Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žarnovica

Schválené: 7.9.2010

Vyhlásené: 8.9.2010

Účinnosť: 23.9.2010

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 178/98 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 7/2010

O podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb
na trhových miestach v meste Žarnovica

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN) upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Žarnovica, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Žarnovica a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto VZN.

Čl. 2
Základné pojmy využívané pri uplatňovaní tohto VZN

1.) Na účely tohto VZN sa rozumie:
a) trhovým miestom - trhovisko, tržnica, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj
b) trhoviskom - nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb
c) príležitostným trhom - predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov v primeranom množstve fyzickými osobami medzi sebou
d) prenosným predajným zariadením - predajný stôl, pult a stojan, ktorý je majetkom predávajúceho
e) ambulantným predajom - predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou; za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zriadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu.
f) stánkom s trvalým stanovišťom s celoročnou alebo sezónnou prevádzkou je stánok, ktorý je súčasťou trhoviska alebo verejného priestranstva prenajatý predávajúcemu mestom alebo správcom trhoviska na časovo neobmedzené obdobie alebo postavený predávajúcim so súhlasom mesta alebo správcu trhoviska. Stánok s trvalým stanovišťom nie je definovaný ako stavba, preto sa preňho nevyžaduje stavebné povolenie podľa platného stavebného zákona. Takýto stánok musí byť uzamykateľný, zastrešený, musí vytvárať podmienky pre predvedenie a preskúšanie predávaného tovaru a musí byť označený všetkými náležitosťami, ktoré ukladá zákon o ochrane spotrebiteľa (z dôvodu identifikácie predávajúceho). So súhlasom správcu a za podmienok, ktoré stanoví správca, môže nájomca alebo majiteľ takéhoto stánku vystaviť svoj tovar pred predajný stánok na rôznych predajných zariadeniach – stojanoch, pultoch, predajných košíkoch apod.

2.) Za trhové miesto sa na účely tohto VZN považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.
3.) Za trhové miesto sa nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkárni.
4.) Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným, technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa osobitných predpisov.

Čl. 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta

1.) Povolenie na zriadenie trhového miesta (s výnimkou miest a priestranstiev uvedených v Čl.4 ods.3) na základe písomnej žiadosti vydáva mesto – Mestský úrad v Žarnovici, Klientske centrum. Povolenie na umiestnenie prenosného predajného zariadenia na trhovom mieste vydáva správca trhového miesta
2.) Pri povoľovaní zriadenia trhového miesta mesto prihliada na ochranu verejného poriadku, verejný záujem, bezpečnosť a kultúrnosť predaja výrobkov a poskytovania služieb a na účelnosť podobných akcií vo verejnom záujme.

Čl. 4
Správa mestského trhoviska, príležitostného trhu a ostatných trhových miest

1.) Správcom Mestského trhoviska v Žarnovici je Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.. Ďalej pozri Trhový poriadok Mestského trhoviska v Žarnovici.
2.) Správcom príležitostných trhov je Mesto Žarnovica, ktoré môže túto správu zveriť právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má živnostenské oprávnenie na správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu.
3.) Pre príležitostné trhy a ambulantný predaj sú určené nasledujúce priestranstvá: Mestský športový areál na Bystrickej ulici, Revištské Podzámčie - na „ostrove“ a v jeho bezprostrednej blízkosti, celá Dolná ulica, Májová ulica, Sládkovičova ulica, časť Ulice slobody po križovatku pri hasičskej zbrojnici prípadne po ďalšiu križovatku, mestské trhovisko, priestranstvo pred areálom mestského cintorína, vestibul a kinosála kultúrneho domu.
4.) Správcom takého trhového miesta, ktorým je priestranstvo alebo nebytový priestor podľa Čl.2 ods.2, je jeho prenajímateľ.

Čl. 5
Trhové dni a predajný čas

1.) Trhové dni, prevádzkový a predajný čas pre mestské trhovisko sú stanovené v Trhovom poriadku Mestského trhoviska v Žarnovici.
2.) Pre príležitostné trhy a pre ambulantný predaj sa trhové dni, prevádzkový a predajný čas stanovujú individuálne súčasne s povolením mesta. V prípade, že nie sú individuálne stanovené, určujú sa trhové dni, prevádzkový a predajný čas takto:
Pondelok až nedeľa v čase: od 06.00 hod. do 22.00 hod.


Čl. 6
Sortiment a obmedzenie predaja

1.) Na trhových miestach je povolený predaj týchto tovarov a poskytovanie týchto služieb:
- rastlinné produkty z vlastnej poľnohospodárskej výroby,
- lesné plody,
- včelí med, hygienicky a zdravotne neškodlivý,
- huby na základe osvedčenia o základných znalostiach húb,
- kvety rezané a v črepníkoch,
- rastlinné oleje v obchodnom balení,
- sirupy pre prípravu nealkoholických nápojov,
- výsekové mäso, hydina, králiky, delené mäso jatočných zvierat a zveriny, opracované ryby, výrobky z tepelne ošetreného kravského, ovčieho a kozieho mlieka, slepačie vajcia, pekárenské výrobky a cukrárenské výrobky (ak je na tento účel vyhradené miesto vybavené chladiacimi vitrínami a pulty, prívodom tečúcej teplej vody zahriatej najmenej na 50° C a studenej pitnej vody, vhodnými skladovacími priestormi a ľahko čistiteľným vnútorným zariadením),
- mliekarensky neošetrené mlieko a mliečne výrobky vyrobené z neho,
- textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky sa môžu predávať len v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhovisku, na príležitostných trhoch a pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach,
- rýchle občerstvenie a stravovanie,
- brúsenie nožov, nožníc a nástrojov,
- oprava a čistenie obuvi
- oprava dáždnikov,
- kľúčové služby
2.) Na trhových miestach je zakázané predávať:
a) zbrane a strelivo,
b) výbušniny a pyrotechnické výrobky,
c) tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť,
d) lieh, destiláty, spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje (zákaz sa nevzťahuje na predaj liehovín a destilátov počas konania príležitostných trhov),
e) tabak a tabakové výrobky,
f) jedy, omamné a psychotropné látky,
g) lieky,
h) automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo,
i) chránené druhy živočíchov a nebezpečné živočíchy,
j) živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb,
k) chránené rastliny, exempláre rastlín a invázne druhy rastlín.
3.) Ambulantný predaj je možné vykonávať v rozsahu :
- knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,
- drobné umelecké predmety a drobné remeselné výroby,
- jedlá a nealkoholické nápoje (alkoholické nápoje počas príležitostných trhov) určené na priamu konzumáciu na mieste, spotrebiteľsky balené potraviny
- balenú zmrzlinu,
- ovocie a zeleninu,
- kvety,
- žreby okamžitých lotérií a žrebových vecných lotérií,

Čl. 7
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach

1.) Na trhových miestach môžu na základe povolenia predávať výrobky a poskytovať služby
a) fyzické a právnické osoby oprávnené na podnikanie v súlade s platnými právnymi predpismi,
b) fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo lesné plodiny,
c) fyzické osoby predávajúce vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.
d) fyzické osoby bez oprávnenia na podnikanie, ak predávajú drobné umelecké predmety a drobné remeselné výrobky.
2.) Predávať výrobky podľa odseku 1 písm. b), c) a d) môžu za rovnakých podmienok i občania iných členských štátov Európskej únie.
3.) Predaj na trhových miestach nesmú vykonávať osoby mladšie ako 18 rokov a osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzením spôsobilosti na právne úkony vo veciach súvisiacich s týmto trhovým poriadkom (Obč. zákonník).

Čl. 8
Povinnosti predávajúceho na trhových miestach

1.) Okrem povinností vyplývajúcich z predchádzajúcich článkov tohto VZN je predávajúci povinný:
- dodržiavať trhový poriadok a organizačné pokyny správcu trhového miesta,
- označiť svoje predajné zariadenie podľa platných zákonných ustanovení /svojím menom, priezviskom a adresou, alebo názvom a sídlom firmy/,
- používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa platných zákonných ustanovení s výnimkou:
a) fyzických osôb predávajúcich výrobky z vlastnej činnosti,
b) občanov predávajúcich vlastné použité výrobky v primeranom množstve,
- udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb počas predaja v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
- zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, a ak je vystavený rovnaký druh tovaru vo viacerých akostných triedach aj akostnou triedou,
- vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,
- dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 250/2007 Z z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších zmien a doplnkov,
- dodržiavať osobnú hygienu a hygienu predaja.
2.) Predávajúci na trhovom mieste je povinný predložiť správcovi trhového miesta s ambulantným predajom a orgánom dozoru:
a) doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti,
b) povolenie na používanie predajného zariadenia a doklad o zaplatení nájomného za prenajaté predajné zariadenie alebo predajnú plochu a doklad o zaplatení poplatku za predaj na príslušný deň,
c) zdravotný preukaz a posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia, ak to vyžaduje charakter predávaného tovaru a poskytovaných služieb,
d) pri predaji húb doklad o ich znalosti,
e) pri predaji lesných plodín doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu,
f) doklad o nadobudnutí tovaru., doklad sa nevyžaduje, ak ide o predaj vlastných použitých výrobkov medzi fyzickými osobami v primeranom množstve,
3.) Príslušné doklady musí mať predávajúci vždy pri sebe, ináč sa vystavuje riziku uloženia pokuty alebo zákazu predaja.
4.) Osoba oprávnená predávať výrobky na trhových miestach je povinná predložiť orgánu dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak ten nadobudne podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodov.

Čl. 9
Orgány dozoru a sankcie

1.) Dozor nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:
- poverení zamestnanci MsÚ Žarnovica
- hlavný kontrolór mesta
- príslušníci Mestskej polície v Žarnovici.
2.) Fyzická osoba, ktorá poruší toto VZN, sa dopúšťa priestupku proti poriadku v správe podľa § 46 zákona NR SR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, za ktorý jej možno uložiť blokovú pokutu do výšky 33,- €.
3.) Mesto môže uložiť pokutu:
a) od 17,- € do 16 596,- € fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia alebo porušila zákaz ambulantného predaja pri cestách mimo mesta alebo správcovi trhoviska za porušenie povinností pri zabezpečovaní dodržiavania tohto VZN a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,
b) od 166,- € do 16 596,- € fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené mestom na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkarňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch, pred prevádzkarňou jej prevádzkovateľom a v pojazdných predajniach, mimo takto určených miest alebo fyzickej osobe predávajúcej rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny, ak nevie predložiť orgánom dozoru na ich požiadanie doklad o nadobudnutí predávaného tovaru, ak tie nadobudnú podozrenie, že predávané výrobky pochádzajú z inej ako vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti, alebo doklad o oprávnenom nadobudnutí predávaných lesných plodín.
4.) Primátor mesta môže za porušenie ustanovení tohto VZN právnickej alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie uložiť pokutu do 6 638,- € v zmysle ustanovenia § 13 ods. 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
5.) Pri určovaní výšky pokuty sa prihliada na charakter protiprávneho konania a na rozsah jeho následkov.
6.) Pokuty uložené mestom sú príjmom rozpočtu Mesta Žarnovica.
7.) Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov podľa osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.

Čl. 10
Záverečné ustanovenia

1.) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 07.09.2010 uznesením MsZ č.103/2010.
2.) Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.

 

 

 

 

 

Kamil Danko
primátor mesta

 

 


Vyvesené : 20.08.2010
Schválené: 07.09.2010
Vyhlásené: 08.09.2010
Nadobúda účinnosť: 23.09.2010
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka