zdravia a duševného zdravia a prevencie jeho zhoršenia.
3. Odľahčovacia služba sa poskytuje na území mesta Žarnovica, fyzickej osobe, ktorá má v Žarnovici trvalý pobyt.

Čl. 8
Príspevok na spoločné stravovanie

1. Stravovanie sa poskytuje fyzickej osobe ktorá :
• nemá zabezpečené podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
• má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
• dosiahol vek 65 rokov a je poberateľom starobného dôchodku.
2. Stravovanie je zabezpečované prostredníctvom Školskej jedálne pri ZŠ Žarnovica a zmluvne dohodnutých zariadení verejného prípadne závodného stravovania.
3. Predmetom služby je poskytovanie hlavného jedla – obeda – stravníkovi podľa jedálneho lístka schváleného vedúcimi zmluvných zariadení.
4. Stravník bude mať možnosť vziať si jedlo do obedára, alebo sa stravovať doma, kde mu bude strava dovezená zmluvným partnerom.
5. Stravné poukážky sa predávajú vždy mesiac dopredu. Stravník dostane na stravu príspevok od mesta na každý deň odo dňa kúpy do konca aktuálneho mesiaca. Spätne sa stravné poukážky nepredávajú.
6. Žiadateľ musí v žiadosti uviesť okrem údajov uvedených v Čl.2 ods.4 aj
• výšku mesačného príjmu, ktorú je povinný preukázať a to napr. kópiou rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku, prípadne iný doklad potvrdzujúci výšku jeho príjmu.
• prípadné ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav žiadateľ preukáže napr. potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktoré bude prílohou k žiadosti
7. Mestský úrad v Žarnovici – klientske centrum vedie prvotnú evidenciu žiadostí o poskytovanie stravy, ako aj evidenciu vydaných stravných poukážok v mesiaci.

Čl. 9
Výška príspevku na spoločné stravovanie

1. Príspevok na cenu stravnej poukážky pre občanov podľa Čl.8 ods.1, ktorých dôchodok je :
- nižší ako 224 € je 0,70 € na jednu stravnú poukážku,
- v rozmedzí od 224 € do 261 € je 0,50€ na jednu stravnú poukážku,
- v rozmedzí od 261 € do 300 € je 0,35 € na jednu stravnú poukážku,
- v rozmedzí 300 € do 375 € je 0,17 € na jednu stravnú poukážku.

Čl.10
Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia

1. Výšku úhrady za poskytované úkony opatrovateľskej služby určuje Mesto Žarnovica v sume 0,80 euro za 1 hodinu poskytovanej služby
2. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa počtu hodín počas ktorých sa poskytovali sebaobslužné úkony, úkony starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad v prepočte na 22 dní.
3. Úhradu za opatrovateľskú službu platí prijímateľ podľa skutočného rozsahu poskytnutej opatrovateľskej služby (v hodinách) za kalendárny mesiac, v ktorom sa opatrovateľská služba poskytla, najneskôr do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca
4. Ďalšie podrobnosti o poskytovaní opatrovateľskej služby sa upravia v zmluve o poskytovaní tejto služby uzatvorenej medzi mestom a prijímateľom.


Čl. 11
Úhrada za odľahčovaciu službu, spôsob jej určenia a platenia

1. Na spôsob určenia a platenia úhrady za odľahčovaciu službu sa použijú ustanovenia § 54 zákona o sociálnych službách.
2. Výška úhrady za odľahčovaciu službu poskytovanú opatrovateľkou Mesta Žarnovica je nasledovná:
- v čase od 7.00 hod. do 15.30 hod. sa stanovuje 1,50 eur za 1 hodinu poskytnutej služby
- v čase od 15,30 hod do 22,00 hod. sa stanovuje 3,00 eurá za 1 hodinu poskytnutej služby
- v čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. sa stanovuje 4,00 eurá za 1 hodinu poskytnutej služby

Čl. 12
Právna ochrana občana pri platení úhrady za sociálnu službu

1. Po zaplatení úhrady za opatrovateľskú službu musí prijímateľovi tejto služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej 1,3 násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
2. Prijímateľ sociálnej služby nie je povinný platiť úhradu za poskytnutú opatrovateľskú službu, ak jeho príjem je nižší alebo rovný sume uvedenej v ods. 1.
3. Prijímateľ sociálnej služby platí len časť úhrady za sociálnu službu, ak jeho príjem je vyšší, ako je suma ustanovená v odseku 1 a jeho výška nepostačuje na zaplatenie určenej úhrady za sociálnu službu.
4. Mesto Žarnovica požaduje úhradu za poskytnutú sociálnu službu postupne od manžela, manželky, detí alebo rodičov opatrovaného, ak opatrovaným je občan podľa ods. 2, ktorý nie je povinný platiť úhradu za sociálnu službu alebo platí iba časť tejto úhrady.
5. Ak nevznikne prijímateľovi sociálnej služby povinnosť platiť úhradu za sociálnu službu alebo jej časť a táto povinnosť nevznikne ani osobám podľa ods.6 a prijímateľ opatrovateľskej služby zomrie, nezaplatená úhrada za poskytnutú sociálnu službu alebo za jej časť je pohľadávkou Mesta Žarnovica, ktorá sa uplatní v dedičskom konaní.
6. Prijímateľ sociálnej služby je povinný písomne oznámiť mestu Žarnovica do 8 dní zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie odkázanosti na sociálnu službu a tiež zmeny v príjmových pomeroch rozhodujúcich na určenie sumy úhrady za sociálnu službu. Rovnako je povinný na výzvu mesta Žarnovica osvedčiť skutočnosti rozhodujúce na trvanie odkázanosti na sociálnu službu, a to v lehote do 8 dní od doručenia výzvy, ak mesto neurčilo dlhšiu lehotu. Ak fyzická osoba nevyhovie výzve v určenej lehote, mesto rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, ak bola vo výzve na tento následok upozornená. Prijímateľ sociálnej služby je povinný oznámiť výšku svojich príjmov a čestným prehlásením preukázať výšku úspor a hodnotu majetku a ohlásiť ich zmeny.

Čl. 13
Prechodné ustanovenia

1. Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba podľa zákona účinného do 31. decembra 2008, sa považuje za odkázanú na túto sociálnu službu do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, najdlhšie do 31. decembra 2010, pričom celková úhrada za opatrovateľskú službu počas prechodného obdobia sa stanovuje v sume 0,80 euro za 1 hodinu poskytnutej služby
2. Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovateľskú službu podľa zákona účinného od 1. januára 2009, je povinná splniť podmienku dosiahnutého vzdelania t.j. buď úplné stredné odborné vzdelanie získané v študijnom odbore so zameraním na opatrovanie alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo absolvovanie akreditovaného kurzu opatrovania najmenej v rozsahu 220 hodín do 31. decembra 2011.

Čl. 14
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa VZN Mesta Žarnovica č. 13/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby a úhradách za opatrovateľskú službu a interná smernica MsÚ v Žarnovici „Zásady pre poskytovanie stravovania fyzickým osobám a dôchodcom“, a to dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN.

Čl.15
Záverečné ustanovenie

1. Na vzťahy neupravené týmto VZN sa vo veciach poskytovania a zabezpečovania soc. služieb použijú ustanovenia platného zákona o sociálnych službách.
2. Týmto VZN nie sú dotknuté ostatné práva a povinnosti zainteresovaných osôb v zmysle platného zákona o sociálnych službách.
3. Poskytovanie soc. služieb podľa tohto VZN sa vzťahuje na občanov, ktorí majú trvalý pobyt v meste Žarnovica.
4. Toto Všeobecne záväzné nariadenie mesta Žarnovica o poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb č. 15/2009 bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žarnovici dňa 15.12.2009 uznesením MsZ číslo 150/09 a nadobúda účinnosť od 01.01.2010.

 

 

 

Kamil Danko
primátor mesta

 


Vyvesené: 30.11.2009
Schválené: 15.12.2009
Vyhlásené: 16.12.2009
Nadobúda účinnosť: 01.01.2010
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka