Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Základné úlohy MsP

Mestská polícia mesta Žarnovice je poriadkový útvar zriadený na základe zákona 564/1991 Zb. o obecnej polícii a podľa tohto zákona má za povinnosť predovšetkým:

· zabezpečovať verejný poriadok na území mesta a spolupôsobiť pri ochrane života a zdravia občanov,
· dbať o ochranu životného prostredia na území mesta,
· spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta a občanov pred poškodením, zneužitím, odcudzením,
· dbať o dodržiavanie čistoty, poriadku a hygieny na verejných priestranstvách,
· vykonávať rozhodnutia primátora a starostov,
· kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení mesta a mestských častí a ukladať a vyberať pokuty v prípade ich porušenia ( ide napríklad o VZN upravujúce čistenie chodníkov, v zime odpratávanie snehu, nepovolené skládky, trhový poriadok, užívanie verejného priestranstva, ochranu verejnej zelene, státie motorových vozidiel na chodníkoch, vraky, povinnosti majiteľov psov, poplatky z reklamy, nepovolené státie na vyhradených boxoch, požívanie alkoholu na verejnosti, režim pešej zóny, atď. )

Ďalej mestská polícia ukladá a vyberá pokuty podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Ide o:

· priestupky proti poriadku v správe
· priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
· priestupky na úseku cestného hospodárstva
· priestupky na úseku podnikania
· priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami
· priestupky proti verejnému poriadku
· priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
· priestupky proti majetku
· priestupky podľa osobitných predpisov ( napríklad niektoré ustanovenia živnostenského zákona, zákona o prevádzke na pozemných komunikáciách, občianskeho zákonníka, atď. )

Mestská polícia má povinnosť zo zákona:

· podieľať sa na záchranných prácach v prípade prírodných pohrôm
· oznamovať príslušným štátnym orgánom ( Policajný zbor, priestupkové referáty okresných úradov, Štátna veterinárna správa, atď. ) porušenia právnych predpisov, ktoré zistí a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta alebo mestskej časti
· plní úlohy na úseku prevencie

Mestský policajt je pri výkone svojich povinností oprávnený najmä:

· vyzvať osobu, aby upustila od svojho protiprávneho konania,
· zadržať osobu pristihnutú pri páchaní alebo bezprostredne po spáchaní trestného činu a odovzdať na najbližšom útvare Policajného zboru,
· urobiť bezpečnostnú prehliadku zadržanej osobe,
· zastavovať vozidlá, ak vodič porušil zákazovú dopravnú značku alebo zákazové dopravné značenie,
· požadovať preukázanie totožnosti,
· požadovať vysvetlenie a za tým účelom vyzvať osobu, aby sa dostavila na útvar mestskej polície. Ak osoba výzve nevyhovie, môže ju mestský policajt predviesť a ak je to nevyhnutné, aj za použitia donucovacích prostriedkov,
· otvoriť byt, ak je ohrozený život, zdravie osoby alebo hrozí závažná škoda na majetku,
· odňať vec, ak je odôvodnený predpoklad, že v konaní o priestupku môže byť vyslovené jej prepadnutie, alebo môže byť zhabaná alebo môže súvisieť s trestným činom alebo ide o vec hľadanú.

Mestský policajt pri výkone svojich povinností je oprávnený, za podmienok stanovených v zákone, použiť donucovacie prostriedky:

· hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany
· slzotvorné prostriedky
· obušok
· putá
· služobný pes
· technický prostriedok na zabránenie odjazdu motorového vozidla

Odborná spôsobilosť a odborná príprava mestských policajtov

Príslušník mestskej polície môže plniť úlohy mestskej polície len vtedy, ak má úplné stredné vzdelanie ukončené maturitou a získal odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť preukazuje vykonaním skúšky pred odbornou komisiou Policajného zboru po absolvovaní odbornej prípravy. Podrobnosti o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy mestských policajtov a o ustanovení odborných komisií stanovuje Nariadenie vlády SR č. 460/2000. ( Úplné znenie zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení zákona NR SR č. 250/1994 Z.z. a znení zákona NR SR č. 319/1999 Z.z. viď Zbierka zákonov )


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka