Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a plochách na území mesta Žarnovica.

Schválené: 25.1.2011

Vyhlásené: 26.1.2011

Účinnosť: 11.2.2011

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa § 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov a v súlade so zákonom NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 1/2011

o parkovaní a státí vozidiel na miestnych komunikáciách, na verejných priestranstvách a plochách na území mesta Žarnovica.


Čl. 1
Úvodné ustanovenia a vymedzenie základných pojmov

1. Účelom tohto nariadenia je upraviť spôsob parkovania alebo státia vozidiel na pozemných komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Žarnovica.
2. Toto nariadenie upravuje:
a) spôsoby užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie
b) užívanie verejného priestranstva pre trvalé parkovanie motorového vozidla vyhradením verejného priestranstva ako parkovacie miesto pre určité vozidlo (ďalej „vyhradené parkovanie“)
3. Verejným priestranstvom na účely tohto nariadenia sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, najmä miestne komunikácie, chodníky, parkoviská, námestie, mosty, plochy verejnej zelene apod.


Čl. 2
Zásady parkovania na verejných priestranstvách

1. Parkovanie motorových vozidiel je možné:
- na parkovacích boxoch pozdĺž komunikácií s pozdĺžnym státím vozidiel
- na parkovacích boxoch pozdĺž komunikácií s kolmým alebo šikmým státím vozidiel
- na parkoviskách, kde státie vozidiel môže byť pozdĺžne, šikmé alebo kolmé
- na chodníku, ak takéto parkovanie je povolené príslušnou dopravnou značkou
2. Parkovacie miesta určené pre vyhradené parkovanie musia byť označené v súlade s platnou legislatívou.
3. Parkovanie a státie vozidiel v zóne s dopravným obmedzením vyznačenej dopravným značením je možné len na miestach označených ako parkovisko.
4. Na verejnej zeleni, ktorá sa nachádza na verejných priestranstvách a slúži verejnému užívaniu všetkých občanov mesta je parkovanie a státie všetkých druhov vozidiel zakázané. Zakázaný je aj prejazd vozidlom cez verejnú zeleň.
5. Zakazuje sa parkovať tak, aby:
a) zaparkované motorové vozidlo bránilo iným vozidlám pri výjazde z dvora alebo z garáže,
b) zaparkované motorové vozidlo bránilo vozidlám MsPS Žarnovica, s.r.o. pri zbere a zvoze komunálneho odpadu
6. Správca cesty môže dať odstrániť vozidlo na náklady jeho majiteľa alebo prevádzkovateľa, ak je:
a) na mieste, kde predstavuje prekážku cestnej premávky
b) na vyhradenom parkovacom mieste, ak také parkovisko nie je preň určené
c) bez pripevnenej tabuľky s evidenčným číslom alebo bez iného vyznačenia držiteľa vozidla, aj keď nepredstavuje prekážku cestnej premávky
7. Všetky fyzické a právnické osoby vykonávajúce opravy, údržbu, umývanie a obchod s vozidlami akéhokoľvek druhu sú povinné zabezpečiť parkovanie a státie týchto vozidiel vo vlastných alebo prenajatých objektoch a priestoroch. Zároveň sú povinné zabezpečiť, aby tieto vozidlá nezhoršovali podmienky životného prostredia najmä ropnými látkami, výfukovými plynmi a neobťažovali obyvateľov hlukom nad mieru nevyhnutnú pre bežné používanie vozidla.
8. Všetky fyzické a právnické osoby sú povinné riešiť si parkovacie potreby pre novorealizované objekty a pre objekty, u ktorých sa mení funkčné využitie, na vlastnom pozemku.


Čl. 3
Vyhradené parkovacie miesta

1. Parkovacie miesto je možné v meste vyhradiť na verejných parkoviskách, parkovacích pruhoch a parkovacích pásoch pre potreby osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Parkovať na takomto mieste sa smie iba na základe parkovacieho preukazu vydaného príslušným úradom.
2. Parkovací preukaz sa smie na vozidle použiť iba v súvislosti s prepravou osoby, ktorá je jeho držiteľom.
3. Parkovací preukaz musí byť umiestnený vo vozidle na viditeľnom mieste.


Čl. 4
Používanie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla

1. Mestská polícia je v súlade s platnou legislatívou oprávnená použiť prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla, ak:
a) motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou, právnym predpisom alebo týmto nariadením a vodič sa v blízkosti nenachádza,
b) ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra

 

Čl. 5
Odstavovanie starých vozidiel a ich odstraňovanie

1. Na komunikáciách, parkoviskách, parkovacích miestach a ostatných verejných priestranstvách na území mesta Žarnovica je zakázané umiestňovať a ponechávať staré vozidlá, pričom za staré vozidlo sa považuje vozidlo zadefinované v platnom zákone o odpadoch.


Čl. 6
Umiestňovanie prenosných garáží

1. Umiestniť prenosnú garáž na verejnom priestranstve je možné iba so súhlasom mesta a za podmienok určených vo všeobecne záväznom nariadení o miestnych daniach.


Čl. 7
Záverečné ustanovenia

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia v Žarnovici, poverení zamestnanci mesta a hlavný kontrolór.
2. Voči porušovateľom tohto nariadenia môžu byť uplatnené sankcie v prípade podnikateľských subjektov podľa zákona o obecnom zriadení a v prípade fyzických osôb podľa zákona o priestupkoch.
3. O tom, či konkrétne vozidlo užíva verejné priestranstvo oprávnene, rozhoduje Mestská polícia v Žarnovici s prihliadnutím na ustanovenia tohto nariadenia a na ostatné platné právne normy.
4. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 25.01.2011 uznesením č. 11/2011 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.

 

 


Kamil Danko
primátor mesta

 

 

 


Vyvesené: 10.01.2011
Schválené: 25.01.2011
Vyhlásené: 26.01.2011
Nadobúda účinnosť: 11.02.2011

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka