Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žarnovici

Schválené: 22.6.2010

Vyhlásené: 23.6.2010

Účinnosť: 8.7.2010

Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na základe ustanovenia § 6 a § 12 ods. 12 zákona č.369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto:


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2010
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Žarnovici

PRVÁ ČASŤ
Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1. Tento Rokovací poriadok ustanovuje pravidlá rokovania a činnosti Mestského zastupiteľstva v Žarnovici (ďalej len "mestského zastupiteľstva") a jeho orgánov.
2. Mestské zastupiteľstvo a jeho orgány si môžu v medziach zákona o obecnom zriadení a tohto rokovacieho poriadku upraviť svoje vnútorné pomery a podrobnejšie pravidlá svojho rokovania uznesením.

DRUHÁ ČASŤ
Čl. 2
Pôsobnosť mestského zastupiteľstva

1. Mestské zastupiteľstvo vykonáva pôsobnosť podľa zákona o obecnom zriadení, podľa osobitných zákonov, podľa štatútu mesta, všeobecne záväzných nariadení mesta (ďalej len "nariadenia") a podľa vnútroorganizačných noriem schválených uznesením mestského zastupiteľstva.


TRETIA ČASŤ
USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Čl. 3
Zvolanie ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva

1. Ustanovujúce, t.j. prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva po uskutočnených voľbách do orgánov samosprávy zvolá primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb.
2. Miesto, deň a hodinu konania ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva oznámi primátor zvolený v predchádzajúcom volebnom období spôsobom v meste obvyklým (na úradnej tabuli, v mestskom rozhlase a na webstránke mesta). Mestské zastupiteľstvo zasadá vždy v Žarnovici.
3. Do zloženia sľubu primátora mesta riadi ustanovujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva doterajší primátor a v jeho neprítomnosti doterajší zástupca primátora.
4. Na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva oboznámi predseda mestskej volebnej komisie alebo ním poverený člen mestskej volebnej komisie zasadnutie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy mesta Žarnovica a odovzdá novozvoleným poslancom a primátorovi osvedčenia o zvolení, pokiaľ novozvolený primátor a poslanci neobdržali osvedčenie o zvolení pred ustanovujúcim zasadnutím mestského zastupiteľstva .


Čl. 4
Skladanie sľubu primátora a poslanca

1. Primátor skladá sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva.
2. Primátor skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu povie slovo "sľubujem" a podá ruku doterajšiemu primátorovi. Primátor svojim podpisom potvrdí zloženie sľubu.
3. Poslanec skladá sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Poslanec, ktorý sa nemôže zúčastniť na ustanovujúcom zasadnutí skladá sľub na zasadnutí mestského zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastňuje po prvý raz.
4. Poslanec skladá sľub tak, že po verejnom prečítaní textu sľubu povie slovo "sľubujem" a podá ruku primátorovi. Poslanec svojim podpisom potvrdí zloženie sľubu.
5. Primátor a poslanec sa ujíma svojej funkcie a začína vykonávať svoj mandát zložením sľubu.
6. Po zložení sľubov a schválení programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, mestské zastupiteľstvo zvolí mandátovú a návrhovú komisiu.


Čl. 5
Overovanie platnosti voľby primátora a poslancov

1. Primátor a poslanci predložia mandátovej komisii osvedčenie o svojom zvolení za primátora a poslanca vydané Mestskou volebnou komisiou v Žarnovici.
2. Mandátová komisia overí, či poslanci a primátor:
a) odovzdali osvedčenia o zvolení vydané Mestskou volebnou komisiou v Žarnovici
b) zložili zákonom predpísaný sľub /§ 26 zákona o obecnom zriadení/
c) nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca alebo primátora (§ 11 ods. 2 a § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení v platnom znení) a to na základe vlastnoručne podpísaných čestných prehlásení.
3. Mandátová komisia predloží mestskému zastupiteľstvu správu o overení platnosti voľby primátora a poslancov.

 


Čl. 6
Mandátová komisia

Mandátová komisia :
a) sčítava hlasy pri hlasovaní v jednotlivých bodoch rokovania mestského zastupiteľstva. Mandátovú komisiu volí mestské zastupiteľstvo, najviac trojčlennú, pričom jeden z jej členov je predsedom komisie. Návrh na jej zloženie predkladá predsedajúci. Mandátová komisia vyhotovuje a predkladá správu o výsledku volieb do orgánov mestského zastupiteľstva.
b) zabezpečuje priebeh tajného hlasovania, ak o tajnom hlasovaní rozhodlo mestské zastupiteľstvo.
 

Čl. 7
Návrhová komisia

Návrhová komisia pripravuje návrh znenia uznesení zo zasadnutia mestského zastupiteľstva. Návrhová komisia sa volí najviac trojčlenná, pričom jeden z jej členov je predsedom komisie. Návrh na jej zloženie predloží predsedajúci.


Čl. 8
Voľby v mestskom zastupiteľstve

1. Primátora zastupuje zástupca primátora ustanovený v súlade s § 13b platného zákona o obecnom zriadení. Rozsah zastupovania primátor svojmu zástupcovi určuje v písomnom poverení na zastupovanie.
2. Poslanci predkladajú návrhy na :
a) voľbu členov mestskej rady
b) na počet členov mestskej rady
c) na zriadenie stálych alebo dočasných komisií mestského zastupiteľstva
d) na voľbu predsedov a členov stálych alebo dočasných komisií mestského zastupiteľstva
3. Mestské zastupiteľstvo určí verejným hlasovaním počet členov mestskej rady, stále a dočasné komisie mestského zastupiteľstva.
4. Členov mestskej rady volí mestské zastupiteľstvo na návrh poslaneckých klubov alebo poslancov nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
5. Ak niektorý z kandidátov do mestskej rady nezíska nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov, vykoná sa po vyhlásení výsledkov prvého kola druhé kolo volieb.
6. V druhom kole je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov a v tomto prípade na jeho zvolenie nie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. V prípade rovnosti hlasov sa o zvolení člena mestskej rady rozhodne žrebovaním. Žrebovanie vykoná mandátová komisia.
7. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje a zrušuje podľa potreby komisie ako svoje stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány. Určuje počet členov v jednotlivých komisiách ako aj ich pracovnú náplň. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb (občanov Mesta Žarnovica). Na zvolenie predsedu a člena komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov. V prípade druhého kola volieb sa primerane použije bod 6) Čl. 8.
8. Ustanovenia upravujúce priebeh ustanovujúceho zastupiteľstva sa vzťahujú aj na ostatné zasadnutia mestského zastupiteľstva, pokiaľ v tomto rokovacom poriadku nie je uvedené inak.
9. Hlavného kontrolóra volí mestské zastupiteľstvo. Postup pri voľbe hlavného kontrolóra je stanovený v §18 a zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ
ZMENY V ČLENSTVE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA A JEHO ORGÁNOV
Čl. 9
Zmena mandátu poslanca

1. Ak sa uvoľní v mestskom zastupiteľstve mandát poslanca, nastupuje za poslanca mestského zastupiteľstva ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet hlasov pri voľbách do mestského zastupiteľstva v tom istom volebnom obvode, ale nebol zvolený za poslanca.
2. Nastúpenie náhradníka vyhlási mestské zastupiteľstvo po tom, čo sa dozvie, že sa uvoľnil mandát. Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva mu primátor odovzdá osvedčenie o tom, že sa stal poslancom. Prednosta mestského úradu je povinný po tom, čo obdrží oznámenie o zániku mandátu poslanca túto skutočnosť oznámiť na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Náhradník na prvom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, zloží poslanecký sľub do rúk primátora .


Čl. 10
Zánik členstva v orgánoch mestského zastupiteľstva

1. Mestské zastupiteľstvo môže kedykoľvek odvolať členov mestskej rady, predsedov a členov komisií.
2. O odvolaní členov mestskej rady, predsedov a členov komisií rozhoduje mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
3. Dôvodom na odvolanie môže byť najmä to, že uvedený orgán, resp. jeho členovia si neplnia svoje základné povinnosti stanovené zákonom a ďalšími vnútroorganizačnými predpismi schválenými mestským zastupiteľstvom.
4. Hlavný kontrolór môže byť mestským zastupiteľstvom odvolaný len z dôvodov uvedených v zákone o obecnom zriadení v platnom znení.

 

PIATA ČASŤ
ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Čl. 11
Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva

1. Zasadnutie mestského zastupiteľstva sa zvoláva v súlade s § 12 zákona o obecnom zriadení aspoň 3 dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva. Miesto, deň, hodina jeho konania a program zasadnutia sa zverejňuje na úradnej tabuli aspoň 3 dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
2. Program rokovania mestského zastupiteľstva spravidla navrhuje primátor mesta pričom vychádza:
a) z pôsobnosti mestského zastupiteľstva určenej zákonom a štatútom mesta
b) z prijatých uznesení mestského zastupiteľstva
c) z iniciatívnych návrhov orgánov mestského zastupiteľstva a poslancov.
3. Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za 3 mesiace.


Čl. 12
Verejnosť zasadnutí mestského zastupiteľstva

1. Rokovania mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné.
2. Ak majú byť predmetom rokovania mestského zastupiteľstva informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov, mestské zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné.
3. Návrh na vyhlásenie zasadnutia mestského zastupiteľstva, alebo jeho časti za neverejné, môže predložiť mestská rada alebo primátor. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o tomto návrhu hlasovaním bez rozpravy.
4. Na zasadnutí mestského zastupiteľstva alebo jeho časti, ktorá bola vyhlásená za neverejnú, sa zúčastňuje prednosta mestského úradu, hlavný kontrolór, predkladateľ materiálu a zapisovateľka. Iné osoby môžu byť prítomné len so súhlasom mestského zastupiteľstva, o čom mestské zastupiteľstvo rozhodne hlasovaním.
5. Z verejných zasadnutí mestského zastupiteľstva je možné zhotovovať obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy pre potreby archivácie autentických záznamov. Tieto záznamy je možné poskytnúť verejnosti prostredníctvom verejne dostupných médií.


Čl. 13
Účasť ústavných a ďalších činiteľov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva

1. Zasadnutí mestského zastupiteľstva sa môžu zúčastniť poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, poslanci Európskeho parlamentu, predstavitelia vlády a iných štátnych orgánov.
2. Okruh ďalších osobitne pozývaných osôb môže navrhnúť mestská rada, primátor alebo prednosta mestského úradu.


Čl. 14
Účasť iných osôb

1. Okrem poslancov mestského zastupiteľstva a primátora sa na celom zasadnutí povinne zúčastňujú: prednosta mestského úradu, vedúci oddelení mestského úradu, hlavný kontrolór a riaditelia mestom založených alebo zriadených zariadení a inštitúcií.
2. Ak sa niektorá z uvedených osôb nemôže zúčastniť zasadnutia mestského zastupiteľstva, požiada o ospravedlnenie svojej neúčasti primátora a v prípade potreby na zasadnutie vyšle svojho zástupcu.
3. Prednosta mestského úradu a hlavný kontrolór sa zúčastňujú zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.


Čl. 15
Riadenie zasadnutí mestského zastupiteľstva

1. Zasadnutia mestského zastupiteľstva riadi primátor, v osobitných prípadoch (určených zákonom o obecnom zriadení v platnom znení) zástupca primátora alebo poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
2. Predsedajúci riadi rokovanie tak, aby malo pracovný charakter a vecný priebeh bez komentovania vystúpení poslancov a iných rečníkov, tak aby splnilo svoj účel v súlade so schváleným programom.
3. Ak do 30 minút po určenom začiatku zasadnutia nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, zvolá primátor do 14 dní nové zasadnutie mestského zastupiteľstva.
4. Po začatí zasadnutia predsedajúci oznámi mená ospravedlnených poslancov mestského zastupiteľstva a mená tých, ktorí nie sú prítomní a dosiaľ sa neospravedlnili. Potom predsedajúci predloží návrh na voľbu návrhovej, mandátovej komisie resp. ďalších pracovných komisií a návrh programu rokovania.
5. Predsedajúci ďalej určí overovateľa zápisnice a zapisovateľa.
6. Otázkou na overovateľa zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva zistí, či bola táto overená, prípadne aké boli proti nej podané námietky. Ak k zápisnici neboli podané námietky, pokladá sa za schválenú. Pokiaľ námietky boli podané, rozhodne o nich mestské zastupiteľstvo hlasovaním po vyjadrení overovateľa.
7. Overovateľ dozerá na správnosť a úplnosť zápisnice zo zasadnutia mestského zastupiteľstva, ďalej dozerá na hlasovanie, konanie volieb a na výzvu predsedajúceho sčítava hlasy (pokiaľ nebola zvolená mandátová komisia).
8. Ak predsedajúci počas zasadnutia pri zisťovaní počtu prítomných poslancov pred hlasovaním zistí, že nie je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov a ak sa tak nestane ani do 15 minút po zisťovaní počtu prítomných poslancov, preruší predsedajúci zasadnutie mestského zastupiteľstva s uvedením termínu a miesta pokračovania zasadnutia.
9. Na návrh poslanca alebo primátora môže mestské zastupiteľstvo rokovanie prerušiť. O tomto návrhu sa hlasuje bez rozpravy. Uznesenie o prerušení rokovania musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.
10. Po vyčerpaní programu rokovania mestského zastupiteľstva vyhlási predsedajúci zasadnutie za skončené.


Čl. 16
Program zasadnutí mestského zastupiteľstva

1. Mestské zastupiteľstvo na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia predložený predsedajúcim a o jeho schválení rozhoduje hlasovaním.
Mestské zastupiteľstvo môže pri prerokovávaní programu zasadnutia na návrh poslanca alebo predsedajúceho navrhnutý program doplniť alebo zmeniť. Schválený program nemožno v priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva dopĺňať.
2. Mestské zastupiteľstvo môže v priebehu zasadnutia hlasovaním bez rozpravy presunúť body programu rokovania alebo zlúčiť rozpravu o dvoch alebo viacerých bodoch programu.
3. Na každom riadnom zasadnutí zastupiteľstva sa ako samostatné body programu vždy zaraďujú:
a) interpelácie poslancov
b) rôzne.
4. V bode rôzne sa prerokujú najmä :
a) podnety, ktoré predložia poslanci mestského zastupiteľstva
b) problémy menšieho významu, ktoré nevyžadujú prerokovanie v mestskej rade a v príslušných komisiách
c) príspevky občanov mesta.
5. V bode rôzne nemožno prerokovávať :
a) majetkovo-právne veci
b) návrhy s dopadom na výdavkovú časť rozpočtu mesta
c) personálne návrhy.


ŠIESTA ČASŤ
PRÍPRAVA ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Čl. 17
Príprava materiálov

1. Prípravu rokovania mestského zastupiteľstva organizuje primátor v súčinnosti s mestským úradom a poslancami.
2. Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva musia byť prerokované v mestskej rade a spravidla aj v príslušnej komisii, resp. v komisiách.
3. Materiál predkladaný do mestského zastupiteľstva musí obsahovať:
a) názov materiálu /bodu rokovania mestského zastupiteľstva/
b) meno, funkciu a podpis predkladateľa a spracovateľa
c) návrh na uznesenie
Ďalšie body materiálu podľa závažnosti predkladanej problematiky sú :
d) informácia o tom, z akého podnetu je materiál predkladaný a aké ciele sleduje
e) dôvodová správa, ktorá musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej stránky, spôsob jej vykonávania, hospodársky a finančný dopad na rozpočet, nároky na pracovné miesta. V dôvodovej správe sa musí uviesť súlad návrhu s právnym poriadkom Slovenskej republiky a nariadeniami mesta. Pokiaľ materiál obsahuje variantné riešenia, treba uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov a odporučiť optimálne riešenie podložené kvalifikovaným zdôvodnením.
f) stanovisko príslušnej komisie, mestskej rady ak je k dispozícii.
g) údaje v závere materiálu o tom, či prípadné pripomienky mestskej rady, príslušnej komisie/í boli do predkladaného materiálu predkladateľom zapracované. Ak tieto zapracované neboli, je potrebné to zdôvodniť a uviesť ich znenie.
4. Materiály na rokovanie mestského zastupiteľstva musia byť vypracované prehľadne, vecne správne, terminologicky presne a jasne. Musia byť stručné, pritom však úplné, musia obsahovať konkrétne návrhy na riešenie a dôsledky ich prijatia. Obsiahlejšie údaje, prehľady a vysvetlenia sa uvádzajú spravidla v prílohách.
5. Predbežný návrh uznesení z predkladaných materiálov pripraví na rokovanie ako pracovný materiál poslancom mestský úrad.
6. Ak sa predkladá návrh nariadenia alebo vnútornej organizačnej normy musí materiál obsahovať:
a) znenie návrhu nariadenia
b) dôvodovú správu, ktorá musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu


Čl. 18
Predkladanie materiálov a návrhov nariadení

1. Predkladať materiály a návrhy nariadení mestskému zastupiteľstvu môžu primátor, mestská rada, hlavný kontrolór, poslanci, prípadne skupiny poslancov, komisie, prednosta mestského úradu, riaditelia mestom založených alebo zriadených zariadení a inštitúcií, štatutárni zástupcovia právnických osôb, kde má mesto majetkovú účasť a vedúci organizačných útvarov MsÚ.
2. Materiály a návrhy nariadení sú podávané mestskej rade, komisiám a mestskému zastupiteľstvu písomne v potrebnom počte výtlačkov a na požiadanie poslanca mu budú zaslané v elektronickej forme.
3. Ak návrh podáva poslanec, skupina poslancov, komisia, potrebný počet výtlačkov materiálov a elektronickú formu zabezpečí mestský úrad.
4. Materiály a návrhy nariadení na rokovanie mestskému zastupiteľstvu budú jednotlivým poslancom distribuované kuriérom alebo poštou najneskôr 3 dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
5. Návrhy materiálov a nariadení v mestskom zastupiteľstve uvedie primátor alebo osoba poverená vedením rokovania mestského zastupiteľstva .


Čl. 19
Príprava materiálov v komisiách

1. Komisie sú poradné, iniciatívne a kontrolné orgány mestského zastupiteľstva. Aktívne sa podieľajú na príprave materiálov a kontrolách v súlade s kompetenciami vymedzenými mestským zastupiteľstvom.
2. Komisie sa môžu zapájať do prípravy materiálov týkajúcich sa úsekov ich činnosti, zapájajú svojich členov do prieskumov konaných v súvislosti s prípravou materiálov a predkladajú k nim iniciatívne návrhy a podnety.
3. Komisie prerokúvajú pripravené materiály, podávajú k nim pripomienky a stanoviská, posudzujú návrhy na uznesenia a prijímajú k nim odporučenia.
4. Iniciatívne návrhy, vyjadrenia a stanoviská komisií sa predkladajú v písomnej forme mestskej rade a predkladateľovi materiálu alebo nariadenia najneskôr tri dni pred distribúciou materiálov podľa čl. 18 ods. 4).


SIEDMA ČASŤ
ROKOVANIA NA ZASADNUTIACH MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Čl. 20
Začatie rokovania

1. Pri prerokovávaní veci zaradenej do programu zasadnutia mestského zastupiteľstva uvedie bod programu osoba, ktorá vedie rokovanie mestského zastupiteľstva.
2. Návrh podaný mestskému zastupiteľstvu musí byť vyhotovený písomne a v rozsahu podľa čl. 17.
3. Predkladateľ môže svoj návrh vziať späť, až kým mestské zastupiteľstvo nepristúpi k hlasovaniu o návrhu ako celku.


Čl. 21
Rokovací jazyk

Rokovacím jazykom na zasadnutiach mestského zastupiteľstva je štátny jazyk ( v zmysle § 3 zákona č.270/1995 Z.z. o štátnom jazyku SR v znení neskorších predpisov).


Čl. 22
Rozprava

1. Po vystúpení predkladateľa, člena mestskej rady, prípadne predsedu príslušnej komisie, ktorá zaujala stanovisko k prerokúvanej veci predsedajúci otvorí rozpravu.
2. Do rozpravy o prerokúvanej veci sa poslanci prihlasujú zdvihnutím ruky.
3. Predsedajúci udeľuje slovo poslancom v poradí v akom sa prihlásili. Ostatným účastníkom rokovania (čl.13 a čl.14) udelí slovo po vystúpení poslancov.
4. Poslanec môže v rozprave podať k prerokúvanej veci pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. Návrhy musia byť vyhotovené spravidla písomne, riadne sformulované a odovzdané návrhovej komisii.
5. Poslanec alebo predkladateľ môže po podaní pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu navrhnúť prerušenie prerokovávania veci až dovtedy, kým k nim nezaujme stanovisko predseda príslušnej komisie, ktorá bola zriadená mestským zastupiteľstvom.
6. Poslanec môže v rozprave k prerokúvanému bodu vystúpiť spravidla len jeden krát. Dĺžka vystúpenia je max. 5 min. V prípade potreby môže predsedajúci povoliť predĺženie časového limitu.
7. Ak predsedajúci niekomu slovo neudelil, nesmie sa ho ujať.
8. Ak sa rečník odchyľuje od prerokúvanej veci, predsedajúci ho vyzve, aby hovoril k veci. Ak ani po opakovanej výzve nebude hovoriť k veci, odoberie mu slovo.
9. Proti odňatiu slova môže poslanec vzniesť námietku, o ktorej rozhodne mestské zastupiteľstvo bez rozpravy hlasovaním.
10. Nikoho nesmie nikto prerušovať, keď hovorí, s výnimkou predsedajúceho.
11. Kto nie je prítomný v zasadacej miestnosti vtedy, keď mu predsedajúci udelí slovo, stráca svoje poradie.
12. Na otázky poslanca vznesené v rozprave odpovedá predkladateľ prípadne iná vyzvaná osoba.
13. Predkladateľovi sa počas rozpravy udelí slovo, kedykoľvek o to požiada.
14. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, ktorý v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo požiadal, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora. resp. iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom v zmysle § 12, ods. 6 zákona o obecnom zriadení v platnom znení.


Čl. 23
Účasť občanov v rozprave

Občan, ktorý je obyvateľom mesta, môže vystúpiť v rozprave k prerokovávanému materiálu alebo v rámci bodu rôzne, ak sa prihlási do rozpravy alebo do bodu rôzne pred začatím rokovania mestského zastupiteľstva u zapisovateľky. Pri nahlasovaní je povinný preukázať svoju totožnosť zapisovateľke a nahlásiť tému vystúpenia. V odôvodnenom prípade nedodržania tejto podmienky môže udeliť slovo predsedajúci po súhlase mestským zastupiteľstvom. Vystúpenie občana môže trvať najviac 5 min. V prípade potreby môže predsedajúci povoliť predĺženie časového limitu.


Čl. 24
Vyžiadanie vyjadrenia

Mestské zastupiteľstvo je oprávnené vyžiadať si k prerokúvanej problematike, alebo k jednotlivým otázkam, ktoré sú obsiahnuté v materiáloch, vyjadrenie prednostu mestského úradu, vedúcich oddelení mestského úradu, hlavného kontrolóra a riaditeľov mestom založených alebo zriadených zariadení a inštitúcií.


Čl. 25
Vykázanie zo zasadacej miestnosti

1. Ak niekto ruší zasadnutie mestského zastupiteľstva, najmä svojím nevhodným správaním a porušovaním tohto rokovacieho poriadku, môže ho predsedajúci vykázať zo zasadacej miestnosti po tom, čo ho predtým upozornil.
2. Proti vykázaniu kohokoľvek z miestnosti môže poslanec vzniesť námietku, o ktorej rozhoduje mestské zastupiteľstvo bez rozpravy hlasovaním.


Čl. 26
Faktická poznámka

1. Poslanci majú v rozprave právo na jednu faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie predrečníka. Faktickou poznámkou nemožno reagovať na inú faktickú poznámku. Po vystúpení poslancov poskytne predsedajúci možnosť reagovať i rečníkovi. Vo faktickej poznámke sa nemôžu podávať návrhy na doplnenie alebo zmenu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva, na zmenu a doplnenie prerokúvaného materiálu ani návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva.
2. Prednesenie faktickej poznámky nesmie trvať dlhšie ako 2 minúty.


Čl. 27
Procedurálny návrh

1. Poslanci majú právo podávať procedurálny návrh, ktorý sa týka spôsobu prerokúvania veci, časového a vecného postupu rokovania mestského zastupiteľstva s výnimkou hlasovania o veci samej.
2. Vystúpenie poslanca, v ktorom podáva procedurálny návrh, môže trvať najviac 1 minútu.
3. O procedurálnych návrhoch sa hlasuje bez rozpravy.
4. Procedurálne návrhy, ku ktorým sa neprijíma uznesenie v písomnej forme (napr. zmena programu, ukončenie rozpravy, vyhlásenie prestávky) sú prijaté, ak za ne hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.


Čl. 28
Skončenie rozpravy

1. Ak v rozprave vystúpili všetci prihlásení rečníci, predsedajúci rozpravu ukončí.
2. O ukončení rozpravy pred vystúpením všetkých prihlásených rečníkov môže mestské zastupiteľstvo rozhodnúť bez rozpravy . Ak mestské zastupiteľstvo rozhodne o ukončení rozpravy, môžu poslanci odovzdať svoje návrhy v písomnej podobe návrhovej komisii a mestské zastupiteľstvo bude o nich hlasovať.


Čl. 29
Hlasovanie na zasadnutiach mestského zastupiteľstva

1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o každom návrhu hlasovaním. Hlasovanie sa uskutoční bezprostredne po skončení rozpravy.
2. Predsedajúci pred hlasovaním upozorní poslancov, že sa prikročí k hlasovaniu a zistí počet prítomných poslancov.
3. Pred každým hlasovaním predsedajúci alebo predseda návrhovej komisie oznámi o akom návrhu sa bude hlasovať a zopakuje presné znenie návrhu, ak návrh nebol vopred poslancom odovzdaný písomne. Predsedajúci potom prikročí k riadeniu hlasovania.
4. Jednotlivé hlasovania nemožno prerušiť, počas neho predsedajúci nemôže nikomu udeliť slovo.
5. Poslanci hlasujú zo svojho miesta.


Čl. 30
Pozmeňovacie a doplňujúce návrhy

1. Ak boli k návrhu písomne podané pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich, a to v poradí, v akom boli podané. Hlasovanie o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch mestskej rady a komisií má prednosť. Ak prijatý pozmeňujúci alebo doplňujúci návrh vylučuje ďalšie pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, už sa o nich nehlasuje.
2. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako celku.
3. V prípade, že je mestskému zastupiteľstvu predložený návrh na uznesenie vo variantoch, hlasuje sa najprv o variante odporúčanom predkladateľom, potom postupne o variantoch ako boli predkladané v rozprave.
4. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté a o nich sa už nehlasuje.
5. Na schválenie zmeny alebo zrušenia uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva .
6. V prípade, že k predloženému návrhu na uznesenie mestské zastupiteľstvo neprijme jednoznačné stanovisko, predsedajúci navrhne ďalšie riešenie ( napr. vyhlási prestávku na poradu poslancov v poslaneckých kluboch alebo problém odročí na ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva ).

 


Čl. 31
Hlasovanie

1. Hlasovanie je verejné alebo tajné.
2. Verejne sa hlasuje zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom zvolenej farby, označeným menom poslanca a to nasledovne :
- pri hlasovaní ”za” zdvihnutím zeleného hlasovacieho lístka,
- pri hlasovaní ”proti” zdvihnutím červeného hlasovacieho lístka,
- pri ”zdržaní sa hlasovania” zdvihnutím bieleho hlasovacieho lístka.
Presná evidencia hlasovania o každom prijatom uznesení musí byť zabezpečená písomne a je overená členmi mandátovej komisie.
3. Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet poslancov, ktorí sa zúčastnili hlasovania, počet poslancov, ktorí hlasovali za návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali proti návrhu, počet poslancov, ktorí sa zdržali hlasovania.
4. Tajne sa môže hlasovať v prípadoch, o ktorých rozhodne mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
5. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré mandátová komisia vydá poslancom pri vstupe do priestoru určeného na hlasovanie.
6. Predseda mandátovej komisie oznámi výsledky tajného hlasovania.


Čl. 32
Uznesenia a nariadenia

1. Uznesenie mestského zastupiteľstva obsahuje :
a) odvolanie sa na príslušný bod programu, ku ktorému je uznesenie prijaté spolu s uvedením údaja o tom, či ho mestské zastupiteľstvo prerokovalo
b) vyjadrenie mestského zastupiteľstva k prerokúvanej problematike alebo materiálu, v
ktorom mestské zastupiteľstvo podľa potreby, napr.: konštatuje, berie na vedomie, súhlasí, schvaľuje, odporúča, zriaďuje, zrušuje, vymenováva, odvoláva, vyhlasuje, ukladá, žiada, poveruje a pod.
2. Mestské zastupiteľstvo môže ukladať úlohy len tým subjektom, voči ktorým má riadiace postavenie určené zákonom o obecnom zriadení v platnom znení, štatútom mesta, nariadeniami a ostatnými vnútroorganizačnými predpismi mestského zastupiteľstva (prednostovi mestského úradu, hlavnému kontrolórovi a riaditeľom mestom založených alebo zriadených právnických osôb, zariadení a inštitúcií).
3. Uznesenia a nariadenia mestského zastupiteľstva nesmú odporovať Ústave SR, zákonom ani iným právnym predpisom a musia byť v súlade so štatútom mesta, nariadeniami a ďalšími vnútroorganizačnými predpismi.
4. Každé uznesenie mestského zastupiteľstva musí byť podpísané primátorom mesta samostatne. Uznesenia sú číslované chronologicky od začiatku do konca kalendárneho roka.
5. Nariadenia mesta podpisuje primátor mesta.
6. Uznesenia a nariadenia mestského zastupiteľstva sú zverejňované na internetovej stránke mesta a sú k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii primátora v písomnej forme.
7. Výpisy uznesení mestského zastupiteľstva sa poskytujú na základe požiadavky :
a) poslancom mestského zastupiteľstva
b) ďalším subjektom , ktorých sa uznesenia priamo dotýkajú, alebo ktorí zodpovedajú za plnenie úloh uložených uznesením a v prípade keď je účelné ich s uznesením oboznámiť.
8. Výpisy uznesení vyhotovuje kancelária primátora. Výpisy podpisuje primátor alebo zástupca primátora.


Čl. 33
Zabezpečenie zasadnutia mestského zastupiteľstva

1. Organizačné a technické zabezpečenie zasadnutí mestského zastupiteľstva vykonáva mestský úrad.
2. V miestnosti, kde prebieha zasadanie mestského zastupiteľstva, musí byť na dôstojnom mieste štátna zástava a preambula Ústavy Slovenskej republiky.
3. Pred prvým a posledným zasadnutím mestského zastupiteľstva sa hrá alebo spieva štátna hymna.
4. Z každého zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje zápisnica.
5. V zápisnici sa uvedie: kto riadil zasadnutie, zloženie návrhovej komisie, zloženie mandátovej komisie, schválený program rokovania, koľko poslancov bolo prítomných, ktorí poslanci neboli prítomní, ktorí poslanci žiadali svoju neúčasť ospravedlniť, ktorí rečníci vystúpili v rozprave a aký bol výsledok hlasovania.
6. Zápisnica zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotoví najneskôr do 10 dní od jeho uskutočnenia.
7. Zápisnicu podpisuje primátor mesta, prednosta mestského úradu, overovateľ a zapisovateľ.
8. Zriadený zvukový a obrazový záznam vyhotovený zo zasadnutia mestského zastupiteľstva sa uchováva najmenej po dobu 5 rokov.
9. Overená a schválená zápisnica je autentickým záznamom o zasadnutí mestského zastupiteľstva a je uložená spoločne s príslušnými podkladmi, prílohami, uzneseniami v kancelárii primátora na mestskom úrade.
10. Súčasťou zápisnice sú prezenčné listiny, úplné texty písomne predložených návrhov, uznesení a iných dokumentov, ktoré boli predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.
11. Za uloženie a nakladanie s uloženými zápisnicami a súvisiacimi materiálmi zodpovedá prednosta mestského úradu.


Čl. 34
Účasť poslancov a iných subjektov na zasadnutiach mestského zastupiteľstva

1. Poslanci mestského zastupiteľstva sú povinní zúčastňovať sa zasadnutí mestského zastupiteľstva a orgánov mestského zastupiteľstva. Neúčasť na rokovaní mestského zastupiteľstva ospravedlňuje poslanec vopred primátorovi mesta resp. zástupcovi primátora. Dôvod neúčasti sa vyznačí na prezenčnej listine.
2. Ak primátor neúčasť poslanca neospravedlní, pretože ospravedlnenie zistil neodôvodneným alebo poslanec sa vôbec neospravedlnil, oznámi to písomne poslancovi. Poslanec môže do 5 dní od doručenia oznámenia požiadať, aby mestská rada toto rozhodnutie preskúmala. Konečné rozhodnutie v prípade sporu vyjadrí mestské zastupiteľstvo.
3. Oneskorený príchod na zasadnutie mestského zastupiteľstva, ako aj predčasný odchod zo zasadnutia ospravedlňuje poslanec predsedajúcemu.
4. Neospravedlnená neúčasť poslanca na časti rokovania mestského zastupiteľstva sa považuje za neúčasť na príslušnej časti rokovania.
5. Pre poslancov mestského zastupiteľstva a pre ďalšie subjekty (čl. 13 a 14) sú v rokovacej sieni vyhradené osobitné miesta. Za predsedníckym stolom sú vyhradené miesta pre primátora, zástupcu primátora, hlavného kontrolóra a prednostu mestského úradu.
6. Miesta pre poslancov sú označené ich menovkami a volebnými obvodmi.
7. V čase rokovania mestského zastupiteľstva nesmie tieto miesta nikto iný obsadiť a poslanci sú povinní pri hlasovaní zdržiavať sa na týchto vyhradených miestach.
8. Na slávnostnom rokovaní mestského zastupiteľstva /pri štátoprávnych aktoch, na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pod./ primátor používa insígnie.
9. Pri týchto aktoch môže v zastúpení primátora používať insígnie aj poslanec poverený mestským zastupiteľstvom alebo mestskou radou alebo primátorom.


ÔSMA ČASŤ
KONTROLNÁ ČINNOSŤ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

1. Mestské zastupiteľstvo, komisie alebo poslanci vykonávajú kontrolnú činnosť v rozsahu pôsobnosti vymedzenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva predkladá mestskému zastupiteľstvu prednosta mestského úradu.


DEVIATA ČASŤ
Čl. 35
Interpelácie

1. Interpeláciou sa na účely tohto rokovacieho poriadku rozumie kvalifikovaná otázka, ktorá sa vzťahuje na uplatňovanie a vykonávanie nariadení mesta, rozhodnutí mesta, uznesení mestského zastupiteľstva, pôsobnosti mestského úradu a právnických osôb, zariadení a inštitúcií založených alebo zriadených mestom.
2. Poslanec mestského zastupiteľstva môže interpelovať primátora mesta, zástupcu primátora, členov mestskej rady, prednostu mestského úradu, vedúcich oddelení mestského úradu, hlavného kontrolóra, riaditeľov mestom založených alebo zriadených právnických osôb, zariadení a inštitúcií vo veciach ich pôsobnosti.
3. Poslanec môže predniesť interpeláciu písomne alebo ústne v rámci bodu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva určeného na interpelácie.
4. Interpelovaný je povinný odpovedať do 30 dní odo dňa doručenia interpelácie buď ústne na zasadnutí mestského zastupiteľstva ( napr. v bode Kontrola plnenia uznesení ) alebo písomne.
5. Interpelovaný môže svoju odpoveď predniesť aj ústne v rámci bodu programu zasadnutia mestského zastupiteľstva určeného na interpelácie. Ústne prednesenie odpovede zbavuje interpelovaného povinnosti podať odpoveď písomne, ak na nej interpelujúci netrvá.
6. Ak prejav poslanca nemá náležitosti interpelácie predsedajúci poslanca upozorní, že nejde o interpeláciu a môže mu odňať slovo.
7. Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva po doručení odpovede na interpeláciu sa môže konať v rámci bodu „Rôzne“ rozprava o tejto odpovedi a mestské zastupiteľstvo môže zaujať k nej stanovisko uznesením.


DESIATA ČASŤ
PRECHODNÉ, ZÁVEREČNÉ A ZRUŠOVACIE USTANOVENIA

1. Ak sa počas zasadnutia mestského zastupiteľstva vyskytne pochybnosť o správnosti postupu podľa tohto rokovacieho poriadku rozhoduje v jednotlivých prípadoch predsedajúci.
2. Pokiaľ nie je v tomto rokovacom poriadku stanovené inak, bude sa mestské zastupiteľstvo riadiť všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Ak je rozhodnutie mestského zastupiteľstva sporné, môžu poslanci požiadať o zaujatie stanoviska subjekty s hlasom poradným. Po vypočutí ich stanoviska rozhodne mestské zastupiteľstvo o správnosti postupu hlasovaním bez rozpravy.
4. Čl. 8 ods. 1 bude účinný až od začiatku nasledujúceho volebného obdobia.
5. Čl. 33 ods. 2 a 3 budú účinné od 01.09.2010.
6. Dňom nadobudnutia účinnosti VZN č. 1/2010 sa končí platnosť VZN č.5/2007.
7. Na tomto nariadení sa uznieslo mestské zastupiteľstvo v Žarnovici dňa 22.6.2010 uznesením č.76/2010 VZN č.1/2010 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.

 

 


 

 

Kamil Danko
primátor mesta

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Vyvesené : 04.06.2010
Schválené : 22.06.2010
Vyhlásené : 23.06.2010
Nadobúda účinnosť: 08.07.2010
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka