Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O organizácii miestneho referenda

Schválené: 22.11.2011

Vyhlásené: 23.11.2011

Účinnosť: 8.12.2011

Mesto Žarnovica v súlade s § 6 ods. 1 a § 11a ods. 9 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len nariadenie).


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 6/2011
o organizácii miestneho referenda

Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Účelom tohto nariadenia je stanoviť v súlade so zákonom o obecnom zriadení podrobnosti o organizácii miestneho referenda.
2. Podrobnosti o organizácii miestneho referenda sa týkajú najmä ustanovenia orgánov pre miestne referendum, priebehu hlasovania, spôsobu zisťovania a vyhlásenia výsledkov miestneho referenda.
Čl. 2
Kompetencie v miestnom referende

1. Miestne referendum v Žarnovici vyhlási Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici (ďalej len „mestské zastupiteľstvo“ v súlade s § 11a zákona o obecnom zriadení.
2. Celé územie mesta vrátane mestských častí Žarnovická Huta, Lukavica a Revištské Podzámčie tvorí na účely miestneho referenda jeden hlasovací obvod, v rámci ktorého sa vytvorí 8 okrskov.
3. Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí primátor v lehote stanovenej mestským zastupiteľstvom.
4. Pre organizáciu priebehu miestneho referenda a zisťovanie jeho výsledkov zriadi mestské zastupiteľstvo:
a) mestskú komisiu pre miestne referendum (ďalej len „mestská komisia“)
b) okrskové komisie pre miestne referendum (ďalej len „okrsková komisia“)
5. Členom mestskej alebo okrskovej komisie môže byť len obyvateľ mesta, starší ako 18 rokov.
6. Člen mestskej alebo okrskovej komisie sa ujíma svojej funkcie zložením sľubu nasledovného znenia do rúk toho, kto zvolal prvé zasadnutie komisie:
„Sľubujem na svoju česť, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky a zákonmi“.
7. Okrskové komisie a mestská komisia sú spôsobilé uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Uznesenie je prijaté, ak hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov komisie. Ak pri hlasovaní dôjde k rovnosti hlasov, návrh uznesenia sa považuje za zamietnutý.
8. Primátor mesta vydá na vykonanie miestneho referenda podrobné pokyny, ktoré budú obsahovať aj zásady odmeňovania členov komisií.
9. Miestnosti na hlasovanie a potreby na ich vybavenie zabezpečí z vlastného rozpočtu mestský úrad.
Čl. 3
Mestská komisia

1. Každá politická strana, ktorá má zastúpenie v mestskom zastupiteľstve, a petičný výbor delegujú najneskôr v termíne určenom mestským zastupiteľstvom do mestskej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
2. Mestská komisia musí mať najmenej päť členov. Ak nie je v tomto počte vytvorená, chýbajúcich členov vymenuje primátor mesta.
3. Mestská komisia sa zíde na svojom prvom zasadnutí v termíne, ktorý bude uvedený v podrobných pokynoch vydaných primátorom mesta (pozri Čl.2 ods.8). Ak tento termín primátor nestanoví, mestská komisia sa zíde v piaty deň po vymenovaní jej členov.
4. Na prvom zasadnutí komisia určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu komisie. Ak k dohode v tejto veci nedôjde, predseda a podpredseda sa určia žrebovaním, ktoré riadi zapisovateľ komisie.
5. Zapisovateľom komisie je zamestnanec mesta, ktorého určí primátor. Zapisovateľ skladá sľub v znení podľa Čl.2 ods.6. Zapisovateľ nie je členom mestskej komisie.
6. Mestská komisia:
a) dohliada na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho referenda
b) dohliada na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskových komisiách
c) je oprávnená požadovať vysvetlenia a iné informácie od okrskových komisií a môže okrskovým komisiám ukladať odstránenie zistených nedostatkov
d) rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií
e) zisťuje konečné výsledky hlasovania v miestnom referende
f) vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda v meste
g) odovzdá dokumentáciu súvisiacu s jej pôsobením do úschovy mestskému úradu
h) plní ďalšie úlohy vyplývajúce pre ňu z tohto nariadenia.

Článok 4
Okrsková komisia

1. Každá politická strana, ktorá má zastúpenie v mestskom zastupiteľstve, a petičný výbor delegujú najneskôr v termíne určenom mestským zastupiteľstvom do okrskovej komisie jedného člena a jedného náhradníka.
2. Okrsková komisia musí mať najmenej päť členov. Ak nie je v tomto počte vytvorená, chýbajúcich členov vymenuje primátor mesta.
3. Členovia okrskovej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú a nesmú poskytovať informácie o čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania v okrsku.
4. Prvé zasadnutie okrskových komisií zvolá primátor v lehote do 5 pracovných dní odo dňa konania prvého zasadnutia mestskej komisie.
5. Na svojom prvom zasadnutí okrsková komisia určí dohodou zo svojho stredu predsedu a podpredsedu komisie. Ak k dohode v tejto veci nedôjde, predseda a podpredseda sa určí žrebovaním, ktoré riadi zapisovateľ komisie.
6. Zapisovateľom komisie je zamestnanec mesta, ktorého určí primátor. Zapisovateľ skladá sľub v znení podľa Čl.2 ods.6. Zapisovateľ nie je členom okrskovej komisie.
7. Okrsková komisia:
a) dohliada na riadny priebeh hlasovania a to najmä na správne odovzdávanie hlasovacích lístkov a dbá na dodržiavanie poriadku v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí
b) vykonáva sčítanie hlasov a zisťuje konečné výsledky hlasovania v okrsku
c) vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku mestskej komisii. Jedno vyhotovenie tejto zápisnice priloží k dokumentácii týkajúcej sa jej pôsobenia v okrsku.
d) odovzdá dokumentáciu súvisiacu s jej pôsobením do úschovy mestskému úradu
e) plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia a plní úlohy, ktoré jej uloží mestská komisia

Článok 5
Priebeh hlasovania

1. Osobami oprávnenými hlasovať v miestnom referende v Žarnovici (ďalej len „oprávnený obyvateľ“) sú obyvatelia mesta Žarnovica, ktorí majú v meste Žarnovica trvalý pobyt a najneskôr v deň konania miestneho referenda dovŕšili 18 rokov veku. Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva sa primerane vzťahujú ustanovenia platného zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí.
2. Oznámenie o vyhlásení miestneho referenda zašle každému oprávnenému obyvateľovi mestský úrad najneskôr 15 dní pred konaním miestneho referenda. V oznámení o vyhlásení miestneho referenda bude uvedený:
a) dátum schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda
b) otázky, ktoré sa oprávneným obyvateľom predkladajú na rozhodnutie
c) dátum a čas konania miestneho referenda
d) okrsok a miesto, kde môže oprávnený obyvateľ hlasovať
e) spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
3. Zoznamy obyvateľov mesta oprávnených na hlasovanie v miestnom referende pre jednotlivé okrsky vytvorí zo stáleho zoznamu voličov mestský úrad. Tieto zoznamy odovzdá mestský úrad okrskovým komisiám najneskôr dve hodiny pred hlasovaním.
4. Do zoznamu oprávnených obyvateľov okrsková komisia dopíše v deň hlasovania obyvateľa mesta:
a) na základe rozhodnutia súdu
b) ktorý platným dokladom totožnosti preukáže, že má trvalý pobyt v mieste, ktoré patrí do okrsku.
5. Hlasovanie je tajné. Oprávnený obyvateľ mesta hlasuje osobne v miestnosti určenej na hlasovanie v danom okrsku a to odovzdaním hlasovacieho lístka, ktorý upraví spôsobom uvedeným na hlasovacom lístku.

 


Článok 6
Hlasovací lístok pre miestne referendum

1. Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:
a) deň konania miestneho referenda
b) otázky s vytlačenými rámčekmi, z ktorých je jeden nadpísaný slovom „áno“ a druhý je nadpísaný slovom „nie“.
c) poučenie o spôsobe hlasovania
2. Každý hlasovací lístok musí byť označený červeným odtlačkom úradnej pečiatky mesta dočasne vyčlenenej na tento účel.
3. Mestský úrad doručí hlasovacie lístky všetkým okrskovým komisiám najneskôr dve hodiny pred začiatkom hlasovania.
4. Oprávnený obyvateľ dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania miestneho referenda.
5. Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí, alebo ak je vyplnený spôsobom odlišným než je uvedený na hlasovacom lístku.
6. O platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia

Článok 7
Sčítanie hlasov

1. Po ukončení hlasovania okrsková komisia otvorí schránku s odovzdanými hlasovacími lístkami a zistí:
a) celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov
b) počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania
c) počet platných hlasovacích lístkov
d) počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ pre jednotlivé otázky
2. Okrsková komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania (ďalej len „zápisnica“) v okrsku, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a všetci členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpísania zápisnice sa zaznamenajú v tejto zápisnici.
3. V zápisnici okrsková komisia uvedie:
a) čas začatia a ukončenia hlasovania prípadne jeho prerušenia
b) číslo okrsku
c) počet oprávnených obyvateľov zapísaných do zoznamu
d) počet oprávnených obyvateľov v okrsku, ktorým boli vydané hlasovacie lístky
e) počet všetkých odovzdaných hlasovacích lístkov
f) počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
g) počet hlasov pre jednotlivé otázky
4. Súčasťou zápisnice bude aj stručná správa o záležitostiach, ktoré riešila okrsková komisia vrátane uznesení, ktoré počas svojho pôsobenia prijala.
5. Po podpísaní obidvoch rovnopisov zápisnice jeden rovnopis zápisnice odovzdá predseda a zapisovateľ okrskovej komisie bez meškania mestskej komisii a druhý rovnopis zápisnice odovzdá zapisovateľ spolu s ostatnými dokladmi do úschovy mestskému úradu.
6. Mestská komisia preskúma zápisnice okrskových komisií.
7. Mestská komisia na základe zápisníc okrskových komisií vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v meste, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a všetci členovia mestskej komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpísania zápisnice sa zaznamenajú v tejto zápisnici.
8. V zápisnici mestská komisia uvedie:
a) celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku
b) celkový počet oprávnených obyvateľov zapísaných vo všetkých zoznamoch na hlasovanie v meste
c) celkový počet oprávnených obyvateľov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky v meste
d) celkový počet všetkých odovzdaných hlasovacích lístkov v meste
e) celkový počet odovzdaných platných a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v meste
f) počet hlasov v meste pre jednotlivé otázky
9. Súčasťou zápisnice bude aj stručná správa o záležitostiach, ktoré riešila mestská komisia vrátane uznesení, ktoré počas svojho pôsobenia prijala ako aj prípady porušenia právnych predpisov prípadne tohto nariadenia počas prípravy a v priebehu miestneho referenda.
10. Po podpísaní obidvoch rovnopisov zápisnice jeden rovnopis zápisnice odovzdá predseda a zapisovateľ mestskej komisie bez meškania primátorovi a druhý rovnopis zápisnice odovzdá zapisovateľ spolu s ostatnými dokladmi do úschovy mestskému úradu.
11. Mestská komisia bezodkladne po odovzdaní zápisnice primátorovi mesta na jeho pokyn zabezpečí zverejnenie výsledkov hlasovania na webovom sídle mesta.
12. Mestská komisia ukončí svoju činnosť oficiálnym vyhlásením výsledku miestneho referenda mestským zastupiteľstvom.

Článok 8
Vyhlásenie výsledku miestneho referenda

1. Mestské zastupiteľstvo oficiálne vyhlási výsledok miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o priebehu a výsledku miestneho referenda primátorovi. Tento výsledok miestneho referenda vyhlásený mestským zastupiteľstvom, musí byť zverejnený na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta, pričom musí obsahovať:
a) dátum konania miestneho referenda
b) celkový počet oprávnených obyvateľov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v miestnom referende
c) celkový počet oprávnených obyvateľov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní v miestnom referende
d) počet hlasov pre jednotlivé otázky
e) konštatovanie, či bolo referendum platné, a výsledok, ktorý z hlasovania vyplynul.

Článok 9
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici svojim uznesením č. 207/2011 dňa 22.11.2011.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.

 

 

Kamil Danko
primátor mesta


Vyvesené: 07.11.2011
Schválené: 22.11.2011
Vyhlásené: 23.11.2011
Nadobúda účinnosť: 08.12.2011
 

dnes je: 18.9.2019

meniny má: Eugénia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka