Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky občanom mesta

Schválené: 24.5.2012

Vyhlásené: 25.5.2012

Účinnosť: 9.6.2012

Mesto Žarnovica v zmysle § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona NR SR č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“ alebo „VZN“):


VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
č. 3/2012
O poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a mimoriadnej sociálnej dávky občanom mesta


Čl. 1
Úvodné ustanovenia
Toto nariadenie upravuje podmienky a stavuje pravidlá na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a na poskytnutie mimoriadnej dávky na pomoc obyvateľovi mesta (ďalej len občanovi), prostredníctvom ktorých Mesto Žarnovica pri výkone svojej samosprávnej pôsobnosti poskytuje sociálnu pomoc.

Čl. 2
Vymedzenie základných pojmov
1. Oprávneným žiadateľom podľa tohto nariadenia sa rozumie občan, ktorý má trvalý pobyt na území mesta Žarnovica a je preukázateľne v hmotnej núdzi. Pri žiadosti o mimoriadnu sociálnu dávku na pomoc občanovi nesmie mať žiadateľ žiadne nevysporiadané finančné záväzky voči Mestu Žarnovica (dane, nedoplatky a pod.)
2. Za oprávneného žiadateľa podľa tohto nariadenia sa považuje aj taká fyzická osoba, ktorej pobyt je možné prostredníctvom registra obyvateľov označiť ako pobyt občana mesta Žarnovica.

Čl. 3
Spôsob poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť občanovi v hmotnej núdzi (a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú), ktorý je odkázaný na poskytovanie dávky v hmotnej núdzi a príspevok k dávke najmä v prípadoch, keď je:
a) ohrozené zdravie a život tejto osoby alebo s ním posudzovanej osoby,
b) ohrozený zdravý vývoj a rast spoločne posudzovaného dieťaťa,
c) možné dokladovať naliehavosť odkázanosti na túto formu pomoci,
d) preukázaná potreba mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa nad rámec dotácie na školské potreby v zmysle príslušného výnosu MPSVaR SR.
2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť vo forme peňažnej, vecnej alebo kombinovanej.
3. Na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi nie je právny nárok a je možné ju poskytnúť žiadateľovi v rámci kalendárneho roka len raz. V odôvodnených prípadoch sa môže poskytnúť opakovane ako súčet takto poskytnutých dávok jednému občanovi, zároveň však nesmie presiahnuť v jednom roku limit stanovený v Čl. 4 tohto VZN..
4. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky stanovenej v Čl. 4 tohto VZN.
5. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje mesto zo svojho rozpočtu na základe predloženia kompletnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami.
6. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá fyzickej osobe alebo fyzickým osobám spoločne posudzovaným podľa tohto VZN za predpokladu, že si uplatnila zákonné nároky. Fyzická osoba alebo spoločne posudzované osoby, ktoré si neuplatnia zákonné nároky, ktorými si môžu zabezpečiť základné životné podmienky a pomôcť si v hmotnej núdzi, sa nepovažujú za oprávnených žiadateľov jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa tohto VZN.

Čl. 4
Limity pre jednorazovú dávku v hmotnej núdzi
1. O výške jednorazovej dávky v hmotnej núdzi rozhoduje primátor mesta s prihliadnutím na objem finančných prostriedkov v rozpočte mesta určených na poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi schválených mestským zastupiteľstvom.
2. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi môže byť poskytnutá nasledovne:
a) jednotlivcovi maximálne do výšky 50 eur,
b) bezdetným párom a párom bez rodičovskej povinnosti (napr. dospelé deti) maximálne do výšky 100 eur,
c) rodine alebo jednotlivcovi s nezaopatrenými deťmi maximálne do výšky 200 eur.

Čl. 5
Posudzovanie poskytnutia jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
1. Žiadateľ o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorý je občanom Žarnovice spĺňajúcim podmienky tohto VZN, podáva písomnú žiadosť (pozri Prílohu č.1) na Mestský úrad v Žarnovici spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:
a) žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
b) rozhodnutie UPSVaR o priznaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke resp. potvrdenie o vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia okresného súdu,
c) potvrdenie UPSVaR o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,
d) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
e) potvrdenie UPSVaR o poberaní prídavku na dieťa a vyjadrenie školy o návšteve školy, ak je žiadateľom o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi rodina s maloletým dieťaťom
2. Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Klientske centrum, úsek sociálnych vecí, Mestského úradu v Žarnovici vyzve žiadateľa o doplnenie žiadosti.
3. Ak žiadateľ o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi v lehote 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy nedoplní svoju žiadosť o požadované údaje alebo doklady, žiadosť nebude akceptovaná ako opodstatnená.
4. Túto žiadosť sociálny pracovník mestského úradu preverí. Ak zistí, že je táto žiadosť oprávnená a že sú v rozpočte za účelom poskytovania tejto dávky ešte vyčlenené dostatočné finančné prostriedky, požiada primátora mesta o vydanie súhlasného stanoviska k tejto žiadosti. Následne sociálny pracovník mestského úradu vyhotoví rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktoré predloží na podpis štatutárovi mesta a podpísané rozhodnutie doručí žiadateľovi.

Čl. 6
Mimoriadna dávka na pomoc občanovi
1. Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi môže mesto Žarnovica priznať na úhradu mimoriadnych výdavkov súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo vznikom mimoriadnej udalosti.
2. Za mimoriadne udalosti pre účely poskytnutia mimoriadnej dávky na pomoc občanovi sa považujú výdavky najmä na:
a) odstraňovanie následkov živelnej pohromy,
b) zabezpečenie služieb spojených s úmrtím fyzickej osoby, ktorá bola so žiadateľom spoločne posudzovaná, alebo v priamom príbuzenstve a zabezpečuje pohreb zomrelého, ak pozostalá rodina, ktorá pohreb zabezpečuje, je odkázaná na dávky v hmotnej núdzi alebo jeho príjem je do výšky životného minima spoločne posudzovaných osôb,
c) kúpeľnú liečbu nezaopatreného dieťaťa žiadateľa, ktorý je odkázaný na dávky v hmotnej núdzi alebo jeho príjem je do výšky životného minima spoločne posudzovaných osôb,
d) liečbu závažného ochorenia žiadateľa alebo fyzických osôb, ktoré sú so žiadateľom spoločne posudzované, ak tieto výdavky nie sú kryté prostredníctvom zdravotného poistenia, alebo na čiastočnú úhradu pomôcky pre fyzickú osobu s ŤZP, ktorá je na túto pomôcku odkázaná podľa komplexného posudku ÚPSVaR,
e) riešenie nepriaznivej sociálnej situácie alebo sociálnej udalosti žiadateľa alebo fyzických osôb, spoločne posudzovaných so žiadateľom, ak si uplatnili zákonné nároky na dávky sociálneho poistenia, výživné, štátnu sociálnu dávku alebo dávku v hmotnej núdzi a tvoria spoločnú domácnosť.
3. Mimoriadnu dávku na pomoc občanovi možno priznať spravidla jedenkrát v roku, do výšky preukázaných skutočných nákladov najviac však do výšky trojnásobku životného minima posudzovanej osoby alebo spoločne posudzovaných osôb.
4. Mimoriadna dávka na pomoc občanovi je dobrovoľná forma sociálnej pomoci mesta, ktorú priznáva zo svojho rozpočtu a na jej priznanie nie je právny nárok.

Čl. 7
Posudzovanie priznania mimoriadnej dávky na pomoc občanovi
1. Žiadateľ o priznanie mimoriadnej dávky na pomoc občanovi, ktorý spĺňa podmienky tohto VZN, podáva písomnú žiadosť (pozri Príloha č.1) na Mestský úrad v Žarnovici spolu s vyplnenými a potvrdenými prílohami, ktorými sú:
a) žiadosť o priznanie Mimoriadnej dávky na pomoc občanovi,
b) potvrdenie o výške príjmu alebo potvrdenia o poberaní dávky v hmotnej núdzi, príspevkov k dávke a vyživovacích povinnostiach určených súdom s kópiou platného rozhodnutia okresného súdu žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
c) potvrdenie o evidencii žiadateľa ako uchádzača o zamestnanie v prípade, že je nezamestnaný a nie je dobrovoľne nezamestnaný,
d) čestné vyhlásenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb,
e) vyjadrenie školy o návšteve školy, ak v spoločnej domácnosti je maloleté dieťa alebo deti navštevujúce MŠ, SŠ,
f) potvrdenie o tom, že nemá voči mestu Žarnovica nevysporiadané finančné záväzky (miestne dane a pod.)
2. V ďalšom sa použije postup podľa Čl.5 ods.2 až 4 tohto nariadenia.
3. Spôsob poskytnutia mimoriadnej dávky na pomoc občanovi a účel využitia tejto pomoci je uvedený v rozhodnutí a môže mať formu finančnú alebo vecnú.
4. Žiadateľ je povinný do 30 dní po poskytnutí dávky najneskôr do 30 dní od vyzvania Klientskeho centra Mestského úradu v Žarnovici, preukázať účelné vynaloženie prostriedkov priznaných mimoriadnou dávkou na pomoc občanovi. V prípade, že žiadateľ po vyzvaní nepreukáže účelné vynaloženie priznaných prostriedkov v termíne uvedenom v rozhodnutí, je povinný celú priznanú sumu vrátiť na účet mesta. V prípade, že žiadateľ bol vyzvaný na vrátenie mimoriadnej dávky na pomoc občanovi a na výzvu nereaguje, mesto rieši vrátenie finančných prostriedkov prostredníctvom exekučného konania.

Čl. 8
Záverečné ustanovenie
1. Na konanie o poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi sa vzťahuje platný zákon o správnom konaní.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici uznesením č. 83/2012 dňa 24.5.2012 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.
3. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN Mesta Žarnovica č.3/2008 O podmienkach poskytovania návratnej finančnej výpomoci fyzickým osobám, na ktorom sa MsZ v Žarnovici uznieslo na svojom zasadnutí dňa 11.3.2008 a zároveň sa zrušuje čl.10 vo VZN č.2/2009.

 

 

 

 

Kamil Danko
primátor mesta

 


Vyvesené: 23.04.2012
Schválené: 24.05.2012
Vyhlásené: 25.05.2012
Nadobúda účinnosť: 09.06.2012
 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka