Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O podmienkach držania psov na území mesta Žarnovica

Schválené: 7.9.2010

Vyhlásené: 8.9.2010

Účinnosť: 1.10.2010

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 5/2010

O podmienkach držania psov na území mesta Žarnovica

Čl. 1
Účel nariadenia

1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť niektoré podmienky držania psov na území mesta Žarnovica v záujme zabezpečenia verejného poriadku v meste.
2. Toto nariadenie sa vzťahuje na každú fyzickú a právnickú osobu, ktorá je držiteľom psa.
3. Toto nariadenie sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov 1).
Čl. 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia
1. zvláštnym psom je pes
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona 2)
b) používaný horskou službou,
c) používaný pri záchranných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany 3)
d) poľovný,
e) ovčiarsky,
f) vodiaci,
g) používaný počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku,
2. nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 4),
3. voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov; za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.
4. verejným priestranstvom sú všetky verejnosti prístupné pozemky na území mesta Žarnovica, okrem tých, ktoré sú vo vlastníctve fyzických a právnických osôb, alebo ku ktorým majú tieto osoby právo hospodárenia. Verejným priestranstvom sa rozumejú najmä:
a) miestne komunikácie, námestia, cesty, chodníky, parkoviská a trhovisko,
b) mosty, lávky, priechody, schodiská, prístupové rampy,
c) parky a zatrávnené plochy na sídlisku, popri komunikáciách, pred objektami, mestský športový areál a ostatné ihriská,
d) všetky iné na území mesta sa nachádzajúce voľne prístupné pozemky.

Čl. 3
Podmienky chovu psov

Chov a držanie psa je na celom území mesta Žarnovica povolené, ak sú splnené nasledovné podmienky:
1. Každý, kto chová alebo drží psa, je povinný:
a) zabezpečiť umiestnenie psa a starostlivosť o neho v primeraných zoohygienických a hygienických podmienkach zodpovedajúcich jeho fyziologickým a etologickým potrebám, poskytovať mu v dostatočnom množstve zdravotne nezávadné krmivo a pitnú vodu, umožniť mu primeraný pohyb, urobiť opatrenia na zabránenie jeho úteku a neplánovaného alebo nežiadúceho rozmnožovania,
b) zabezpečiť dennú kontrolu chovného priestoru alebo zariadenia za účelom neodkladného odstránenia všetkých zistených nedostatkov,
c) zabezpečiť hygienicky vyhovujúcu likvidáciu exkrementov, okamžite odstrániť nečistotu spôsobenú psom na verejných priestranstvách, vo vozidlách verejnej dopravy a v spoločných bytových priestoroch,
d) dbať, aby chovom psa nebolo poškodzované životné prostredie a narušované vzťahy medzi občanmi,
e) dodržiavať veterinárne predpisy o chove psa, zabezpečovať pravidelne povinné očkovanie psa a pri ochorení psa zabezpečiť veterinárne ošetrenie,
f) dať psa, ktorý poranil človeka bezodkladne vyšetriť veterinárnemu lekárovi a potvrdenie o obhliadke psa odovzdať poškodenému,
g) zamedziť cvičeniu psa spôsobom, ktorý mu spôsobuje ujmu na zdraví a kondícii, najmä nesmie nútiť psa na výkony presahujúce jeho schopnosti alebo prirodzenú silu, nesmie používať prostriedky, ktoré môžu zapríčiniť zranenie alebo zbytočnú bolesť, utrpenie a úzkosť, štvať zvieratá proti sebe,
h) zabezpečiť, aby pes nemohol ohroziť okoloidúcich občanov cez plot a na bránu umiestniť tabuľku „Pozor pes!“ apod.,
i) zabezpečiť veterinárnu asanáciu uhynutého psa,
j) uhradiť škodu spôsobenú psom podľa všeobecne platných právnych predpisov.
2. Chovať a držať psa je zakázané v priestore, ktorý nevyhovuje jeho biologickým a etologickým potrebám, najmä:
a) na balkónoch a loggiach bytov, v pivnici, na povale, v spoločných priestoroch bytových domov, v garáži,
b) v zariadeniach pre deti a mládež,
c) v prevádzkach verejného stravovania, spoločného stravovania, potravinárskej výroby, v obchodoch s potravinami, v zdravotníckych zariadeniach,
d) v zariadeniach určených na chov iného spoločenského zvieraťa (napr. v klietke)
3. Zakazuje sa opustiť psa s úmyslom zbaviť sa ho.
4. Vlastník alebo držiteľ psa je povinný pri psoch starších ako tri mesiace zabezpečiť na vlastné náklady vakcináciu a každoročnú revakcináciu proti besnote a zabezpečiť bez meškania veterinárne vyšetrenie zvieraťa, ktoré poranilo človeka, ako aj zabezpečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyziologických a biologických potrieb.
5. Zakazuje sa týranie zvierat, ako i neprimerané trestanie zvierat.
6. Zakazuje sa chov psov za účelom ich bojového výcviku, ako i psích zápasov.

Čl. 4
Evidencia psov

1. Každý pes držaný na území mesta nepretržite viac ako 90 dní, podlieha evidencii psov (ďalej len „evidencia“).
2. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty uvedenej v prvom odseku, ak sa pes v danom roku prevažne nachádza na území mesta Žarnovica.
3. Evidenciu psov vedie Klientske centrum Mestského úradu v Žarnovici.
4. Do evidencie sa zapisujú údaje, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia:
a) údaje o vlastníkovi alebo držiteľovi psa:
- meno, priezvisko a adresa jeho trvalého pobytu
b) údaje o psovi
- evidenčné číslo psa,
- tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
- umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta Žarnovica zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
- úhyn psa,
- strata psa,
- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi 4).
5. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je držiteľ psa povinný do 30 dní od zmeny skutočnosti alebo údaja oznámiť Klientskemu centru MsÚ Žarnovica.
6. Mesto Žarnovica vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka„). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes evidovaný. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
7. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie, alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť Klientskemu centru MsÚ Žarnovica. Mesto Žarnovica je povinné držiteľovi psa za úhradu 3,30 eur vydať náhradnú známku.
8. Údaje o tom, že sa pes stal nebezpečným, sa tiež zaznamenávajú do evidencie. Informáciu o tom, že sa pes stal nebezpečným môže okrem držiteľa mestskému úradu poskytnúť mestská polícia, policajný zbor, lekár apod. Na základe tejto informácie Klientske centrum MsÚ Žarnovica vydá držiteľovi psa namiesto evidenčnej známky známku „nebezpečný pes“.
Čl. 5
Vodenie psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru alebo mimo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať každý nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Psa možno vodiť na verejnom priestranstve len na vôdzke uviazanej na obojku alebo na prsnom postroji. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládať v každej situácii.
4. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad.
5. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol; ten, kto psa vedie je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol, aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť Klientskemu centru MsÚ Žarnovica v lehote do 5 dní od incidentu.
6. Držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, je povinný bezprostredne po incidente na žiadosť ošetrujúceho lekára zabezpečiť veterinárne vyšetrenie psa, ktorý pohrýzol človeka a výsledok vyšetrenia oznámiť poškodenému.
7. Osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad, je povinná na požiadanie mestskej polície a na požiadanie kontrolných orgánov, uvedených v tomto nariadení, preukázať totožnosť psa evidenčnou známkou.
8. Pes starší ako 6 mesiacov, ktorý sa voľne pohybuje mimo chovného priestoru, musí byť riadne a viditeľne označený známkou.
9. Psa nie je možné:
a) vodiť bez vôdzky na miesta, kde sa zhlukujú ľudia, s výnimkou vodiaceho psa,
b) nechať voľne sa pohybovať na verejnom priestranstve a na miestach, kde je voľný pohyb psov zakázaný,
c) ponechať samého bez uviazania na verejnom priestranstve.

Čl. 6
Vymedzenie miest, kde je voľný pohyb psov zakázaný

1. Zakazuje sa nechať voľne pohybovať psa na verejnom priestranstve a v spoločných priestoroch obytných domov (okrem služobného psa počas služobného zákroku).
2. Voľný pohyb psa je povolený v nehnuteľnostiach držiteľa psa, pokiaľ sú bezpečne ohradené tak, aby bolo zabránené jeho úniku a na voľných plochách extravilánu mesta, pričom na poľnohospodársky obrábaných plochách len po zbere úrody.
3. Voľný pohyb psa je zakázaný bez prítomnosti jeho držiteľa, resp. ním poverenej osoby, ktorá psa vedie.
4. Voľný pohyb psov v prípade mimoriadneho veterinárneho nariadenia je zakázaný na celom území mesta.
Čl. 7
Vymedzenie miest, kde je vstup so psom zakázaný

1. Vstup so psom je zakázaný:
a) na všetky miesta označené upozornením na vstup so psom zakázaný,
b) na detské ihriská, pieskoviská, športoviská a v okolí bytových domov do vzdialenosti 5 m, ktoré sú verejným priestranstvom,
c) do areálov materských škôl, škôl a školských a kultúrnych zariadení,
d) do zariadení verejného a spoločného stravovania, okrem zariadení, kde je to povolené a viditeľne označené,
e) do prevádzok potravinárskej výroby a do obchodov s potravinárskym sortimentom,
f) do zdravotníckych zariadení,
g) do objektov samosprávy, štátnej správy, prevádzok obchodov a služieb, na pietne miesta (cintorín, dom smútku).
2. Miesta, kde je vstup so psom zakázaný, je každý vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti alebo zariadenia povinný viditeľne označiť zákazom vstupu so psom.
3. Zákaz vstupu sa nevzťahuje na služobného psa počas zákroku a vodiaceho psa.

Čl. 8
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Ten, kto psa vedie, je povinný vodiť ho tak, aby zamedzil znečisťovaniu verejných priestranstiev, spoločných priestranstiev bytových domov (výťahy, schodištia, pivničné priestory a pod.), verejnej zelene, spevnených plôch a pod..
2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť a tieto umiestniť do na to určených zberných nádob prípadne do kontajnerov na komunálny odpad.

Čl. 9
Odchyt psov

1. Odchyt voľne sa pohybujúcich túlavých psov v meste vykonávajú vyškolení príslušníci Mestskej polície v Žarnovici.
Čl. 10
Priestupky a sankcie

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:
a) neoznámi obci, v ktorej je pes evidovaný alebo má byť evidovaný, každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, do 30 dní od ich zmeny,
b) neprihlási psa do evidencie,
c) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené v Čl. 5 ods. 1 a 2 tohto nariadenia,
d) neohlási Klientskemu centru Mestského úradu v Žarnovici, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
e) neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky,
f) nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol,
b) nezabráni útoku psa na človeka alebo zviera alebo nezabráni inému spôsobu ich ohrozovania psom,
c) neohlási Klientskemu centru Mestského úradu v Žarnovici, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v krajnej núdzi alebo v nutnej obrane,
d) nepreukáže známkou totožnosť psa,
e) nerešpektuje zákaz vstupu so psom alebo zákaz voľného pohybu psa,
f) neodstráni bezprostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.
3. Konanie povinných osôb, ktoré je v rozpore s ustanoveniami tohto nariadenia sa kvalifikuje ako priestupok proti poriadku v správe podľa § 46 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
4. Primátor mesta Žarnovica môže uložiť pokutu právnickej a fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie ustanovení tohto nariadenia v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
5. Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a následky protiprávneho konania.
6. Za priestupok podľa odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) Mesto Žarnovica uloží pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 2 písmena d) až f) Mesto Žarnovica uloží pokutu do 65 eur.
7. Priestupky podľa tohto nariadenia prejednáva Mesto Žarnovica a v blokovom konaní Mestská polícia v Žarnovici.
8. Na konanie o ukladaní pokút sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní
9. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu Mesta Žarnovica.

Čl. 11
Kontrola

3. Kontrolu dodržiavania tohto všeobecne záväzného nariadenia vykonávajú:
a) zamestnanci Mestského úradu v Žarnovici poverení kontrolou,
b) hlavná kontrolórka Mesta Žarnovica,
c) príslušníci Mestskej polície v Žarnovici.

Čl. 12
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Povinnosťou každej fyzickej a právnickej osoby mesta je dodržiavanie tohto nariadenia. V prípade ak sa niekto dopustí protiprávneho konania a tým poruší ustanovenia tohto nariadenia, sú občania povinní upozorniť páchateľa priestupku, aby sa tohto konania zdržal, alebo od neho upustil a ak by protiprávny stav trval aj naďalej, oznámiť túto skutočnosť orgánom samosprávy.
2. Týmto nariadením nie sú dotknuté všeobecne platné právne predpisy a platné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Žarnovica.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia sa zrušuje VZN Mesta Žarnovica č. 01/2006, vrátane jeho neskorších zmien a doplnkov (Doplnok č. 1 k VZN Mesta Žarnovica č. 01/2006, Doplnok č. 2 k VZN Mesta Žarnovica č. 01/2006 a zrušuje sa Čl. 6 VZN Mesta Žarnovica č. 2/2009).
4. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 07.09.2010 uznesením MsZ č. 101/2010 a nadobúda účinnosť dňom 01.10.2010.

 


 

Kamil Danko
primátor mesta

 

Vyvesené: 20.08.2010
Schválené: 07.09.2010
Vyhlásené: 08.09.2010
Nadobúda účinnosť: 01.10.2010
 

 

Súvisiace predpisy:
1) napr. Zákon o Policajnom zbore, Zákon o Zbore väzenskej a justičnej stráže, Zákon o Vojenskej polícii, Zákon o Železničnej polícii, Zákon o obecnej polícii, Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Zákon o poľnej stráži apod.
2) Zákon č. 473/2006 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti)
3) Zákon č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva
4) § 24 (krajná núdza) a § 25 (nutná obrana) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
Ďalej:
Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, § 17 ods.5
Zákon č. 372/1990 Zb o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka