Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

O tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Žarnovica

Schválené: 12.6.2012

Vyhlásené: 13.6.2012

Účinnosť: 26.6.2012

Mesto Žarnovica v súlade s § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“).

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Č. 4/2012

O tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov
vo vlastníctve Mesta Žarnovica

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

Toto nariadenie upravuje podmienky tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch obstaraných s použitím verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania (ďalej len „ fond opráv“ ).

Čl. 2
Účel a druhy fondu prevádzky, údržby a opráv

1. Fond opráv sa používa na zabezpečenie údržby bytových domov, nájomných bytov a nebytových priestorov.
2. Účelom fondu je vytvárať finančné podmienky pre včasnosť a plánovanie údržby a uplatňovať tak zodpovednosť vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľností.

Čl. 3
Tvorba fondu opráv

1. Fond opráv sa tvorí z prostriedkov získaných v rámci úhrad za užívanie bytov od nájomcov bytov a z úrokov na bankových účtoch vedených v súvislosti s nájomnými bytmi.
2. Tvorba fondu opráv sa určuje vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomného bytu. V prípade, ak by finančné prostriedky vo fonde opráv nepostačovali na zabezpečenie postupnej údržby nájomných domov, mestské zastupiteľstvo môže rozhodnúť o zvýšení uvedenej výšky tvorby fondu opráv.

 

 


Čl. 4
Použitie fondu opráv

1. Fond opráv možno použiť na údržbu nájomných bytov, nebytových priestorov, ako aj na ich rekonštrukciu a veci alebo činnosti napomáhajúce, resp. úzko spojené s touto údržbou. Čerpanie je možné použiť aj na vylepšenie technického a estetického stavu objektov a blízkeho okolia ohraničeného hranicou zastavaného pozemku, prípadne bližším okrajom najbližšieho verejného chodníka, resp. komunikácie. Používa sa tiež na bankové poplatky za vedenie účtu, na ktorom je fond uložený.
2. Podkladom k čerpaniu prostriedkov fondu je:
a) výdavkový doklad alebo faktúra schválená povereným zamestnancom mesta, ak ide o čerpanie finančnej čiastky do 1000 € (vrátane)
b) výdavkový doklad alebo faktúra schválená primátorom mesta, ak ide o čerpanie finančnej čiastky nad 1000 € do 3 500 € (vrátane)
c) uznesenie MsZ o schválení čerpania, ak ide o finančnú čiastku vyššiu ako 3 500 €.
3. Pri odstraňovaní havárií a chýb na vyhradených technických zariadeniach je možné fond opráv čerpať aj do mínusového stavu (použiť rozpočet mesta), a to so súhlasom MsZ.
4. K údržbe bytových domov, ktorá je hradená z fondu opráv, patria pravidelné odborné prehliadky a odborné kontroly podľa platnej legislatívy a to:
a) prenosných hasiacich prístrojov a požiarneho vodovodu
b) bleskozvodov
c) elektrickej inštalácie a elektrických zariadení
d) telekomunikačnej techniky.
5. Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním si hradí nájomca podľa ustanovení § 5 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Čl. 5
Hospodárenie s fondom opráv

1. Pre účelné hospodárenie sa fond opráv vedie na osobitnom účte a analyticky sa eviduje podľa jednotlivých bytových domov.
2. Opravu bytov zabezpečuje mesto.
3. Mesto predkladá mestskému zastupiteľstvu raz ročne správu o použití fondu opráv v danom kalendárnom roku.

Čl. 6
Záverečné ustanovenia

1. Mesto Žarnovica pri tvorbe a čerpaní fondu opráv nájomných bytov vo vlastníctve Mesta Žarnovica podľa tohto VZN postupuje po nadobudnutí jeho účinnosti.
2. Na tomto VZN sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici uznesením č.105/2012 dňa 12. júna 2012 a nadobúda účinnosť pätnástym dňom od jeho vyhlásenia.


Kamil Danko
primátor mesta


Vyvesené: 5.05.2012
Schválené: 12.06.2012
Vyhlásené: 13.06.2012
Nadobúda účinnosť: 28.06.2012
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka