Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Štatút mesta Žarnovica

Schválené: 28.6.2011

Vyhlásené: 29.6.2011

Účinnosť: 14.7.2011

Mesto Žarnovica v súlade s § 24 ods.1 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení ďalej len „zákon o obecnom zriadení“ v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie).

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 4/2011
Štatút mesta Žarnovica

Čl. 1
Základné ustanovenia
Štatút mesta je základný normatívno-právny a organizačný predpis mesta, ktorý rozpracováva na miestne podmienky zákon o obecnom zriadení a upravuje základné vlastnosti a vzťahy v meste ako v právnickej osobe.

Časť 1
Právne postavenie a územie mesta

Čl. 2
Právne postavenie

Mesto Žarnovica je právnickou osobou, ktorej právne postavenie je dané zákonom o obecnom zriadení . Mesto Žarnovica je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky uvedený v zozname obcí , združuje osoby, ktoré majú na jeho území trvalý pobyt .
Čl. 3
Vymedzenie územia

Územie mesta je definované v zákone o obecnom zriadení .
Územie mesta Žarnovica je územný celok, ktorý tvorí katastrálne územie mesta :
Žarnovica 874001
Žarnovická Huta 874019
Revištské Podzámčie 852091
 

Čl. 4
Mestské časti

Územie mesta je členené na mestské časti :
a) Žarnovica
b) Žarnovická Huta
c) Lukavica
d) Revištské Podzámčie


Čl. 5
Vznik mesta zlúčením alebo rozdelením

1. Zlučovanie alebo rozdelenie mesta je možné v zmysle zákona o obecnom zriadení .

2. Súčasťou návrhu na zlúčenie mesta s obcou musí byť ich písomná dohoda o zlúčení, ktorá okrem obsahu uvedeného v zákone o obecnom zriadení môže obsahovať aj iné požiadavky odsúhlasené mestským zastupiteľstvom.


Čl. 6
Určenie mestských symbolov

1. Symboly mesta sú stanovené zákonom o obecnom zriadení .

2. Mesto Žarnovica používa vlastné symboly, ktorými sú :
a) erb Mesta Žarnovica (mestský znak)
b) vlajka ( zástava) Mesta Žarnovica
c) pečať Mesta Žarnovica

3. Pre používanie symbolov mesta je vydané samostatné všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré stanovuje kto a za akých podmienok môže použiť symboly Mesta Žarnovica, kto zodpovedá za ich použitie a ochranu.


Časť 2
Orgány mesta a ich základné poslanie

Čl. 7
Orgány mesta

1. Orgány mesta zriadené zákonom o obecnom zriadení sú :
a) Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“)
b) Primátor mesta Žarnovica (ďalej len „primátor“)

2. Mestské zastupiteľstvo a primátor majú vzájomne nepodriadené a nenadriadené postavenie.

3. Orgány mesta zriadené mestským zastupiteľstvom v súlade so zákonom o obecnom zriadení :
a) mestská rada
b) komisie pri mestskom zastupiteľstve
c) výbory mestských častí
d) redakčná rada

Čl. 8
Mestské zastupiteľstvo

1. Mestské zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor mesta zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi mesta.

2. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami do samosprávy obcí mestské zastupiteľstvo v zmysle §11 ods. 3 písm. f) zákona o obecnom zriadení v platnom znení.

3. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o otázkach života mesta uvedených § 11 a § 11a zákona 369/1990 o obecnom zriadení v platnom znení a okrem toho :
a) určuje komisiám zriadeným pri mestskom zastupiteľstve náplň práce
b) schvaľuje zásady odmeňovania aj predsedov výborov v mestských častiach
c) schvaľuje zásady odmeňovania aj členov stálych komisií mestského zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami a zásady odmeňovania ZPOZ, zapisovateľov jednotlivých komisií

Čl. 9
Poslanci mestského zastupiteľstva

1. Poslanec je povinný okrem plnenia povinností uvedených v § 25 zákona o obecnom zriadení v platnom znení na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a o činnosti mestského zastupiteľstva.

2. Poslanec je oprávnený okrem ustanovení uvedených v § 25 zákona o obecnom zriadení v platnom znení :
a) v rámci prípravy na rokovanie zastupiteľstva si samostatne a nezávisle zisťovať názory, námietky a pripomienky obyvateľov mesta na jednotlivé body rokovania mestského zastupiteľstva
b) vytvoriť spolu s ostatnými poslancami poslanecký klub podľa politickej príslušnosti (prípadne klub nezávislých poslancov) na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov a na podporu poslaneckej iniciatívy. Na vytvorenie poslaneckého klubu treba najmenej troch poslancov. Poslanecký klub zanikne, ak počet jeho členov klesne pod tri. O vytvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu. Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi primátorovi mesta vytvorenie poslaneckého klubu, jeho názov, mená, priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda, alebo poverený člen klubu. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.

Čl. 10
Primátor mesta

1. Primátor mesta je predstaviteľom mesta a najvyšším výkonným orgánom mesta Jeho práva a povinnosti sú stanovené zákonom o obecnom zriadení v platnom znení.

2. Primátor spravidla na celé funkčné obdobie poverí svojim zastupovaním poslanca mestského zastupiteľstva. Rozsah zastupovania vymedzí primátor v písomnom poverení. Zástupcovi primátora za výkon funkcie, na ktorú je plne uvoľnený zo zamestnania, patrí odmena o ktorej rozhoduje primátor.

 

 


Čl. 11
Mestská rada

1. Mestské zastupiteľstvo zriaďuje v zmysle § 14 zákona .o obecnom zriadení v platnom znení mestskú radu, ktorá je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva.

2. Počet členov mestskej rady určí po voľbách do samosprávy obcí mestské zastupiteľstvo.

3. Mestská rada sa schádza spravidla deň pred rokovaním mestského zastupiteľstva (najmenej raz za tri mesiace ).
 

Čl. 12
Komisie

1. Stále komisie zriadené mestským zastupiteľstvom sú :
a) komisia financií a správy majetku
b) komisia výstavby, investícií a životného prostredia
c) komisia sociálnych vecí a bývania
d) komisia verejného poriadku
e) komisia kultúry
f) komisia športu
g) komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

2. Základné poslanie komisií pri mestskom zastupiteľstve, ich pôsobnosť, organizačnú štruktúru, charakter a úlohy, spôsob organizovania činnosti komisií a prijímania uznesení upravuje Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žarnovici, schválený mestským zastupiteľstvom.


Čl. 13
Výbory mestských častí

1. Mestské zastupiteľstvo zriadilo na území mesta výbory mestských častí :
a) Lukavica
b) Revištské Podzámčie
c) Žarnovická Huta

2. Počet členov výborov mestských častí (ďalej len „výbor“) určuje mestské zastupiteľstvo.

3. Základným poslaním výborov je uplatňovanie potrieb a záujmov obyvateľov mestskej časti vo vzťahu k mestu. Prostredníctvom nich sa obyvatelia zapájajú do riešenia vecí verejných v meste.

4. Členmi výboru sú poslanec mestského zastupiteľstva zvolený za mestskú časť a obyvatelia mestskej časti, ktorých schváli na základe návrhu mestské zastupiteľstvo. Návrh na zloženie členov výboru mestskému zastupiteľstvu predkladá poslanec zvolený za mestskú časť.

5. Členovia výboru si na prvej svojej schôdzi uskutočnenej po voľbách do orgánov samosprávy mesta zvolia predsedu. Na zvolenie a odvolanie predsedu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Ak žiadny z navrhovaných kandidátov na predsedu nezíska potrebný počet hlasov, predsedom výboru sa stáva poslanec za príslušnú mestskú časť.

6. Povinnosti predsedu výboru :
a) zastupuje výbor navonok
b) riadi a organizuje prácu výboru
c) zvoláva a riadi schôdze výboru
d) kontroluje plnenie prijatých úloh
e) organizuje spoluprácu s orgánmi mesta a organizáciami pôsobiacimi v mestskej časti

7. Deľbu činnosti medzi ostatnými členmi výboru organizuje výbor na základe miestnych podmienok a potrieb, so zreteľom na počet svojich členov.

8. Oprávnenia a povinnosti výboru :
a) oboznamuje obyvateľov vo svojom obvode s rozhodnutiami orgánov mesta a získava ich pre realizáciu zámerov a rozhodnutí týchto orgánov
b) zabezpečuje plnenie úloh zverených výboru orgánmi mesta
c) na požiadanie orgánov mesta a mestského úradu im podáva stanoviská riešeniu problémov týkajúcich sa mestskej časti
d) organizuje účasť obyvateľov na riešení úloh rozvoja mesta
e) uplatňuje potreby, záujmy a podnety obyvateľov mestskej časti v orgánoch mesta
f) organizuje zhromaždenia obyvateľov príslušnej mestskej časti

9. Vzťahy výboru k orgánom mesta :
a) dôležité rozhodnutia, týkajúce sa mestskej časti, najmä jej katastrálneho územia a schvaľovanie územného plánu zóny možno vykonať len po prerokovaní s príslušným výborom
b) výbory predkladajú iniciatívne návrhy primátorovi, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu
c) výbory spolupracujú s komisiami mestského zastupiteľstva

10. Mestský úrad vytvára podmienky pre činnosť výborov a spolupracuje s výbormi najmä v týchto oblastiach :
a) odborní zamestnanci mesta sa na požiadanie zúčastňujú na zasadnutiach výborov
b) mestský úrad zohľadňuje pripomienky výborov, vybavuje ich podnety a požiadavky

Čl. 14
Redakčná rada
1. Redakčná rada je stálym výkonným a poradným orgánom mestského zastupiteľstva. Členmi redakčnej rady sú zamestnanci Mesta Žarnovica a poslanci mestského zastupiteľstva.
2. Členov redakčnej rady menuje a odvoláva na návrh primátora mesta mestské zastupiteľstvo, nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
3. Redakčná rada na svojich zasadnutiach, ktoré sa konajú podľa potreby, hodnotí a pripomienkuje obsahovú a vizuálnu stránku Žarnovického mesačníka.
4. Prejednáva prípadné sťažnosti a zaujíma stanovisko vo veci dodržiavania zásad Etického kódexu novinárov.
5. Spolupracuje s vydavateľom Žarnovického mesačníka.
6. Redakčná rada si z ich členov volí predsedu, ktorý zvoláva a vedie zasadnutie redakčnej rady, zastupuje redakčnú radu navonok v čase medzi jej zasadnutiami, Pri hlasovaní o návrhoch predkladaných redakčnou radou na rokovania mestského zastupiteľstva v prípade nezhody rozhoduje hlas predsedu.


Časť 3
Zapojenie občanov do činnosti samosprávy

Čl. 15
Formy zapojenia občanov do činnosti samosprávy

1. Členstvo v komisiách
Podrobnosti upravuje Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žarnovici
2. Členstvo vo výboroch mestských častí
Podrobnosti upravuje tento štatút mesta v časti 2. čl.13
3. Účasť na rokovaniach mestského zastupiteľstva
Podrobnosti upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta
4. Účasť na zhromaždeniach obyvateľov
Na prerokovanie obecných vecí môže v zmysle zákona o obecnom zriadení mestské zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov mesta alebo jeho časti.
5. Hlasovanie v miestnom referende
Podrobnosti upravuje všeobecne záväzné nariadenie mesta.

Obyvateľ mesta, ktorý má záujem o členstvo v niektorej z komisii alebo výbore mestskej časti sa kontaktuje s predsedom príslušnej komisie alebo predsedom výboru mestskej časti.


Časť 4
Zverejňovanie a prístup k informáciám

Čl. 16
Povinné zverejňovanie informácií

Mestský úrad zabezpečuje povinné zverejňovanie informácií podľa osobitného zákona . Podrobnosti o zverejňovaní a prístupe k informáciám upravuje organizačná smernica mestského úradu .

Čl. 17
Spôsob zverejnenia v meste obvyklý

Za obvyklý spôsob zverejnenia informácií sa v meste Žarnovica považuje ich zverejnenie na :
a) úradnej tabuli mesta
Mesto má zriadenú úradnú tabuľu, ktorá sa nachádza pri budove Mestského úradu na námestí SNP a elektronickú úradnú tabuľu na webovom sídle mesta www.zarnovica.sk. Podrobnosti o zverejňovaní na úradnej tabuli mesta upravuje organizačná smernica mestského úradu a pokyn primátora
b) webovom sídle mesta
Mesto má zriadené vlastné webové sídlo www.zarnovica.sk. Podrobnosti o zverejňovaní informácií na webovom sídle mesta upravuje organizačná smernica mestského úradu a pokyn primátora .
c) mestskom rozhlase
Podrobnosti o zverejňovaní informácií prostredníctvom mestského rozhlasu upravuje organizačná smernica mestského úradu a pokyn primátora .

Čl. 18
Prístupnosť nariadení mesta

Všeobecne záväzné nariadenia mesta sú prístupné každému v elektronickej forme na webovom sídle mesta www.zarnovica.sk a v papierovej forme na mestskom úrade na sekretariáte primátora.

Čl. 19
Kronika mesta

1. Mesto vedie kroniku v úradnom slovenskom jazyku . Do kroniky sa každoročne zaznamenávajú správy o dôležitých a pamätihodných udalostiach v meste. Jej poslaním je dokumentácia novodobého kultúrno-historického dedičstva mesta zachovávaním informácií celomestského charakteru.

2. Spracovaním zápisov do kroniky je poverený mestský kronikár, ustanovený mestským zastupiteľstvom . Text jednotlivých ročných zápisov do kroniky z dôvodu objektívnosti prehodnocuje komisia, ktorú zostavuje prednosta mestského úradu.


Časť 5
Organizácia a riadenie mestskej samosprávy

Čl. 20
Osobitné organizačné jednotky bez právnej subjektivity

1. Mestský úrad
a) Mestský úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci mestského zastupiteľstva a primátora, ako aj orgánov zriadených mestským zastupiteľstvom.
b) Mestský úrad riadi primátor
c) Mestský úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.
d) Postavenie a pôsobnosť mestského úradu, jeho úlohy a vzťahy k orgánom mesta a orgánom Mestského zastupiteľstva v Žarnovici, štátnym orgánom, iným právnickým a fyzickým osobám, upravuje zákon o obecnom zriadení v platnom znení a organizačná smernica OS-1 Organizačný poriadok MsÚ v Žarnovici.

2. Mestská polícia
a) Zriadenie, postavenie a úlohy mestskej polície upravuje osobitný zákon .
b) Mestská polícia je poriadkový útvar pôsobiaci na území mesta. Mestskú políciu zriaďuje a zrušuje mestské zastupiteľstvo všeobecne záväzným nariadením o mestskej polícii.
c) Náčelníka mestskej polície na návrh primátora vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov.
d) Postavenie a úlohy mestskej polície, jej organizáciu, organizačnú štruktúru, vnútorné organizačné členenie mestskej polície a rozsah oprávnení a zodpovednosti pre jednotlivé pracovné pozície v organizačnej štruktúre, predpoklady pre výkon funkcie príslušníka mestskej polície a spôsob ich preverovania, ako aj vzťahy mestskej polície k štátnym orgánom a orgánom samosprávy upravuje samostatný predpis Organizačný poriadok mestskej polície, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

3. Materské školy a školské jedálne
a) Postavenie a pôsobnosť materských škôl a školských jedální upravuje zákon .
b) Materské školy a školské jedálne sú organizačné jednotky Mesta s osobitnou formou hospodárenia so zvereným preddavkom v zmysle platnej legislatívy.
c) Materské školy a školské jedálne organizačne riadi a metodicky usmerňuje zástupca primátora.

Čl. 21
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta s právnou subjektivitou

1. Rozpočtové organizácie Mesta Žarnovica v zmysle platnej legislatívy sú :
a) Základná škola
b) Základná umelecká škola
c) Centrum voľného času

2. Finančné vzťahy medzi Mestom Žarnovica a organizáciami sú upravené v samostatnom všeobecne záväznom nariadení o určení výšky dotácie na ich prevádzku a mzdy v príslušnom kalendárnom roku.

Čl. 22
Organizácie v zakladateľskej pôsobnosti mesta s právnou subjektivitou

Organizáciou v zakladateľskej pôsobnosti Mesta Žarnovica je Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o. Spoločnosť je založená zakladateľskou listinou. Jediným spoločníkom je Mesto Žarnovica.


Časť 6
Vonkajšie vzťahy

1. Štatutárom Mesta Žarnovica je primátor.
2. Iné vystupovanie v mene celej samosprávy alebo v mene jej štatutárneho orgánu je možné na základe písomného splnomocnenia alebo písomného poverenia primátora.


Čl. 23
Záverečné ustanovenia

1. Týmto všeobecne záväzným nariadením nie sú dotknuté práva a povinnosti, vyplývajúce z iných právnych predpisov.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší platnosť VZN č. 02/2005, Doplnku č. 1 k VZN č.02/2005 a Čl.4 VZN č.2/2009.
3. Toto VZN bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Žarnovici uznesením číslo 106/2011, zo dňa 28. júna 2011.
4. Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.

 


Kamil Danko
primátor mesta

 

Vyvesené : 13.06.2011
Schválené : 28.06.2011
Vyhlásené : 29.06.2011
Nadobúda účinnosť: 14.07.2011

 

Zákon SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 258/1996 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy v znení neskorších predpisov
Zákon SNR č.253/ 1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 441/2001 Z.z.
§2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§2a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§2a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§1b, §11 ods.4 písm. p), §24 ods.1 písm. b) zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
VZN 11/2008 o používaní symbolov mesta
§10 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§10 ods. 2 a § 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§13 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§14 ods.4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Organizačná smernica Mesta Žarnovica OS-38 Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žarnovici
Organizačná smernica Mesta Žarnovica OS-38 Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Žarnovici
VZN 1/2010 Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Žarnovici
§11b zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
OS-08 Zabezpečenie realizácie slobodného prístupu k informáciám na Mestskom úrade v Žarnovici
OS-30 Zásady pre externú komunikáciu
P-03/2010 Pokyny pre zverejňovanie informácií na úradných a informačných tabuliach
OS-30 Zásady pre externú komunikáciu
P-02/2010 Pokyny pre zverejňovanie informácií na webstránke
OS-30 Zásady pre externú komunikáciu
OS-30 Zásady pre externú komunikáciu
§4 ods.3 písm. s) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
§2 zákon č. 80/1920 Sb. O pamätných knihách obecných
Zákon SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii
VZN 1/2008 o mestskej polícii
OS-12 Organizačný poriadok mestskej polície
Zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov
 

 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka