Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Všeobecne záväzné nariadenia

DOPLNOK č.3 O poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb

Schválené: 12.6.2012

Vyhlásené: 13.6.2012

Účinnosť: 1.9.2012

Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici na základe ustanovenia § 6 a § 12 ods.12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sa uznieslo na vydaní tohto doplnku k všeobecne záväznému nariadeniu:

DOPLNOK č. 3
K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU
č. 15/2009

o poskytovaní opatrovateľskej služby a niektorých iných sociálnych služieb

V Čl. 2 Konanie vo veci odkázanosti na sociálnu službu, sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

9. Posudková činnosť sa nevykonáva, ak opatrovateľská služba sa bude poskytovať fyzickej osobe, ktorá bude platiť úhradu za poskytovanú službu najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním opatrovateľskej služby a ak sa jej bude poskytovať pomoc pri odkázanosti inej osoby.

10. Výška priemerných ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním sociálnych služieb sa určí k 31.12. príslušného rozpočtového roku na nasledujúci rozpočtový rok v prepočte na jednotku výkonu poskytovanej sociálnej služby a bude uvedená v prílohe č. 1 k tomuto VZN.

V Čl. 4 Opatrovateľská služba, sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 až 9, ktoré znejú:

7. Prijímatelia opatrovateľskej služby pri požiadaní o opatrovateľskú službu sú povinní preukázať svoje majetkové pomery. Za majetok sa na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu považujú nehnuteľné a hnuteľné veci, vrátane peňažných úspor, ktorých súčet je vyšší ako suma 10 000 €. Táto skutočnosť sa preukazuje na osobitnom tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č.2 tohto VZN.

8. Na účel platenia úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu sa pri posudzovaní nehnuteľného majetku prihliada aj na predaj tohto nehnuteľného majetku prijímateľom sociálnej služby alebo na iný právny úkon prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho majetok bez primeraného protiplnenia. Rozhodujúce obdobie, za ktoré sa prihliada na predaj nehnuteľného majetku alebo iný právny úkon, ktorým sa zmenšil nehnuteľný majetok prijímateľa sociálnej služby bez primeraného protiplnenia, je obdobie piatich rokov po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom sa príjem a majetok na účely platenia úhrady posudzujú.

9. Skutočnosti požadované v odsekoch 7 a 8 preukazuje prijímateľ opatrovateľskej služby písomným vyhlásením, ktoré podpisuje prijímateľ služby, pričom jeho podpis musí byť riadne úradne osvedčený, alebo kúpnou zmluvou, na ktorej základe bolo zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností.

V Čl. 10 Úhrada za opatrovateľskú službu, spôsob jej určenia a platenia odseky 1 a 2 znejú :

1. Suma úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu sa stanovuje vo výške 50 % z priemerných ekonomicky oprávnených nákladov, spojených s poskytovaním tejto služby určených za predchádzajúci rozpočtový rok v prepočte na 1 hodinu poskytovanej služby. Táto je zaokrúhlená na desatiny eura nahor. Výpočet tejto sumy je uvedený v prílohe č. 1 k tomuto VZN.

2. Celková výška úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa vypočíta ako súčin sumy uvedenej v ods. 1 a počtu hodín, počas ktorých sa opatrovateľská služba poskytla.

V Čl. 11 Úhrada za odľahčovaciu službu, spôsob jej určenia a platenia odsek 2 znie:

2 Výška úhrady za odľahčovaciu službu poskytovanú prostredníctvom opatrovateľskej služby Mesta Žarnovica sa vypočíta ako násobok sumy úhrady za opatrovateľskú službu nasledovne:
a) v čase od 7,00 hod. do 15.30 hod sa stanovuje vo výške úhrady za opatrovateľskú službu
b) v čase od 15,30 hod. do 22.00 hod sa stanovuje vo výške 1,5 násobku sumy úhrady určenej za opatrovateľskú službu
c) v čase od 22,00 hod. do 7.00 hod sa stanovuje vo výške 1,8 násobku sumy úhrady určenej za opatrovateľskú službu


Záverečné ustanovenia

1. Na tomto doplnku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici dňa 12.júna 2012 uznesením č. 106/2012.
2. Tento Doplnok č. 3 k VZN č. 15/2009 nadobúda účinnosť dňom 1.septembra 2012.

 

Kamil Danko
primátor mesta

 

 

Vyvesené: 28.05.2012
Schválené: 12.06.2012
Vyhlásené: 13.06.2012
Nadobúda účinnosť: 01.09.2012

 

Príloha č.1

Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov

Počet príjímateľov opatrovateľskej služby
Počet poskytnutých hodín opatrovateľskej služby (OS) 16 797,32
Zmluvne dohodnuté príjmy za opatrovateľskú službu v € 10 810,61

Rozpis ekonomicky oprávnených nákladov v €
mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 34 372,57
poistné na soc. poistenie, poistné na verejné zdravotné poistenie a príspevky na starobné dôchodkové poistenie 11 286,97
stravné lístky 3 743,69
cestovné náhrady 0
energie, voda a komunikácie 0
všeobecný materiál 1,59
dopravné 0
rutinná a štandardná údržba 0
nájomné 0
služby 496,14
odstupné, odchodné, náhrada príjmu pri dočasnej PN zamestnanca 143,74
odpisy hmotného a nehmotného majetku 0
Ekonomicky oprávnené náklady spolu v € 50 044,70
Ekonomicky oprávnené náklady na prijímateľa OS /hodina 2,98
50 % ekonomicky oprávnených nákladov prijímateľa OS/ hodina 1,49
Úhrada prijímateľa OS v €/1hod. poskytovanej OS 1,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie
o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb

Meno a priezvisko žiadateľa: ............................................................................................................................

Dátum narodenia : ................................................., rodné číslo: ....................................................

Trvalý pobyt: ............................................................................................................................

Adresa na doručovanie: ............................................................................................................................

Spoločne posudzované osoby: ...........................................................................................................................
(meno a priezvisko a vzťah k žiadateľovi)
............................................................................................................................
Vyhlasujem na svoju česť, že vlastním spoločne s posudzovanou osobou/ posudzovanými osobami:
1) Úspory a cenné papiere :*
- úspory áno – nie, ak áno, v sume ..................EUR
- cenné papiere áno – nie, ak áno, v hodnote .................EUR
2) Nehnuteľnosti :*
- poľnohospodárska pôda s výmerou ................ m2 áno – nie
- rodinný dom (byt, rekreačná chata, chalupa) áno – nie
- iná nehnuteľnosť (charakteristika) áno – nie
3) Miestnosti neslúžiace na bývanie, ktoré neslúžia na bezprostredné uspokojovanie životných potrieb :*
- garáže áno – nie
- ateliéry áno – nie
- sklady áno – nie
- iné (uveďte)........................................................... áno – nie
4) Hnuteľné veci vyššej hodnoty (v obstarávacej cene nad 3 000,00 EUR) :*
- zbierky vyššej hodnoty ( známky, obrazy, zlato ) áno – nie
- motorové vozidlo (á) áno – nie
- iné hnuteľné veci vyššej hodnoty, ktoré neslúžia na bezprostredné uspokojenie životných a osobných potrieb (uveďte..........................................................) áno – nie
5) Iný majetok (uveďte):.........................................................................................................................................
Vyhlasujem, že tu uvedené údaje sú pravdivé a že si uvedomujem právne následky nepravdivého vyhlásenia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb o správnom konaní.
Pozn: * (vhodné zakrúžkujte)

 


V Žarnovici dňa .......................................

 

....................................................................
Podpis žiadateľa
 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka