Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Trhový poriadok Mestského trhoviska v Žarnovici

Schválené: 17.8.2010

Vyhlásené: 17.8.2010

Účinnosť: 1.12.2010

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona NR SR č. 178/98 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2010

Trhový poriadok Mestského trhoviska v Žarnovici

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb, povinnosti osôb predávajúcich výrobky alebo poskytujúcich služby ako aj oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN na Mestskom trhovisku v Žarnovici.

Čl. 2
Základné pojmy využívané pri uplatňovaní tohto VZN

1.) Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) predajným zariadením - predajný stôl trvale umiestnený na trhovisku alebo stánok s trvalým stanovišťom.
b) prenosným predajným zariadením - predajný stôl, pult a stojan, ktorý nie je trvalou súčasťou trhoviska a je majetkom predávajúceho.
c) stánkom s trvalým stanovišťom - stánok s celoročnou prevádzkou alebo sezónnou prevádzkou, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu mestom alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom mesta alebo správcu trhoviska,
d) predajným a prevádzkovým časom - čas, počas ktorého je povolený predaj výrobkov a poskytovanie služieb.
e) poľnohospodárskymi prebytkami - rastlinné, živočíšne produkty a výrobky pochádzajúce z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti
2.) Mestské trhovisko – čiastočne kryté a oplotené priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb v stánkoch s trvalým stanovišťom, v pojazdnej predajni a na prenosných predajných zariadeniach. Nachádza sa na Ulici slobody, č. 1560 v Žarnovici. Celý priestor trhoviska sa člení podľa charakteru a druhu predávaného tovaru tak, aby boli oddelené výrobky pochádzajúce z drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti od spotrebného tovaru.
Je vybavené:
- prívodom pitnej vody
- zariadeniami na predaj (stánky s trvalým stanovišťom, predajné stoly)
- informačnou tabuľou pre predávajúcich a kupujúcich umiestnenou na viditeľnom a prístupnom mieste
- kontajnermi na komunálny odpad
- verejnými WC v priestore trhoviska

Čl. 3
Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb

1.) Povolenie na používanie predajného zariadenia trvale umiestneného na mestskom trhovisku vydáva jeho správca.
2.) Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na mestskom trhovisku vydáva jeho správca.
3.) Na mestskom trhovisku je povolené predávať iba tie výrobky a poskytovať iba tie služby, ktoré sú uvedené v Čl.5 tohto VZN.

Čl. 4
Správa mestského trhoviska.

1.) Správcom Mestského trhoviska v Žarnovici je Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
Adresa: Partizánska 1043/84, 966 81 Žarnovica
IČO: 44299311, DIČ: 2022649431, IČ DPH: SK 2022649431
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica
vložka číslo: 15162/S, oddiel: Sro

Čl. 5
Trhové dni a predajný čas

1.) Trhové dni, prevádzkový a predajný čas pre mestské trhovisko sa stanovujú nasledovne:
Pondelok až piatok v čase: od 05.00 hod. do 18.00 hod.
Sobota v čase: od 06.00 hod. do 12.00 hod.

Čl. 6
Sortiment a obmedzenie predaja

1.) Na mestskom trhovisku je povolený predaj týchto výrobkov:
- rastlinné a živočíšne produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby,
- lesné plody,
- včelí med, hygienicky a zdravotne neškodlivý, výrobky z medu, včelie produkty
- huby na základe osvedčenia o základných znalostiach húb,
- kvety rezané a v črepníkoch,
- rastlinné oleje v obchodnom balení,
- sirupy na prípravu nealkoholických nápojov,
- výsekové mäso, hydina, králiky, delené mäso jatočných zvierat a zveriny, opracované ryby, výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, slepačie vajcia, pekárenské výrobky a cukrárenské výrobky (ak je na tento účel vyhradené miesto vybavené chladiacimi vitrínami a pultami, prívodom tečúcej teplej vody zahriatej najmenej na 50° C a studenej pitnej vody, vhodnými skladovacími priestormi a ľahko čistiteľným vnútorným zariadením),
- mliekarensky neošetrené mlieko a mliečne výrobky vyrobené z neho,
- textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom, počas príležitostných trhov a v pojazdných predajniach.
- živé trhové konzumné ryby s predchádzajúcim súhlasom orgánu veterinárnej starostlivosti
2.) Na mestskom trhovisku je povolené poskytovanie týchto služieb:
- rýchle občerstvenie a stravovanie,
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava dáždnikov,
- kľúčové služby
3.) Na mestskom trhovisku je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) lieh, destiláty, spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje (zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov počas konania príležitostných trhov),
e) tabak a tabakové výrobky,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.

Čl. 7
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby

1.) Na mestskom trhovisku môžu na základe povolenia predávať výrobky a poskytovať služby
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v súlade s platnými právnymi predpismi,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
2.) Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b), c) môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.
3.) Predaj na trhovisku nesmú vykonávať osoby mladšie ako 18 rokov a osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony vo veciach súvisiacich s týmto trhovým poriadkom.

Čl. 8
Povinnosti predávajúcich

1.) Okrem povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich článkov tohto VZN je predávajúci na mestskom trhovisku povinný:
- dodržiavať tento trhový poriadok a organizačné pokyny správcu trhoviska,
- označiť svoje predajné zariadenie podľa platných zákonných ustanovení /svojím menom, priezviskom a adresou, alebo názvom a sídlom firmy/,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa platných zákonných ustanovení s výnimkou:
a) fyzických osôb predávajúcich poľnohospodárske prebytky,
b) občanov predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom množstve,
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb počas predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých kvalitatívnych triedach aj kvalitatívnou triedou,
- vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
- dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov,
- dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja.
2.) Predávajúci na mestskom trhovisku je tiež povinný predložiť správcovi mestského trhoviska a orgánom dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) doklad o zaplatení nájomného za používané predajné zariadenie alebo predajnú plochu a doklad o zaplatení poplatku za predaj na príslušný deň,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
f) doklad o nadobudnutí tovaru, doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
g) pri predaji rastlinných výrobkov z vlastnej pestovateľskej činnosti doklad, ktorý potvrdzuje, že predávané výrobky nepochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti /potvrdenie o vlastníctve poľnohospodárskej pôdy a zameraní poľnohospodárskej výroby, platné na aktuálny rok/.
3.) Príslušné doklady musí mať predávajúci vždy pri sebe, ináč sa vystavuje riziku uloženia pokuty alebo zákazu predaja.
4.) Predávajúci predávajú výrobky a poskytujú služby za zmluvné a dohodnuté ceny, pokiaľ z platnej úpravy VZN nevyplýva niečo iné.

Čl. 9
Povinnosti a práva správcu trhoviska

A/ Povinnosti správcu mestského trhoviska:
1.) Je povinný tento trhový poriadok zverejniť na viditeľnom mieste na mestskom trhovisku a zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb.
2.) Nesmie umožniť predaj výrobkov a poskytovanie služieb bez povolenia.
3.) Zabezpečuje na trhovisku sústredené miesto na skladovanie odpadkov a potrebný počet kontajnerov na komunálny odpad, ktorý vznikne na trhovisku.
4.) Zabezpečuje čistotu trhoviska počas prevádzky a po skončení stanoveného predajného a prevádzkového času riadny pravidelný odvoz komunálneho odpadu a dôkladné vyčistenie a upratanie priestorov trhoviska.
5.) Kontroluje dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb (označenie predajného stánku, používanie registračnej pokladnice,...).
6.) Dbá na dodržiavanie zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov, v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa ktorého je zakázané fajčenie v priestoroch mestského trhoviska a trhového miesta.
7.) Zabezpečuje podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu ochranu.

B/ Správca mestského trhoviska je oprávnený:
1.) V prípade opakovaného nedodržiavania tohto VZN vykázať z priestorov mestského trhoviska predávajúceho, prípadne mu neumožniť predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb.
2.) Dať podnet mestskej polícii na uloženie pokuty.

Čl. 10
Nájomné za predajné miesta a poplatky

1.) Nájomné za jedno predajné miesto sa stanovuje:
a) 100,- eur ročne a 30,- eur mesačne za predajné miesto na zastrešenom stole
b) 100,- eur ročne a 30,- eur mesačne za predajné miesto mimo zastrešených predajných stolov
c) 6,- eur za každý deň za predajné miesto na zastrešenom stole a za predajné miesto mimo zastrešených predajných stolov
2.) Za predaj z pojazdnej predajne zaplatí predávajúci 15,- eur denne
3.) Za umiestnenie predajného stánku rozmerov max. 3m x 3m v priestoroch mestského trhoviska za účelom predaja zaplatí predávajúci 6,- eur za deň a 1,- eur za každý ďalší aj začatý m² plochy umiestneného predajného stánku
4.) Pri ročnom prenájme si predávajúci môže prenajať maximálne 2 predajné stoly alebo 2 predajné miesta, prípadne 1 predajný stôl a 1 predajné miesto. Poplatok za ročný prenájom je potrebné uhradiť v termíne do 30. apríla kalendárneho roka.
5.) Predajné zariadenia sa môžu prenajímať:
a) zmluvou o prenájme predajného zariadenia, ktorá môže byť uzatvorená medzi správcom trhoviska a predávajúcim na vzájomne dohodnutý čas.
b) zaplatením nájomného/za každý deň - za používané trvalé alebo donesené predajné zariadenie.
6.) Predajné stoly určené pre drobnopestovateľov je možné rezervovať len v prípade predplatenia konkrétnych dní určených predávajúcim (maximálne 30 kalendárnych dní v roku.
7.) Nájomné pre predávajúcich v stánkoch s trvalým stanovišťom sa upravuje nájomnou zmluvou.
8.) Ak rezervovaný stôl alebo miesto nie je obsadené do 800 hod, môže ho obsadiť iný záujemca po zaplatení predpísaných poplatkov.
9.) Parkovanie prívesných vozíkov je v areáli mestského trhoviska počas predajných dní povolené len mimo vyznačených predajných miest. Poplatok za parkovanie je stanovený na 6,- eur/ deň

Čl. 11
Orgány dozoru a sankcie

1.) Dozor nad dodržiavaním tohto trhového poriadku vykonávajú:
- zamestnanci MsÚ Žarnovica poverení kontrolou
- hlavný kontrolór mesta
- Mestská polícia v Žarnovici - v rozsahu svojich kompetencií.
2.) Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa § 46 zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý jej možno uložiť blokovú pokutu do výšky 33,- eur.
3.) Mesto môže uložiť aj pokuty v súlade s § 12 platného zákona NR SR č.178/1998 z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.
4.) Primátor mesta môže za porušenie ustanovení tohto VZN právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638,- eur v zmysle ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
5.) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov.
6.) Pokuty uložené mestom sú príjmom rozpočtu Mesta Žarnovica.
7.) Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia

1.) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 17.8.2010 uznesením č. 89/2010.
2.) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 9/2008 vrátane jeho zmien a doplnkov
3.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom otvorenia nového mestského trhoviska najskôr však pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.

 


Kamil Danko
primátor mesta

 

 

 

Vyvesené : 02.08.2010
Schválené: 17.08.2010
Vyhlásené: 17.08.2010
Nadobúda účinnosť:
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka