Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

DOPLNOK č. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU č. 6/2009 o podmienkach prideľovania bytov

Schválené: 12.4.2011

Vyhlásené: 13.4.2011

Účinnosť: 28.4.2011

Mesto Žarnovica na základe ustanovenia §-u 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“):


DOPLNOK č. 1
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 6/2009

o podmienkach prideľovania bytov

1. V Čl.2 odsek 2 znie :

„Žiadateľ a ani manžel/ka/ žiadateľa nie sú vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome alebo v inej budove určenej na bývanie. Výnimku v tomto bode môže udeliť mestská rada z dôvodov rodinných, zdravotných alebo z dôvodov nevyhovujúcich rodinných pomerov.“

2. Čl.2 sa dopĺňa odsekmi 4,5 a 6, ktoré znejú :

4. Byt v hasičskej zbrojnici je určený predovšetkým pre veliteľa prípadne iného príslušníka Dobrovoľného hasičského zboru, ktorého členstvo v tomto zbore je spojené aj s výkonom funkcie.
5. Byty v mestskom športovom areáli sú určené predovšetkým pre správcu areálu a pre tých žiadateľov, ktorí sa významným spôsobom podieľajú na rozvoji športového, kultúrneho prípadne spoločenského života mesta.
6. Byty uvedené v Čl.1 ods.1 písm. b) a d) sú určené ako služobné byty v zmysle zákona SNR č.189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami.

3. Na tomto doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici dňa 12.apríla 2011 uznesením č. 60/2011.
4. Tento doplnok č.1 k VZN č. 6/2009 nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.


Kamil Danko
primátor mesta

 


Vyvesené: 28.03.2011
Schválené: 12.04.2011
Vyhlásené: 13.04.2011
Nadobúda účinnosť: 28.04.2011
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka