Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

Požiarny poriadok mesta Žarnovica

Schválené: 17.4.2012

Vyhlásené: 18.4.2012

Účinnosť: 3.5.2012

Mesto Žarnovica v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, § 15 zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších zmien a doplnkov a § 37 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších zmien a doplnkov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN alebo nariadenie).


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 2/2012

Požiarny poriadok mesta Žarnovica

Čl. 1
Úlohy Mesta Žarnovica a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi
v meste a v jeho mestských častiach

1. Podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré zriadila v zmysle právnych predpisov 1) na zabezpečenie plnenia úloh mesta na úseku ochrany pred požiarmi na základe zmluvy s Dobrovoľným hasičským zborom v Žarnovici (ďalej DHZ)
2. Plniť úlohy právnickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku osobou s odbornou spôsobilosťou, technikom PO alebo špecialistom požiarnej ochrany 1)

Čl.2
Povinnosti Mesta Žarnovica na úseku ochrany pred požiarmi
určené so zreteľom na miestne podmienky

1. Zastupuje mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám.
2. Rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
3. Rozhoduje o návrhu na konanie o priestupku na úseku ochrany pred požiarmi a tento návrh predkladá na príslušné okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej OR HaZZ).
4. Poskytuje pomoc na základe príkazu OR HaZZ k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti.
5. Zabezpečuje účasť zamestnancov mestského úradu na školeniach o OPP.
6. Preveruje a kontroluje kontrolné skupiny pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol podľa osobitných predpisov 2)
7. Plní úlohy mesta v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, ktoré vyhlasuje OR HaZZ pre celé územie okresu alebo časť územia okresu.


Čl.3
Údaje o početnom stave a vybavení hasičského zboru

1. Mesto Žarnovica za účelom plnenia úloh ochrany pred požiarmi má uzatvorené zmluvy s DHZ Žarnovica na základe ktorých používa majetok a zariadenia na plnenie úloh na úseku OPP.


Čl.4
Prehľad zdrojov vody na hasenie požiarov

1. Prirodzené vodné zdroje (rieky, potoky, rybníky, jazerá):
a) rieka Hron /možnosť čerpania pri moste na Lukavicu/
b) Kľakovský potok /na upravených vjazdoch po celej dĺžke/
c) rybník Revištské Podzámčie /príjazd k rybníku/ 3km
2. Umelé vodné zdroje (vodovody, požiarne vodovody):
a) Rozvody vonkajšej hydrantovej siete situačné rozmiestnenie podzemných hydrantov je súčasťou prílohy.

Čl.5
Zoznam ohlasovní požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v obci

1. Spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu :
2. Požiarny poplach v meste a mestských častiach bude vyhlásený miestnym rozhlasom, volaním „ horí ", alebo miestnou sirénou s použitím mestského rozhlasu.
3. Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.
4. Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť :
a) adresu požiaru
b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý
c) rozsah požiaru
d) ohrozenie osôb
e) prístupové cesty
f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu
5. Hlavnou ohlasovňou požiarov je kancelária primátora mesta Žarnovica na mestskom úrade.


6. Zoznam ohlasovní požiarov:

Poradové číslo Miesto Adresa umiestnenia Telefónne číslo
1 MsÚ Žarnovica Námestie SNP 33 045 / 6830011
2 Kultúrny dom Dolná 25, Žarnovica 045 / 6813868
3 Hasičská zbrojnica Slobody 12 045 / 6812222


Čl. 6
Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v meste a v jeho mestských častiach
v dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru

1. Nepretržité zabezpečenie ochrany pred požiarmi v meste a jej častiach zabezpečuje zásahová jednotka OR HaZZ. V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby v dennom čase protipožiarna hliadka určená v jej miestnych častiach mesta.
2. V nočnom čase zabezpečuje ochranu pred požiarmi DHZ Žarnovica a ďalšie hasičské jednotky zvolané podľa požiarneho poplachového plánu okresu.

Čl.7
Výpis z požiarneho poplachového plánu okresu

1. Protipožiarny poplachový plán okresu Žarnovica je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu v dennom a nočnom čase.

Hasičská stanica, Kollárova 17, Nová Baňa - 112 (150), 68572 22
Hasičský a záchranný zbor, SNP 127, Žiar nad Hronom - 112 (150), 67322 22
Rýchla zdravotná služba - 112 (155), 68551 00
Polícia SR, Bystrická 465, Žarnovica - 112 (158), 68123 33
Vodárne, Partizánska 83, Žarnovica - 045 / 5325190
Elektrárne, SSE, Priemyselná 2, Žiar nad Hronom - 0850111468, 6722129
Plynárne, Vápenická 16, Prievidza - 0850111727,046/5522120
Zodpovedná osoba za mesto, Ing. Pavel Nemec, Žarnovica - 0914 326153
Ohlasovňa požiarov je zriadená v kancelárii primátora mesta - 045 / 6830011

 

 

Čl.8
Prehľadný situačný plán mesta

1. Prehľadný situačný plán mesta a jeho priľahlých častí s názvami ulíc, číslami domov a nákres zakreslením funkčných hydrantov, nástupných plôch tvorí prílohu č. 1 tohto poriadku.
2. Nástupné plochy sú trvalo viditeľne označené tabuľkou s nápisom POZOR, NÁSTUPNÁ PLOCHA PRE VOZIDLÁ HASIČSKÝCH JEDNOTIEK.

Čl.9
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento „Požiarny poriadok mesta Žarnovica“ určuje rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v meste a v jeho mestských častiach v dennom a nočnom čase so zreteľom na zdolávanie požiaru, je udržiavaný v súlade so skutočným stavom a bude sa dopĺňať podľa potreby na základe poznatkov získaných pri zdolávaní požiarov a po vykonaní taktického cvičenia.
2. V prípade nedodržiavania ustanovení tohto všeobecne záväzného nariadenia, Mesto Žarnovica vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 5/2003, na ktorom sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 9. júna 2003.
4. Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na svojom zasadnutí dňa 17.4.2012 uznesením č. 63/2012.
5. Toto nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyhlásenia.

Príloha č. 1: Prehľadný situačný plán mesta a jeho priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Zákon NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
2) Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

 

 


Kamil Danko
primátor mesta


Vyvesené : 29.03.2012
Schválené: 17.04.2012
Vyhlásené: 18.04.2012
Nadobúda účinnosť: 03.05.2012
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka