Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

Schválené: 16.11.2010

Vyhlásené: 18.11.2010

Účinnosť: 3.12.2010

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 odst. 1 zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 26 ods.3 písm. a) bod 6 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami vydáva :

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 8/2010

O povinnosti vypracovať a aktualizovať
povodňový plán záchranných prác

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je uloženie povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou.


Čl. 2
Základné pojmy

1. Povodňový plán záchranných prác je organizačný dokument vypracovaný v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania.
2. Inundačné územie je územie priľahlé k vodnému toku, zaplavované vyliatím vody z koryta ( §46 zákona NRSR č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení a §20 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ).
3. Pobrežný pozemok je pozemok do 10 m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku a pri drobných vodných tokoch do 5 m od brehovej čiary ( §49 zákona NRSR č. 364/2004 Z.z. o vodách v platnom znení ).


Čl. 3
Uloženie povinnosti

1. Povodňové plány záchranných prác sú povinné vypracovať a aktualizovať všetky právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorých objekty môžu byť postihnuté povodňou ( §26 ods. 3 písm. 6 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami). Jedno vyhotovenie sú povinní predložiť Mestu Žarnovica.
2. V katastrálnom území Mesta Žarnovica môžu byť postihnuté povodňou objekty nachádzajúce sa na pobrežných pozemkoch a v inundačnom území vodných tokov Kľak a Hron.
3. Povodňové plány sa každý rok preskúmavajú a podľa potreby aktualizujú tak, aby zmeny a doplnky mohli byť schválené do konca kalendárneho roka. Zmeny podstatného významu sa zapracujú do povodňových plánov bezodkladne ( §10 ods.4 zákona NR SR č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami ).


Čl. 4
Obsah povodňového plánu

Obsah povodňového plánu právnických a fyzických osôb – podnikateľov na území mesta ustanovuje vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z.z. v prílohe č. 4.


Čl. 5
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 16.11.2010 uznesením MsZ č. 139/2010.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.

 

 

 

 

 

Kamil Danko
primátor mesta

 

 

 

 

 

Vyvesené : 29.10.2010
Schválené: 16.11.2010
Vyhlásené: 18.11.2010
Nadobúda účinnosť: 03.12.2010


 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka