Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v meste Žarnovica

Schválené: 22.11.2011

Vyhlásené: 23.11.2011

Účinnosť: 1.1.2012

Mesto Žarnovica na základe ustanovení § 4 ods. 3 písm. i) a § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“):


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 7/2011

o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb
v meste Žarnovica


Čl. 1
Úvodné ustanovenie

1. Toto nariadenie upravuje pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb (ďalej len „prevádzkový čas“) v prevádzkarňach prevádzkovaných právnickými a fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie (ďalej len „podnikateľ“) na území mesta Žarnovica okrem prevádzkového času trhoviska, príležitostných trhov a iných trhových miest.


Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov

1. Prevádzkový čas je ohraničená časť dňa, počas ktorej sa spotrebiteľovi v prevádzkarni predáva tovar alebo poskytujú služby.
2. Prevádzkarňou sa pre účely tohto nariadenia rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje podnikateľská činnosť a ktorý je určený pre styk so spotrebiteľmi.
3. Hudobná produkcia je hudba určená na tanečnú zábavu, diskotéku alebo koncertné vystúpenie, ktorá je reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi.
4. Prísluchová hudba je hudba určená na počúvanie, ktorá je reprodukovaná technickým zariadením alebo akustickými prístrojmi, pričom sa nejedná o hudobnú produkciu.


Čl. 3
Určenie prevádzkového času

1. Prevádzkový čas sa určuje neobmedzene v prevádzkarňach (vrátane prevádzkarní s vonkajším sedením), ktoré sú umiestnené:
a) v centrálnej mestskej zóne a v území s rekreačnou funkciou
b) mimo území s obytnou a zmiešanou funkciou
2. Prevádzkový čas sa určuje neobmedzene na celom území mesta:
a) v nočných maloobchodných predajniach potravín (večierky)
b) v čerpacích staniciach pohonných hmôt
c) v prevádzkarňach poskytujúcich zdravotnícke služby (lekárne)
d) v prevádzkarňach poskytujúcich služby prechodného ubytovania
3. V prevádzkarňach umiestnených v území s obytnou a zmiešanou funkciou sa prevádzkový čas neobmedzuje za podmienky, že v čase po 22.hodine je povolená hudobná produkcia iba v tých prevádzkarňach, ktoré svojim stavebným a technickým riešením zabránia šíreniu nadmerného hluku, čo podnikateľ na požiadanie vie mestu preukázať.
4. Počas Silvestra (t.j. v noci z 31.decembra na 1.januára) sa prevádzkový čas v prevádzkarňach na celom území mesta povoľuje neobmedzene.
5. Pre vonkajšie sedenie pred resp. pri prevádzkarni umiestnenej v území s obytnou a zmiešanou funkciou sa prevádzkový čas určuje:
a) od 9.00 h do 20.00 h s prísluchovou hudbou a výnimočne aj s hudobnou produkciou
b) od 6.00 h do 22.00 h bez hudobnej produkcie a bez prísluchovej hudby
6. Prevádzkový čas vonkajšieho sedenia pri prevádzkarni nesmie presiahnuť prevádzkovú dobu hlavnej prevádzkarne.
7. Každú prevádzkareň je podnikateľ povinný na vhodnom a trvale čitateľnom mieste označiť v súlade s platným zákonom na ochranu spotrebiteľa. Súčasťou tohto označenia je aj prevádzkový čas prevádzkarne a samostatne aj prevádzkový čas vonkajšieho sedenia. Tento prevádzkový čas musí byť stanovený v súlade s týmto nariadením.
8. Podnikateľ je povinný zabezpečiť, aby vplyvom jeho podnikateľskej činnosti v prevádzkarni nedochádzalo:
a) k rušeniu nočného pokoja (nočného kľudu) v čase pred 6.00 h a po 22.00 h
b) k narúšaniu verejného poriadku v prevádzkarni a v bezprostrednom okolí prevádzkarne
c) k narúšaniu životného prostredia znečisťovaním a poškodzovaním bezprostredného okolia prevádzkarne

Čl. 4
Oznamovacia povinnosť

1. Podnikateľ, ktorý v prevádzkarni predáva tovar alebo poskytuje služby, je povinný mestu oznámiť prevádzkový čas a to najneskôr v deň začatia činnosti v prevádzkarne. K tomuto oznámeniu o prevádzkovom čase mesto nevydáva písomné stanovisko.
2. Oznámenie podnikateľa mestu o prevádzkovom čase musí obsahovať (pozri príloha k tomuto nariadeniu):
a) obchodné meno zapísané v obchodnom, živnostenskom príp. inom registri
b) IČO
c) sídlo podnikateľského subjektu (právnická osoba) alebo miesto podnikania (fyzická osoba)
d) názov prevádzkarne
e) presnú adresu prevádzkarne (vrátane súpisného čísla, orientačného čísla príp. parcelného čísla pozemku)
f) dátum začatia činnosti prevádzkarne a jej zameranie (sortiment predávaných tovarov a/al. rozsah poskytovaných služieb)
g) prevádzkový čas (čas určený pre spotrebiteľa)
h) samostatne aj prevádzkový čas vonkajšieho sedenia pri prevádzkarni.
3. K oznámeniu je podnikateľ povinný priložiť:
a) doklad preukazujúci jeho oprávnenie na podnikanie
b) list vlastníctva príp. nájomnú zmluvu upravenú v súlade s platnými právnymi predpismi
c) doklad o zaevidovaní podnikateľa na platenie miestneho poplatku za komunálny odpad
d) rozhodnutie príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva pri prevádzkarňach s pohostinskou činnosťou a pri predaji potravinárskeho tovaru.
4. Zmenu prevádzkového času prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť mestu najneskôr v deň jeho zmeny. Ani k tomuto oznámeniu mesto nevydáva stanovisko. Oznámenie o zmene prevádzkového času musí obsahovať náležitosti podľa ods. 2 tohto článku.
5. Podnikateľ je povinný v súlade s platným zákonom na ochranu spotrebiteľa písomne oznámiť mestu zrušenie prevádzkarne ako aj dočasné uzavretie prevádzkarne.

Čl. 5
Skrátenie prevádzkového času

1. Prevádzkový čas sa môže skrátiť do 22.00 h, ak vplyvom činnosti prevádzkarne opakovane dochádza k rušeniu nočného pokoja, k narúšaniu verejného poriadku, k narúšaniu životného prostredia znečisťovaním a poškodzovaním bezprostredného okolia prevádzkarne (pozri Čl. 3 ods. 8 tohto nariadenia).
2. Podnet na skrátenie prevádzkového času môže dať každý, kto dôvod na skrátenie prevádzkového času zistil alebo sa o ňom dozvedel.
3. Podnikateľ, ktorému bol skrátený prevádzkový čas do 22.00 h, je povinný ho dodržiavať odo dňa doručenia rozhodnutia mesta o skrátení prevádzkového času.

Čl. 6
Kontroly a sankcie

1. Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonávajú:
a) poslanci mestského zastupiteľstva
b) hlavný kontrolór
c) mestská polícia
d) primátorom poverení zamestnanci mesta
2. Porušenie a nedodržanie ustanovení tohto nariadenia je:
a) priestupkom, za ktorý môže mesto fyzickej osobe uložiť pokutu do 33 eur
b) konaním, za ktoré môže mesto uložiť pokutu do výšky 6638 eur.
3. Pri ukladaní pokuty mesto prihliada na závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania.
4. Týmto nariadením nie je dotknuté právo orgánov štátnej správy vykonávať kontrolnú činnosť, ktorá im vyplýva zo všeobecne platných právnych predpisov.

Čl. 7
Prechodné ustanovenie

1. Podnikatelia, ktorí do 31.12.2011 mestu Žarnovica nenahlásili aktuálny prevádzkový čas svojich prevádzkarní resp. svojich vonkajších sedení, sú povinní tak urobiť najneskôr do 29.02.2012.

Článok 8
Záverečné ustanovenia

1. Na tomto nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici svojim uznesením č. 208/2011 dňa 22.11.2011.
2. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. januára 2012.

 


Kamil Danko
primátor mesta

 

 

 

Vyvesené: 07.11.2011
Schválené: 22.11.2011
Vyhlásené: 23.11.2011
Nadobúda účinnosť: 01.01.2012


 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka