Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Žarnovica

Schválené: 16.11.2010

Vyhlásené: 18.11.2010

Účinnosť: 1.1.2011

Mesto Žarnovica v súlade s § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 27 zákona NR SR č.137/2010 Z.z. o ovzduší a podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):
 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 9/2010
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Žarnovica

Článok 1
Účel nariadenia

Toto nariadenie vymedzuje základné pojmy, povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia a určuje výšku a spôsob platenia poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.

Článok 2
Základné pojmy

1. Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie, okrem látky, ktorej vnášanie do životného prostredia je upravené osobitným predpisom.
2. Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania ovzdušia je právnická osoba a fyzická osoba (ďalej len prevádzkovateľ), ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať alebo riadiť tento zdroj znečisťovania ovzdušia na území mesta. Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len „MZZO“) pre účely tohto VZN sú:
a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným menovitým tepelným príkonom do 0,3 MW,
b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečistenia, napr. stolárstva, pekárne, lakovne apod.
c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťami veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania, a stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťami veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania,
3. Mobilnými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú pohyblivé zariadenia so spaľovacími motormi alebo s inými hnacími motormi, ktoré znečisťujú ovzdušie (ďalej len „mobilné zdroje“).
4. Orgánom ochrany ovzdušia pre potreby tohto VZN je Mesto Žarnovica. Výkonnú činnosť zabezpečuje Mestský úrad v Žarnovici, oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia.

Článok 3
Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ MZZO je povinný:
a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s dokumentáciou /s podmienkami na prevádzku týchto zariadení určenými ich výrobcami/ a s podmienkami stanovenými Mestom Žarnovica v súhlase mesta,
b) umožniť prístup určeným zamestnancom Mesta Žarnovica ku zdrojom za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné doklady,
c) mať súhlas mesta na povolenie stavby MZZO a na jej užívanie,
d) mať súhlas mesta na zmenu používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania ako aj na ich prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách,
e) vykonávať opatrenia na nápravu uložené mestom
f) viesť prevádzkovú evidenciu o malých zdrojoch znečisťovania ovzdušia a poskytovať údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia,
g) oznámiť písomne do 15 dní Mestu Žarnovica zánik, resp. zmeny v parametroch či prevádzkovaní malého zdroja, vrátane všetkých údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval,
2. Povinnosti podľa ods. 1 písm b) a f) sa vzťahujú len na právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom.
3. Prevádzkovateľ MZZO je povinný oznámiť písomne každoročne do 15. februára Mestu Žarnovica za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, o počte prevádzkových hodín zdroja a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.
4. Prevádzkovateľ MZZO, ktorý je právnickou a fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia. Poplatok stanovuje Článok 4 tohto nariadenia.

Článok 4
Výška poplatku

1. Poplatok prevádzkovateľa MZZO na území mesta Žarnovica, sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou na základe údajov oznámených prevádzkovateľom podľa Článku 3 tohto nariadenia úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
2. Ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO za znečistenie ovzdušia pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované MZZO na území mesta Žarnovica.
3. Výška ročného poplatku je 10 eur, ak prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia v zariadení na spaľovanie palív za obdobie uplynulého roka spálil:
a) max. 1 t hnedého uhlia, čierneho uhlia, koksu, brikiet, lignitu, vykurovacieho oleja,
b) max. 5 t nafty,
c) max. 5 m3 dreva, drevených peliet, drevených brikiet, piliny, biomasy
d) max.10 000 m3 zemného plynu, skvapalneného uhľovodíkového plynu /propán, propán – bután/
alebo ak prevádzkovateľ MZZO v období uplynulého roka:
a) prečerpal max. 200 m3 pohonných hmôt
b) použil max. 100 kg lakov, riedidiel,
c) spracoval max. 100 m3 dreva,
d) prevádzkoval skládku s množstvom palív a surovín max. 300 t.
4. Výška poplatku pri vyššej spotrebe (palív, surovín, manipulácia s materiálom), je násobkom 10,- eur a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v ods.3, najviac však do výšky 663,87 eur.
5. Výška ročného poplatku prevádzkovateľa MZZO v prípadoch neuvedených v ods.3 sa vyrubí individuálne paušálnou sumou vyššou ako 10,- eur max. však vo výške 663,87 eur na základe údajov uvedených v oznámení úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

Článok 5
Vyrubenie poplatku

1. Mesto Žarnovica preskúma údaje uvedené v oznámení a na základe množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia alebo spotreby palív a surovín vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO v predchádzajúcom roku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa MZZO.
2. Poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
3. O znížení alebo odpustení poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania, alebo pokuty môže na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa v individuálnych prípadoch rozhodnúť primátor mesta.
4. Od oznamovacej povinnosti sú oslobodené všetky fyzické osoby - občania prevádzkujúci MZZO
5. Od poplatkovej a oznamovacej povinnosti sú oslobodené:
a) MZZO, ktorých prevádzkovateľom je Mesto Žarnovica
b) MZZO v predškolských a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto Žarnovica
Článok 6
Sankcie

1. Za nesplnenie oznamovacej povinnosti a povinnosti určenej vo vydanom rozhodnutí o určení poplatku uloží správca poplatku prevádzkovateľovi malého zdroja znečisťovania ovzdušia pokutu do 663,87 eur.
2. Mesto je oprávnené ukladať pokuty aj pri porušení iných povinností, ktoré sú taxatívne uvedené v § 30 ods. 6, 7, zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší.
3. Pokuty podľa odseku 1 a 2 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa Mesto o porušení povinnosti dozvedelo, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.
4. Poplatky a pokuty vyrubené podľa tohto nariadenia sú príjmom mesta.

Článok 7
Spoločné ustanovenia

1. V prípadoch neuvedených v tomto nariadení sa bude postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi. Týmto nariadením nie je dotknutá pôsobnosť ostatných platných právnych predpisov.
2. Toto nariadenie má pôsobnosť na celom území mesta Žarnovica – katastrálne územie Žarnovica, Žarnovická Huta a Revištské Podzámčie.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Kontrolu nad dodržiavaním ustanovení tohto nariadenia vykonáva Mesto Žarnovica prostredníctvom Mestského úradu – oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia a prostredníctvom Mestskej polície v Žarnovici, ktorá je oprávnená ukladať a vyberať pokuty v blokovom konaní.
2. Týmto nariadením sa ruší nariadenie č. 01/2003 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania a ruší sa čl. 3 VZN č. VZN č. 2/2009, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré VZN Mesta.
3. Toto nariadenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žarnovici dňa 16.11.2010 uznesením č. 140/2010 a nadobúda účinnosť dňom 01. 01. 2011.

 

 

 

 

Kamil Danko
primátor mesta

 


Vyvesené: 29.10.2010
Schválené: 16.11.2010
Vyhlásené: 18.11.2010
Nadobúda účinnosť: 01.01.2011
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka