Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Žarnovica - oficiálna stránka mestaHľadať
 
 

Životné prostredie

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu (studňu)

 

Zriaďovateľ studne je povinný písomne požiadať Mesto Žarnovica ako príslušný orgán štátnej vodnej správy s pôsobnosťou špeciálneho  stavebného úradu o vydanie povolenia na zriadenie studne (stavebné povolenie). Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie studne je potrebné adresovať Oddeleniu výstavby, investícií a životného prostredia (OVIaŽP) Mestského úradu v Žarnovici.

 

Potrebné doklady:

 • Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie studne s požadovanými prílohami:
 • list vlastníctva (výpis zo správy katastra)
 • kópia katastrálnej mapy zo správy katastra
 • projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou v troch vyhotoveniach. Projektová dokumentácia musí zahŕňať situačný nákres (s vyznačením vodného zdroja a uvedením vzdialenosti od hranice nehnuteľnosti, od možného zdroja znečistenia (napr. žumpa)) a technickú správu
 • rozhodnutie o umiestnenie stavby alebo doklad o upustení od územného rozhodnutia a súhlas podľa 120 stavebného zákona, ktorý vydáva príslušný stavebný úrad
 • doklad kvalifikovanej osoby a projektantao  ukončenívzdelaniastavebnéhosmeru,výpis živnostenského listu
 • dokladstavebnéhodozoruo   ukončenívzdelaniastavebnéhosmeru,resp.výpiszo živnostenského listu
 • preukázateľný I. horizont v danom území dokladovať oprávneným hydrogeológom (technické parametre vrtu – priemer, hĺbka vrtu a výdatnosť vodného zdroja) – správu z hydrogeologického prieskumu
 • rozhodnutie o odňatí pôdy z PPF, LPF, ak bolo na stavbu vydané. V prípade, že domová studňa bude realizovaná na pozemku definovanom ako TTP, orná pôda alebo záhrada,je potrebné podať žiadosť o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy na Okresnom úrade Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Žarnovica, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
 • vyjadrenia o podzemných vedeniach alebo čestné prehlásenie o ich neexistencii
 • vyjadrenia vlastníkov susedných nehnuteľností ako účastníkov konania

 

Správny poplatok:  30,00 eur (za studňu pri rodinnom dome alebo  stavieb na individuálnu rekreáciu) – možnosť zaplatenia v hotovosti na OVIaŽP Mestského úradu v Žarnovici

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Vybavuje: Ing. Zuzana Gregorová

Kontakt: tel.: 045/683 00 23, e-mail: zuzana.gregorova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní, resp. 60 dní

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

F – 37 Žiadosť na zriadenie vodnej stavby + stanoviská susedov


 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (drevín)

 

Výrub drevín na území mesta Žarnovica povoľuje Mesto Žarnovica  na základe odôvodnenej písomnej žiadosti.  Žiadosť je potrebné adresovať Oddeleniu výstavby, investícií a životného prostredia (OVIaŽP) Mestského úradu v Žarnovici.

 

Potrebné doklady :

 • Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny (drevín)
  • uviesť kontaktné údaje žiadateľa
  • údaje o drevine – druh dreviny (drevín), počet (ks), obvod kmeňa
  • údaje o pozemku, na ktorom drevina (dreviny) rastie (rastú) - k.ú., parcelné číslo pozemku, druh pozemku
  • odôvodnenie žiadosti 
 • list vlastníctva (z kataster portálu) pozemku, na ktorom drevina (dreviny) rastie (rastú)
 • kópiu katastrálnej mapy (z kataster portálu) so zakreslením dreviny (drevín) určenýchna výrub

 

Správny poplatok pri podaní žiadosti vo výške:

                   fyzická osoba: 10,00 eur

                 právnická osoba a fyzická osoba oprávnená na podnikanie : 100 eur

                (správny poplatok možno zaplatiť v hotovosti na OVIaŽP Mestského úradu    

                 v Žarnovici)

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška MŽP SR č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 2/2014 o ochrane drevín a vydávaní súhlasu na výrub drevín a krovitých porastov na území mesta Žarnovica
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje: Ing. Zuzana Gregorová

Kontakt: tel.: 045/683 00 23, e-mail: zuzana.gregorova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní, resp. 60 dní

 

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

 • F-38 Žiadosť o výrub drevín

 

Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby /k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby/ malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) sú v zmysle  § 16 a § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinní písomne požiadať mesto Žarnovica o súhlas k stavbe MZZO.

 

Potrebné doklady :

 • ť o súhlas k povoleniu stavby /k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby/ malého zdroja znečisťovania ovzdušia s nasledovnými prílohami:
 • Výkres situácie z katastrálnej mapy,
 • Projektová dokumentácia „Vykurovanie“ s uvedením technických parametrov malého zdroja znečisťovania ovzdušia (typ plynového kotla, krbu, agregátu, max. tep. príkon, druh a spotreba paliva),
 • Z projektovej dokumentácie „Architektúra“: - technický výkres: umiestnenie ústia komína podľa platnej STN EN 15287-1 resp. 15287-2, pôdorys podlažia so zakresleným malým zdrojom znečisťovania ovzdušia (plynový kotol, krb a pod.), - technický výkres: priečny rez, resp. pohľad s uvedením výšky komínov od úrovne terénu a prevýšením nad úroveň strechy objektu,
 • Splnomocnenie na zastupovanie (v prípade ak stavebník je zastúpený žiadateľom),
 • Potvrdenie o úhrade správneho poplatku pri zmene stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia (5,-EUR),
 • V prípade technologických celkov, spadajúcich do kategórie malý zdroj znečisťovania ovzdušia: popis technológie, projektovaná spotreba surovín používaných v technologickom procese, typ odlučovacích zariadení, miesto a spôsob vypúšťania znečisťujúcich látok do ovzdušia,
 • Na vyzvanie mesta ako orgánu ochrany ovzdušie je žiadateľ podľa §17 ods. 4 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinný priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia odborný posudok,

 

Správny poplatok:  30,00 eur na inštaláciu technologických celkov patriacich  do kategórie  malých 

                                  zdrojov,  na  ich  zmeny  a na  ich  prevádzku,  ak  ich  povoľovanie  nepodlieha 

                                  stavebnému konaniu podľa §17 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší.   

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Vybavuje: Jana Boháčová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22, e-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

F-193 Žiadosť o súhlas k povoleniu stavby /k zmene stavby, dodatočnému povoleniu stavby/ malého zdroja znečisťovania ovzdušia


 

Podnet na opílenie dreviny (drevín) na pozemkoch vo vlastníctve mesta 

 

Podnet na opílenie dreviny (drevín) rastúcich na pozemkoch vo vlastníctve Mesta                je potrebné písomne podať na Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia Mestského úradu v Žarnovici.

 

Potrebné doklady:

 • Tlačivo Žiadosť o opílenie stromov
  • v žiadosti treba uviesť, kde drevina rastie (lokalitu /ulicu/, parcelné číslo pozemku), druh dreviny, počet ks a zdôvodnenie opílenia

 

Súvisiace predpisy :

 • VZN č. 11/2015 o starostlivosti o zeleň na území mesta Žarnovica

___________________________________________________________________________

 

Vybavuje: Ing. Zuzana Gregorová

Kontakt: tel.: 045/683 00 23, e-mail: zuzana.gregorova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

F-58 Žiadosť o opílenie stromov


 

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Každoročne do  15. februára oznámiť Mestu  Žarnovica za každý  malý  zdroj  znečisťovania údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za uplynulý rok. Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia je potrebné adresovať Oddeleniu výstavby, investícií a životného prostredia Mestského úradu v Žarnovici.   

 

Potrebné doklady :

 • vyplnené  tlačivo  F-55 Oznámenie  údajov  potrebných  pre   určenie  výšky  poplatku  za znečisťovanie ovzdušia, ktoré obsahuje : 
  · základné údaje z obchodného alebo živnostenského registra
  · miesto prevádzky malého zdroja
  · umiestnenie, počet, typ a príkon malého zdroja
  · množstvo a druh použitého paliva a surovín za uplynulý rok

Upozornenie:

tieto povinnosti sa vzťahujú len na právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom. Povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľa prevádzkujúceho malý zdroj    na elektrickú energiu.


Poplatok: výška poplatku je vypočítaná na základe predložených podkladov

 

Súvisiace predpisy :

 • Zákon NR SR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • VZN 9/2010 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Žarnovica a Doplnok č. 1 k VZN č. 9/2010

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Vybavuje: Jana Boháčová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22, e-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

F-55 Oznámenie prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia


 

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu (uvedenie studne do prevádzky)

 

Zriaďovateľ studne je povinný pred ukončením stavebných prác podať na Mesto Žarnovica ako príslušný orgán na úseku štátnej vodnej správy návrh na uvedenie studne prevádzky (kolaudačné rozhodnutie). Žiadosť je potrebné adresovať Oddeleniu výstavby, investícií a životného prostredia (OVIaŽP) Mestského úradu v Žarnovici. 

 

Potrebné doklady:

 • Tlačivo  Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre studňu (na uvedenie studne do prevádzky) s požadovanými prílohami
 • stavebné povolenie
 • projekt stavby schválený v stavebnom konaní
 • zoznam a  zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
 • doklad o rozbore pitnej vody

 

 

Správny poplatok: 20,00 eur  (možnosť zaplatenia v hotovosti na OVIaŽP Mestského úradu    

                                                   v Žarnovici)

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene
 • Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
 • Zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Vybavuje: Ing. Zuzana Gregorová

Kontakt: tel.: 045/683 00 23, e-mail: zuzana.gregorova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní, resp. 60 dní

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

F – 57 Žiadosť o uvedenie studne do prevádzky (kolaudácia)


 

Žiadosť o súhlas k užívaniu stavby /k zmene užívania/ malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO) sú v zmysle  § 16 a § 17 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinní písomne požiadať Mesto Žarnovica o súhlas k užívaniu MZZO na území mesta. Písomnú žiadosť je potrebné adresovať na Oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia (OVIaŽP) Mestského úradu v Žarnovici.

 

Potrebné doklady :

 • Žiadosť o súhlas k užívaniu stavby /k zmene užívania/malého zdroja znečisťovania ovzdušia s nasledovnými prílohami:
 • typ a technické parametre realizovaného malého zdroja znečisťovania ovzdušia (napr. typ plynového kotla, krbu, agregátu, max. tep. príkon, druh a spotreba paliva),
 • technický výkres: rez, pohľad skutočnej realizácie odvádzania znečisťujúcich látok s uvedením výšky komínov od úrovne terénu a prevýšením nad úroveň strechy objektu, potvrdený pečiatkou a podpisom odborne spôsobilej osoby,
 • doklad o preskúšaní komína,
 • kópia súhlasu mesta k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia,
 • na vyzvanie mesta ako orgánu ochrany ovzdušia je žiadateľ podľa §17 ods. 4 zákona č.137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov povinný priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu k povoleniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia odborný posudok,
 • splnomocnenie na zastupovanie (v prípade ak stavebník je zastúpený),

 

Správny poplatok :  5,00 eur (možnosť zaplatenia v hotovosti na OVIaŽP MsÚ v Žarnovici)

Správny poplatok vo výške 30,00 eur na inštaláciu technologických celkov patriacich               do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich  povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu podľa §17 ods.1 písm. f) zákona o ovzduší   

 

Súvisiace predpisy:

 • Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 410/2012 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Vybavuje: Jana Boháčová

Kontakt: tel.: 045/683 00 22, e-mail: jana.bohacova@zarnovica.eu

Doba vybavenia : 30 dní

 

Potrebujete nasledovné tlačivá:

F-195 Žiadosť o súhlas k užívaniu stavby /k zmene užívania/malého zdroja znečisťovania ovzdušia

F-194 Žiadosť o súhlas k užívaniu stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia podľa § 17     ods. 1 psím. f) zákona o ovzduší


 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroupNetronics
ÚvodÚvodná stránka